Rörlighet och tillhörighet bland utrikes- och inrikesfödda ungdomar på svensk landsbygd

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Olav Nygård

Period: 2024–2027

Lärosäte: Linköpings universitet

Projektets titel: Rörlighet och tillhörighet bland utrikes- och inrikesfödda ungdomar på svensk landsbygd

Vad handlar projektet om?

En allt större andel utrikesfödda bor idag på mindre orter eller på landsbygden. En bidragande orsak har varit politiska initiativ för att minska segregation genom geografisk spridning av flyktingar, till exempel i samband med det stora flyktingmottagandet 2015. Samtidigt pågår en generell utflyttningstrend från mindre orter och landsbygd. Framförallt gäller detta unga, som söker sig till större städer för vidare utbildning och karriärmöjligheter. För såväl utrikesfödda som inrikesfödda ungdomar på den svenska landsbygden är vuxenblivandet därför en period där rörlighet, orörlighet, och tillhörighet måste förhandlas, om än från olika utgångspunkter.

I det här projektet undersöker vi hur rumslig och social rörlighet - eller orörlighet - vävs samman hos unga vuxna i svenska landsbygdskommuner präglade av internationell invandring och nationell utflyttning. Projektet kombinerar kvantitativa enkäter och registerdata, med fördjupande kvalitativa intervjuer och etnografiskt observationer i svenska landsbygdskommuner. Genom att fokusera på ett sammanhang där rörlighet och tillhörighet alltid är ifrågasatt och måste förhandlas, och genom ett innovativt teoretiskt ramverk där mobilitet kombineras med karriärskapande, kommer projektet undersöka alternativ till den orörlighetsnorm som tenderar att dominera integrationsforskning. På så sätt kommer projektet bidra till en fördjupad förståelse av migration och integrationsprocesser.

Projektets forskningsfrågor

 1. Hur ser sambandet mellan rumslig och social rörlighet ut, bland ungdomar med, respektive utan, migrationsbakgrund som växer upp i svenska landsbygdskommuner präglade av transnationell invandring och intern utvandring?3) Hur, och på vilka sätt, påverkar de sociala relationerna mellan platser dessa rörlighets- och orörlighetsprocesser?
 2. Frågorna kommer besvaras genom en kombination av metoder, och datainsamlingen framförallt ske genom enkäter, intervjuer, och observation.
 3. Hur påverkar tidigare translokala erfarenheter och befintliga sociala nätverk känslan av tillhörighet under dessa unga personers vuxenblivande?

Deltagande institutioner/universitet

Projektet genomförs av forskare vid Linköpings och Örebro universitet. Projektledare är Olav Nygård, Avdelningen för forskning om Migration, Etnicitet, och Samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet. Medverkande forskare är Lina Sandström, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet, samt Karin Krifors, REMESO, Linköpings universitet.

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.