Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården – en etnologisk studie av integration i arbetslivet

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Katarzyna Wolanik Boström

Period: 2024–2026

Lärosäte: Umeå universitet

Projektets titel: Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

Vad handlar projektet om?

Projektet fokuserar sjuksköterskor som är födda och utbildade i länder utanför Norden och idag arbetar inom svensk sjukvård. Bristen på sjuksköterskor gör att vården är beroende av att rekrytera personal från andra länder. Sjuksköterskors utbildning och arbete världen över liknar visserligen varandra, men det finns också variationer, t.ex. i grad av självständighet, i kommunikation med patienter och hierarkier på arbetsplatsen. Vid flytten till Sverige behöver sjuksköterskorna uppfylla formella meriter och språkkrav, lära sig nya regelverk, administrativa system samt orientera sig i delvis obekanta arbetsplatskulturer. Arbetet kräver god kommunikationsförmåga, ett socialt kunnande och viss kulturell känslighet. Samtidigt kan de utrikes utbildade sjuksköterskornas status som ”invandrare” medföra stereotypifiering och diskriminering. De invandrade sjuksköterskornas möjligheter att utöva sitt yrke i Sverige är ett samspel mellan erkännande av yrkeskunskaper och en daglig kulturell översättning av kompetenser. Projektet undersöker sjuksköterskornas erfarenheter av hur deras kunskaper och kompetenser tas till vara och erkänns i det dagliga arbetet. Studien baseras på djupgående arbetslivshistoriska intervjuer med 45 sjuksköterskor från olika länder, som idag arbetar i olika geografiska regioner i Sverige.

Studien bidrar till forskningen om högutbildades migration genom att ge en bättre förståelse av samspelet mellan, å ena sidan, yrkesmässiga kunskaper och färdigheter och, å andra sidan, kulturella processer och de möjligheter och begränsningar som hör ihop med migranters sociala positioner och status. På sikt bör resultaten bidra till att förbättra invandrade sjuksköterskors arbetsvillkor och att den svenska sjukvården på bästa sätt kan ta vara på deras kunskaper och kompetenser.

Projektets forskningsfrågor

Projektet undersöker sjuksköterskornas erfarenheter av hur deras kunskaper och kompetenser tas till vara och erkänns i det dagliga arbetet. Studien baseras på djupgående arbetslivshistoriska intervjuer med 45 sjuksköterskor från olika länder, som idag arbetar i olika geografiska regioner i Sverige.

Deltagande institutioner/universitet

 • Katarzyna Wolanik Boström och Jenny Ingridsdotter vid Umeå universitet
 • Magnus Öhlander vid Södertörns Högskola

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Rörlighet och tillhörighet bland utrikes- och inrikesfödda ungdomar på svensk landsbygd

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.