Bidrar RUT-avdraget till ökad integration och rörlighet på arbetsmarknaden för invandrare?

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Karin Halldén

Period: 2024–2027

Lärosäte: Mälardalen universitet & Stockholm universitet

Projektets titel: Bidrar RUT-avdraget till ökad integration och rörlighet på arbetsmarknaden för invandrare?

Vad handlar projektet om?

I Sverige introducerades 2007 en skattereduktion avseende hushållsnära tjänster (RUT-avdraget), vilket sänkte priset med 50 procent. Avdraget motiverades bla med att det skulle minska svartarbete inom städbranschen och gynna jämställdheten på arbetsmarknaden. På senare år har en bred politisk opinion framhållit RUT-avdraget som ett centralt verktyg för att förbättra integrationen av invandrare på arbetsmarknaden, trots att empirisk forskning om detta i stora stycken saknas.

Detta projekt avser att studera RUT-avdragets koppling till invandrares integration och rörlighet på arbetsmarknaden. Projektet kommer att pågå i fyra år och involverar två forskare med erfarenhet av att studera arbetsmarknadseffekter av RUT-avdraget. Analyserna baseras på registerdata av befolkningen för perioden 2000-2022. Projektets relevans knyter an till den politiska målsättningen att stimulera de delar av näringslivet som bidrar till integration på arbetsmarknaden. För att göra detta på ett effektivt sätt fordras kunskaper om såväl invandrares etablering på arbetsmarknaden som den rörlighet som följer över tid.

Projektet bidrar med kunskap om RUT-avdragets träffsäkerhet i dessa avseenden. Projektet är också relevant ur ett internationellt perspektiv då ett flertal europeiska länder infört liknande skattereformer där hushållsnära tjänster subventioneras och stimuleras. Ingen av dessa reformer har dock utvärderats med data som är i närheten av den precision som registerdata av befolkningen och organisationsidentifikation medger.

Projektets forskningsfrågor

I projektet undersöks tre huvudsakliga hypoteser; (1) Bidrar RUT-reformen till ökad sysselsättning bland utrikes födda? (2) Utgör sysselsättning i RUT-branschen ett steg i en karriär mot mer avancerade arbeten och högre lön eller ”fastnar” invandrare i okvalificerade låglönejobb? och (3) Bidrar RUT-reformen till att invandrare i högre utsträckning startar egna företag eller erhåller chefspositioner? Analyserna kommer att baseras på registerdata och kvantitativa metoder kommer att användas.

Deltagande institutioner/universitet

Karin Halldén (biträdande professor i arbetslivsvetenskap/associate professor in work life studies, enheten för sociologi, MDU & forskare, docent i sociologi, Institutet för Social Forskning (SOFI) SU / researcher, associate professor in sociology, the Swedish Institute for Social Research (SOFI) SU) Mälardalen universitet/Mälardalen University & Stockholm universitet/Stockholm University

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

 • https://www.su.se/profiles/kaha5383-1.183287
 • https://www.mdu.se/staff?name=KarinHalld%C3%A9n&id=khn04&title=Associate%20Professor
 • https://www.su.se/profiles/asten-1.182375

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.