Döva nyanländas flerspråkiga situation i Sverige

Forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Ingela Holmström Länk till annan webbplats.

Period: 2020-2023

Lärosäte: Stockholms universitet

Projektets titel: Döva nyanländas flerspråkiga situation i Sverige


Vad handlar projektet om?

Projektet syftar till att generera kunskaper om vuxna döva nyanländas språkliga situation. Denna grupps integration i det svenska samhället hänger nära samman med deras varierande språkliga bakgrund. Just detta kompliceras ytterligare av att många nyanlända har en försenad språkutveckling på grund av att de inte har någon, eller endast begränsad, tillgång till något språk under uppväxten, vilket får allvarliga konsekvenser för deras kommunikationsförmåga.

Projektet är det första som beskriver döva nyanländas språkliga bakgrund i Sverige liksom vilka konsekvenser denna bakgrund har för deras språkinlärning och socialisering in i det svenska samhället. Projektet är också det första som undersöker hur den nuvarande språkundervisningen ser ut i utbildningssammanhang som är avsedda för döva inlärare. Resultaten från projektet kommer att få stor betydelse för vår kunskap om språktillägnande bland döva nyanlända och vilka nivåer av färdighet som kan förväntas efter de första åren av språklig interaktion och undervisning i svenskt teckenspråk och svenska.

Projektets forskningsfrågor

Projektet består av två delprojekt:

1. Språkanvändning i social interaktion, där den språkliga interaktionen i klassrum där döva nyanlända undervisas undersöks utifrån följande mer specifika frågor:

 • Hur skapas kommunikation och förhandlas mening mellan människor som inte har ett gemensamt språk inledningsvis?
 • Hur utvecklas språket genom social interaktion i klassrummet?
 • Hur utförs undervisningen i svenskt teckenspråk och svenska?
  Dessa frågor kommer att undersökas med hjälp av sociokulturella teorier och genom en etnografisk ansats.

2. Språktillägnande och utveckling av svenskt teckenspråk och svenska, som handlar om att närmare undersöka följande frågor:

 • Vad är kännetecknande för språkinlärningsprocessen?
 • Vad är kännetecknande för gruppens språkliga produktion?
 • Hur påverkar ett bristfälligt förstaspråk möjligheterna att lära sig svenskt teckenspråk och svenska?

Dessa frågor kommer att undersökas genom insamlande av språkliga data med hjälp av olika stimuli och tester.

Deltagande

Projektet kommer att genomföras av projektledaren, en medforskare och en doktorand vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Vi kommer att utveckla och utöka samarbetet på nationell nivå med utbildningsanordnarna Västanviks folkhögskola, Sima folkhögskola och Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Utöver detta planeras ett omfattande samarbete med andra länder såsom Finland och Tyskland där forskning inom området också pågår.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Migration and super-diversity: Theory, Method and Practice

  Välkommen till en konferens om migrationsforskning med fokus på frågor kring den så kallade super-diversitetens utmaningar och möjligheter för forskare, beslutsfattare och praktiker, liksom för samhällen i stort. Konferensen hålls på engelska.

 2. Komplement till forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

  Den forskningsagenda som togs fram när Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram inom migration och integration startade 2017 har nu kompletterats med statistik över den senaste tidens utveckling på området, en ny bild av utmaningar och kunskapsb...

 3. Hur uppstår och sprids främlingsfientlighet?

  Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? Är vissa personlighetstyper mer benägna att se invandring och invandrare som ett hot? I vilken utsträckning bidrar det offentliga samtalet till att understödja en sådan upplevd hotbild? Det är några ...