Effekter av en kort intervention för posttraumatisk stress på mental hälsa och social integration bland flyktingar.

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Anna Bjärtå

Period: 2024–2028

Lärosäte: Mittuniversitetet

Projektets titel: Effekter av en kort intervention för posttraumatisk stress på mental hälsa och social integration bland flyktingar.

Vad handlar projektet om?

Flyktingar är en mycket traumatyngd population som uppvisar hög förekomst av psykiatriska symptom, däribland symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). På grund av bristande tillgång och tillgänglighet till vård förblir många flyktingar obehandlade, vilket leder till ett betydande psykiskt lidande och något som kan få allvarliga konsekvenser för integrationsprocessen.

Projektet ”Effekter av en kort intervention för posttraumatisk stress på mental hälsa och social integration bland flyktingar” handlar om att förbättra den psykiska hälsan bland flyktingar samt att undersöka relationen mellan psykisk hälsa och social integration. Inom projektet kommer en kort och effektiv teknik för att minska besvär relaterade till minnen av svåra och traumatiska livshändelser, så som PTSD symptom, att anpassas målgruppen och utvärderas. Vidare avser projektet att bidra till en fördjupad förståelse för begreppet integration, konsekvenser av låg integration, samt hur det är relaterat till psykisk ohälsa.

Projektets mål är således att utveckla, utvärdera och sprida en effektiv metod som är anpassad och tillgänglig en målgrupp där behovet av traumafokuserade insatser är stort, samt att belysa konsekvenser av psykisk ohälsa för upplevelsen av social integration och dess betydelse i samhället.

Projektets forskningsfrågor

Projektet har två tydliga spår, ett som ska undersöka metodens effektivitet och ett annat som ska undersöka relationen mellan psykisk hälsa och social integration. Integration är ett mycket komplext och kontextuellt begrepp och i syfte att få god mätbarhet i studiet kommer vi att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder för att 1.) identifiera indikatorer för social integration bland målgruppen, 2.) förstå konsekvenser av låg social integration, och 3.) undersöka relationen mellan social integration och psykiska ohälsofaktorer. För att undersöka metodens effektivitet planeras två interventionsstudier, en för att testa metodens effekter och en för att undersöka tillämpning i en vårdverksamhet. Vi undersöker förändring i symptom på PTSD och andra psykiska ohälsosymptom under 18 månader, samt hur förändringar i psykiska symptom påverkar social integration och livskvalitet.

Deltagande institutioner/universitet

Projektet leds från Mittuniversitetet och involverar forskare från forskargruppen AMIR (Elisabet Rondung, Monique Pfaltz, Jennifer Meurling) samt forskare inom tvåspråkighet (Marie-France Larsson, Alexandra Dylman, Mälardalens Universitet) och livskvalitet och integration (Carine van der Boor, London School of Hygiene and Tropical Medicine). Projektet involverar även ett samarbete med forskargruppen SAHA vid Linköpings Universitet (Gerhard Andersson).

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

Anna Bjärtå

https://www.miun.se/Personal/b/annabjarta/ Länk till annan webbplats.

https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/amir/ Länk till annan webbplats.

Elisabet Rondung

https://www.miun.se/Personal/r/elisabetrondung/ Länk till annan webbplats.

Monique Pfaltz

https://www.miun.se/Personal/p/moniquepfaltz/ Länk till annan webbplats.

Marie-France Larsson

https://www.miun.se/Personal/c/mariefrancechampouxlarsson/ Länk till annan webbplats.

Gerhard Andersson

https://www.gerhardandersson.se/ Länk till annan webbplats.

https://liu.se/forskning/saha Länk till annan webbplats.

Alexandra Dylman

https://liu.se/forskning/saha Länk till annan webbplats.

Carine van der Boor

https://www.centreforglobalmentalhealth.org/dr-carine-van-der-boor Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

  2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

  3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.