Förändrade roller och framväxande nätverk

Kommuner som arbetsgivare, upphandlare och entreprenör i arbetsmarknadsintegration. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Patrik Zapata Länk till annan webbplats.

Period: 2020-2023

Lärosäte: Göteborgs universitet

Projektets titel: Förändrade roller och framväxande nätverk. Kommuner som arbetsgivare, upphandlare och entreprenör i arbetsmarknadsintegration


Vad handlar projektet om?

Att inkludera utrikes födda på arbetsmarknaden är en nyckelutmaning för integrationen och samhällsutvecklingen. Utrikes födda upplever högre arbetslöshet, lägre inkomster och sämre arbetsvillkor än inrikes födda, vilket kraftigt försvårar deras möjligheter till etablering i samhället och goda levnadsvillkor. Under senare år har flera reformer initierats i syfte att stärka genomförandet av integrationspolitiken där staten, genom Arbetsförmedlingen i hög grad involverat kommunerna och andra lokala aktörer i insatserna för arbetsmarknadsintegration.

Lokala initiativ för arbetsmarknadsintegration står i centrum för det här projektet. Kännetecknande för dessa initiativ är att de tar form och utvecklas lokalt i samverkan mellan kommuner, andra offentliga organisationer, företag och ideella organisationer. I detta sammanhang, där innovativa initiativ utvecklas i lokal samverkan, har kommunerna en särskilt viktig roll.

Kommunerna är ofta initiativtagare till och stödjare av initiativen samtidigt som de har en vital uppgift att förmedla erfarenheter och möjliggöra lärande från initiativen inte minst för andra kommuner och lokala aktörer i andra delar av landet. Kunskapen om denna roll, vad den innebär och betyder för möjligheterna att utveckla effektiva former för arbetsmarknadsintegration, är dock begränsad. Det här projektet fokuserar därför på kommunernas roll i skapandet och spridningen av lokala, innovativa initiativ för arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda.

Projektets forskningsfrågor

Två frågor står i centrum för projektet:

 • Hur uppstår initiativ för arbetsmarknadsintegration lokalt, hur stabiliseras dessa i den kommunala organisationen och varför?
 • Hur skapas nätverk mellan initiativ, vilka logiker, resurser och relationer finns bakom och med vilka konsekvenser?

Tre roller, som i tidigare studier visat sig vara viktiga i lokala arbetsmarknadsinitiativ fokuseras i projektet:

 • kommunen som upphandlare
 • kommunen som arbetsgivare
 • kommunen som entreprenör.

I alla dessa roller driver, stödjer, styr och organiserar kommuner integrationspolitiska insatser i samverkan med andra – företag, ideella organisationer och offentliga myndigheter. Inom ramen för dessa roller studerar vi initiativ i flera olika kommuner genom att följa hur de utvecklas lokalt, och hur kunskap från dem sprids lokalt, regionalt och nationellt genom framväxande nätverk.

Med utgångspunkt i nyinstitutionell teori och metastyrning/samverkansstyrning fokuserar projektet på att förklara hur och varför innovativa initiativ tar form lokalt, stabiliseras och sprids och vilken roll olika aktörer har. Projektet är tvärvetenskapligt och genomförs i kontinuerlig interaktion och samverkan med de studerade organisationerna. Projektet avser bidra med både teoretisk kunskap om lokal samverkan och institutionell förändring, och empirisk och praktisk kunskap om roller, arbetssätt och lärande i initiativ för arbetsmarknadsintegration.

Deltagande

 • Göteborgs universitet
 • Förvaltningshögskolan
 • Företagsekonomiska institutionen

Publiceringar

Ek Österberg, E. (2020). Att styra med upphandling – staten som marknadsaktör. I: Ehn, P. & Sundström, G. (red.). Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet. En forskningsantologi. Statskontorets rapportserie Om offentlig sektor. https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2020/statlig-forvaltningspolitik--for-2020-talet.-en-forskningsantologi/ Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

  Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

 2. Broar till delaktighet – ungas integration och civilsamhällets roll

  Ungas integration betraktas ofta som en avgörande framtidsfråga. Hur kan vi bygga broar för unga i Sverige att delta fullt ut i samhället, och vilken roll spelar civilsamhället i detta? Detta är frågor som står i fokus under Vetenskapsrådets och Delm...

 3. Projektbidrag för forskning inom migration och integration 2023

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning inom migration och integration. Totalt beviljar vi 76 miljoner kronor för åren 2023–2027.

Till toppen