Klimatrisker och migration på Madagaskar

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Assem Abu Hatab

Period: 2023-2025

Lärosäte: Nordiska Afrikainstitutet

Projektets titel: Klimatrisker och migration på Madagaskar: Mot en integrerad utvärdering och modellering för begränsning och anpassning (CHAIN)

Vad handlar projektet om?

Den ökande frekvensen och allvarlighetsgraden av såväl plötsliga som mer gradvisa klimatförändringar har tydliga effekter på ekosystem och människor i låg- och medelinkomstländer (LMIC). Konsekvenserna av dessa klimatrelaterade risker hotar såväl nationella som globala ansträngningar för att uppnå de globala målen. Det finns en samstämmighet inom forskningen att klimatrisker har en viktig koppling till migration och rörlighet inom såväl enskilda länder som mellan olika länder.

Madagaskar är ett LMIC-land som karakteriseras av dubbel utsatthet, för plötsliga och långsamma klimatrisker och för ökande migration. Projektet CHAIN syftar till att uppnå följande mål:

 • Utveckla en kostnadseffektiv ansats/metod för att förbättra validiteten i mått på migration i områden med låg kapacitet för datainsamling och som är särskilt sårbara för klimatförändringar, och över en sådan spatial och tidsmässig skala som krävs för att modellera dessa processer.
 • Utveckla och validera kostnadseffektiva metoder för att mäta multipla risker (t.ex. cyklonincidens, översvämningar och torka) med hjälp av numerisk modellering, fjärranalystekniker och satellitdata utifrån datakällor som är tillgängliga för allmänheten.
 • Bidra med en human-centrerad ansats för att kvantifiera relationerna bakom klimatrelaterad migration genom att utforska dess varaktighet utifrån såväl den fysiska miljön som sårbarheten hos specifika demografiska grupper.
 • Undersöka förväntade dynamiska migrationsmönster i relation till pågående klimatanpassning och till de policy-åtgärder som kan vara aktuella.

Projektets forskningsfrågor

CHAIN antar ett integrerat tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med människan i centrum för att utveckla, syntetisera, integrera och komplettera data och modeller för att undersöka de komplexa sambanden mellan de många faktorer som påverkar migration/mobilitet och dess förhållande till klimatrisker, och för att förbättra bevisframställning, policydiskussioner och beslutsfattande.

Projektet kommer att arbeta med blandade metoder för att i) integrera befintliga rumsliga och socioekonomiska data om försörjning och mobilitet, ii) utveckla en panel av individer från sändande och mottagande områden och personer som är aktivt mobila, iii) utveckla en modell för att prognostisera effekter av framtida chocker - specifikt cykloner och torka, och iv) utveckla en integrerad människa-miljömodell för samhällen vad gäller beslutsfattande för försörjning, reaktion på chocker och landskapsresultat. En viktig faktor är att samhällsvetare, miljöövervakningsexperter och icke-akademiska intressenter kommer att arbeta tillsammans i en deltagande forskningsdesign för att 1. bredda och kontextualisera fjärranalysmetoder, data och resultat, och 2. verifiera, tolka, fördjupa och extrahera relevans från fjärranalyserade mönster.

Deltagande institutioner/universitet

Projektet samlar forskare från Sverige (Nordiska Afrikainstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet), Frankrike (The Research Institute for Development, Institut de Recherche pour le Développement), Madagaskar (Universitetet i Antananarivo), och USA (Arizona State University; Oregon State University; och Boston University). Projektteamet är tvärvetenskapligt och har en jämn könsfördelning.

Kärngruppen i CHAIN har kompetens inom miljöfysik och geografi, klimatologi och miljövetenskap, utvecklingsstudier, tillämpad utvecklingsekonomi, policyutvärdering och beteendevetenskap och andra samhällsvetenskaper.

Denna samlade kompetens är avgörande för att kunna utveckla integrerade human-centrerade tillvägagångssätt och bättre förstå komplexa samband mellan de många faktorer som påverkar migration/rörlighet och dess förhållande till klimatrisker för att kunna nå projektets mål.

Förutom forskargruppen kommer sex nationella och internationella intresseorganisationer på Madagaskar att delta i CHAIN för att hjälpa till att implementera arbetspaket (WPs) , hantera intressentrelationer och spridning av resultat.

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.