Migration och hälsa: med fokus på vanligt förekommande infektioner i Afrika söder om Sahara

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Anna Färnert

Period: 2023–2027

Lärosäte: Karolinska institutet

Projektets titel: Migration och hälsa: med fokus på vanligt förekommande infektioner i Afrika söder om Sahara

Vad handlar projektet om?

Migranthälsa är av stor betydelse för både individ och samhälle. Genom att tidigt upptäcka och behandla infektioner hos migranter kan akuta och kroniska hälsoproblem förhindras. Under de senaste åren har migrationen ökat från malariadrabbade länder i Afrika söder om Sahara. Malaria kan, förutom att orsaka akut och allvarlig sjukdom, även leda till kronisk asymtomatisk infektion. Trots hög förekomst av malaria i endemiska länder, ingår inte malaria i det nuvarande screeningprogrammet för migranter som kommer till Sverige.

Mot bakgrund av det stigande antalet migranter från malariaområden, driver vi för närvarande en studie på vårdcentraler med asylhälsouppdrag i Stockholm, och har detekterat bärarskap av malariaparasiter hos 9 procent och upp till 35 procent hos barn som kommit till Sverige från Uganda och Demokratiska Republiken Kongo under det senaste året. Detta tyder på att screening av malaria, och möjligen även andra parasiter, bör övervägas.

Projektet syftar till att undersöka behovet av screening för malaria, undersöka parasitprevalensen och hälsoeffekter i en större population av migranter från Afrika, och utvärdera när i tid efter ankomsten som screening är mest värdefull. Vi avser även utveckla en diagnostisk metod som skulle kunna användas nationellt samt ett digitalt verktyg som stöd i beslutet kring vilka infektioner det är rimligt att screena för baserat på en individuell riskbedömningsmodell. En mobilapplikation kommer också att utvecklas för att informera migranter om screening av infektioner och öka deltagandet till hälsoundersökningar. Slutligen kommer vi att genomföra en analys av kostnadseffektivitet och genomförbarhet av ett screeningprogram för malaria.

Projektet kommer att involvera migranthälsokliniker, specialister i infektionssjukdomar hos både barn och vuxna, samt experter i diagnostik, migranthälsa, samt smittskydd och hälsoekonomi. Projektet kommer att resultera i ett policydokument för nationellt och internationella screeningprogram.

Projektets forskningsfrågor

Specifika mål

 1. Att bedöma prevalensen, bördan och hälsoeffekterna av parasitinfektioner hos migranter från södra Afrika
 2. Att undersöka screeningstrategier, inkl diagnostisk metod, timing samt acceptans
 3. Att utföra en klusterrandomiserad studie för att bedöma hälsoeffekter och kostnader för malariascreening

Deltagande institutioner/universitet

Projektteamet består av olika professioner från olika institutioner vid Karolinska Institutet inkl specialister i infektionssjukdomar hos både barn och vuxna, samt experter i diagnostik, migranthälsa, samt smittskydd och hälsoekonomi.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.