Rehabilitering och integration av överlevande efter Förintelsen i Sverige

– en historisk studie av svenskt mottagandet av judiska överlevande efter folkmordet på Europas judar. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Pontus Rudberg

Period: 2020–2023

Lärosäte: Uppsala universitet

Projektets titel: Förintelseöverlevandes rehabilitering och integration i Sverige, 1945–1955

Vad handlar projektet om?

Projektets syfte är att bidra med ny kunskap om staters och organisationers respons på̊ storskalig immigration av flyktingar och överlevare från krig och katastrofer, i detta fall Sveriges mottagande och rehabilitering av spillrorna av den europeiska judenheten efter Förintelsen.

Projektet undersöker hur mottagandet, rehabiliteringen och repatrieringen av flyktingar och överlevande organiserades, finansierades och hanterades i praktiken. Det kommer att ge insikter i det privat/statliga samarbetet på området, hur detta samarbete förändrades samt konsekvenserna av det.

Undersökningen genomförs genom en kontextuell analys av arkivhandlingar från de viktigaste aktörerna i sammanhanget, svenska myndigheter samt icke-statliga organisationer på fyra områden: mottagandet och hjälpen vid ankomsten, arbete för att rehabilitera och integrera europeiska judar samt i många fall arbete för vidare- och återvandring frän Sverige till andra länder.

Projektets forskningsfrågor

Forskningsprojektets övergripande frågeställningar är:

 • Vad var Sveriges policy för de överlevandes mottagande och immigration, rehabilitering samt repatriering och vidare emigration, och vad var dess orsaker?
 • Hur var verksamheten på̊ dessa områden organiserad, finansierad och hur tog den sig uttryck i praktiken?

Genom att svara på dessa frågor kommer projektet att kunna bidra med exempel på̊ olika ansträngningar för att integrera och ackommodera immigranter i samhället samt hur övergången från traditionell filantropi till professionellt socialarbete som ägde rum på̊ andra områden under perioden, även skedde i hjälpverksamheten till förmån för de överlevande.

Deltagare

Projektets hemvist är Hugo Valentin Centrum vid Uppsala universitet och utförs av Pontus Rudberg som är forskare på centret. Centret bedriver tvär- och mångvetenskaplig forskning och utbildning inom Förintelse och folkmordstudier samt inom minoritetsstudier.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

  Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

 2. Broar till delaktighet – ungas integration och civilsamhällets roll

  Ungas integration betraktas ofta som en avgörande framtidsfråga. Hur kan vi bygga broar för unga i Sverige att delta fullt ut i samhället, och vilken roll spelar civilsamhället i detta? Detta är frågor som står i fokus under Vetenskapsrådets och Delm...

 3. Projektbidrag för forskning inom migration och integration 2023

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning inom migration och integration. Totalt beviljar vi 76 miljoner kronor för åren 2023–2027.

Till toppen