Rehabilitering och integration av överlevande efter Förintelsen i Sverige

– en historisk studie av svenskt mottagandet av judiska överlevande efter folkmordet på Europas judar. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Pontus Rudberg

Period: 2020–2023

Lärosäte: Uppsala universitet

Projektets titel: Förintelseöverlevandes rehabilitering och integration i Sverige, 1945–1955

Vad handlar projektet om?

Projektets syfte är att bidra med ny kunskap om staters och organisationers respons på̊ storskalig immigration av flyktingar och överlevare från krig och katastrofer, i detta fall Sveriges mottagande och rehabilitering av spillrorna av den europeiska judenheten efter Förintelsen.

Projektet undersöker hur mottagandet, rehabiliteringen och repatrieringen av flyktingar och överlevande organiserades, finansierades och hanterades i praktiken. Det kommer att ge insikter i det privat/statliga samarbetet på området, hur detta samarbete förändrades samt konsekvenserna av det.

Undersökningen genomförs genom en kontextuell analys av arkivhandlingar från de viktigaste aktörerna i sammanhanget, svenska myndigheter samt icke-statliga organisationer på fyra områden: mottagandet och hjälpen vid ankomsten, arbete för att rehabilitera och integrera europeiska judar samt i många fall arbete för vidare- och återvandring frän Sverige till andra länder.

Projektets forskningsfrågor

Forskningsprojektets övergripande frågeställningar är:

 • Vad var Sveriges policy för de överlevandes mottagande och immigration, rehabilitering samt repatriering och vidare emigration, och vad var dess orsaker?
 • Hur var verksamheten på̊ dessa områden organiserad, finansierad och hur tog den sig uttryck i praktiken?

Genom att svara på dessa frågor kommer projektet att kunna bidra med exempel på̊ olika ansträngningar för att integrera och ackommodera immigranter i samhället samt hur övergången från traditionell filantropi till professionellt socialarbete som ägde rum på̊ andra områden under perioden, även skedde i hjälpverksamheten till förmån för de överlevande.

Deltagare

Projektets hemvist är Hugo Valentin Centrum vid Uppsala universitet och utförs av Pontus Rudberg som är forskare på centret. Centret bedriver tvär- och mångvetenskaplig forskning och utbildning inom Förintelse och folkmordstudier samt inom minoritetsstudier.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

 2. Forskarskolor inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilken ansökan som beviljats inom utlysningen Forskarskolor inom migration och integration 2022. Totalt beviljar vi nästan 7, 9 miljoner kronor för åren 2022–2025.

 3. Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

  En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskaps...