Socioekonomisk ojämlikhet bland flickor och pojkar med utrikesfödda föräldrar: Longitudinella och intergenerationella effekter av könssegregation

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Karen Haandrikman

Period: 2024–2027

Lärosäte: Stockholms universitet

Projektets titel: Socioekonomisk ojämlikhet bland flickor och pojkar med utrikesfödda föräldrar: Longitudinella och intergenerationella effekter av könssegregation

Vad handlar projektet om?

Projektet kommer att utforska bestående socioekonomisk ojämlikhet mellan unga män och kvinnor med utrikes födda föräldrar, med hänsyn till både kön och geografiska faktorer. Genom att tillämpa ett longitudinellt och generationellt tillvägagångssätt tillsammans med blandade metoder, kommer vi att följa unga människor över tid för att granska deras ambitioner, attityder och prestationer både i skolan och på arbetsmarknaden och jämföra dem med sina kamrater och föräldrar. Speciellt intressant är de könsrelaterade effekterna av segregation, såsom hur grannar kan fungera som kvinnliga eller manliga förebilder och därmed påverka unga människors syn på deras framtida liv.

Projektet kommer att identifiera mönster och utforska både individuella och strukturella faktorer som påverkar socioekonomisk ojämlikhet, samt de åsikter och utmaningar som unga individer står inför i relation till dessa skillnader. I slutändan strävar projektet efter att bidra med värdefulla insikter som kan informera välriktade åtgärder för att mildra ojämlika livsvillkor, särskilt för samhällets mest utsatta grupper.

Projektets forskningsfrågor

 • Hur påverkar kön och segregation grannskapseffekter på socioekonomiska utfall för manliga och kvinnliga barn till utrikes födda?
 • Hur kan vi förstå könsuppdelade attityder och hinder för socioekonomisk integration bland barn till utrikes födda med hänsyn till både könade och geografiska sammanhang?
 • Hur navigerar unga pojkar och flickor med utrikes födda föräldrar utbildnings- och arbetsmarknader utifrån sina egna, familjens, jämnåriga och grannskapets olika ambitioner och förväntningar?

Deltagande institutioner/universitet

 • Karen Haandrikman, Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet.
 • Siddartha Aradhya, Stockholm University Demography Unit, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Sara Forsberg, Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala universitet.

Projektgruppen består av två geografer och en demograf. Styrkan i teamet ligger i den gedigna erfarenheten och färdigheter som dessa forskare besitter inom forskning om integration, segregation, grannskapseffekter och ungdomars syn på utbildning, från kulturgeografiska och demografiska perspektiv.

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

Karen Haandrikman: https://www.su.se/profiles/khaan-1.187846 Länk till annan webbplats.

Siddartha Aradhya: https://www.su.se/profiles/siar4055-1.356690 Länk till annan webbplats.

Sara Forsberg: https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N11-1680 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.