Språk och livsbana: Svenska för invandrare som inkörsport, 1990-2022

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Bo Malmberg

Period: 2024–2027

Lärosäte: Stockholms universitet

Projektets titel: Språk och livsbana: Svenska för invandrare som inkörsport, 1990-2022

Vad handlar projektet om?

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en viktig del av Sveriges integrationsarbete. Trots detta är forskningen om effekter på språkfärdighet och social inkludering begränsad. Det projeket utvärdera i vilken utsträckning grundläggande språkutbildning bidrar till migranters integration.

SFI-utbildningen har också stått i skärningspunkten mellan olika politiska agendor, vilket leder till återkommande förändringar i struktur och organisation.

Tidigare forskning om SFI bygger på policydokument och på kvalitativa studier som fokuserar deltagarnas uppfattningar och erfarenhet. Det finns alltså ett behov av kvantitativ forskning, speciellt med tanke på att SFI deltagare har skiftande utbildningsbakgrund och socioekonomisk status.

Projektet ska följa invandrares livsvägar kopplade till deltagande och resultat från SFI vilket kan bidra till förståelsen för vilken roll SFI spelar för migranter med olika livsvägar i förhållande till utbildning, anställning, familjebildning och inkomst. Intervjuer kommer att genomföras med SFI deltagare, lärare och rektorer för att förstå hur språkfärdigheterpåverkar migranters livsbana och möjligheter till integration över tid.

Deltagare i SFI ser språkinlärning som avgörande för framtida möjligheter i Sverige, men upplever att utbildningen som otillräcklig för att utveckla kommunikativa färdigheter.

Resultat från projektet är av intresse för beslutsfattare och tjänstemän som är ansvariga för migranters integration och kan även öka förståelsen för den mångfald av erfarenheter som migranter i Sverige har.

Projektets forskningsfrågor

 1. Hur förvärvar migranter kompentens i svenska?
 2. Hur påverkas förvärvandet av språkkompeterns av migranters olika livsbanor?
 3. Hur språkkompetens den livsbana som migranter följer.

Deltagande institutioner/universitet

Projektet är ett samarbete mellan den kulturgeografiska institutionen och institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet.

De medverkande är:

 • Bo Malmberg, professor i geografi, särskilt kulturgeografi
 • Linn Axelsson, docent i kulturgeografi
 • Samaneh Khaef, doktorand i kulturgeografi (disputation i april 2024)
 • Katrin Ahlgren, docent

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

 • https://www.su.se/english/profiles/bmalm-1.184229
 • https://www.su.se/english/profiles/ahlgr-1.188894
 • https://www.su.se/english/profiles/liax9981-1.184588
 • https://www.su.se/english/profiles/sakh4372-1.365856

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.