Status och stabilitet. En undersökning av tidens betydelse i svensk asyl- och medborgarskapslagstiftning

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Patricia Mindus

Period: 2024–2026

Lärosäte: Institutet för framtidsstudier 

Projektets titel: Status och stabilitet. En undersökning av tidens betydelse i svensk asyl- och medborgarskapslagstiftning

Vad handlar projektet om?

I Sverige och andra länder har en tydlig rörelse i migrationsrätten under senare år varit från permanent mot tillfälligt: tidsbegränsade uppehållstillstånd, återkallande av flyktingstatus, högre trösklar för medborgarskap. Det kan ses som ett skifte i synen på rättslig status, då stabilitet och långsiktighet länge varit utgångspunkt för bland annat medborgarskap och uppehållstillstånd. Även om en rättslig status inte per definition är permanent – den kan erhållas, förloras eller upphöra – så är långsiktighet viktigt inte minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv, då förutsägbarhet är ett grundläggande värde i en rättsstat.

Forskningen är viktig då den kan ge fördjupad kunskap om tidens betydelse i migrationsrätten och om konsekvenser av att underminera stabiliteten i individers rättsliga status, vilket i sin tur kan påverka människors möjlighet att göra informerade livsval. I en tid av föränderlig migrationspolitik är sådan kunskap av stor betydelse.

Projektets forskningsfrågor

Projektet - som kombinerar rättsteori, nationell och internationell migrationsrätt samt migrations- och medborgarskapsstudier - undersöker hur användning av tid som verktyg för att kontrollera migrationen påverkar stabiliteten och förutsägbarheten för olika typer av rättslig status. Vi undersöker också vilka konsekvenser en destabilisering av rättslig status kan få för individers rättigheter och skyldigheter. Vi gör detta dels genom att analysera hur tid använts som verktyg i svensk migrationsrätt för att reglera migrationen under de senaste 25 åren, dels genom att utveckla ny teori om hur tiden tar sig uttryck i juridiken - vad vi kallat ”juridisk tid”. Vi studerar Sverige på grund av de senaste årens stora förändringar i migrationspolitiken, men våra resultat kommer ha relevans även för andra länder.

Deltagande institutioner/universitet

Institutet för framtidsstudier

Två deltagande forskare:

 • Patricia Mindus, professor i praktisk filosofi, Uppsala universitet
 • Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt, Uppsala universitet

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.