Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar den 16 januari 2019.

 

 

Nedan följer en sammanfattning av ramar och omfattande bilagor till ansökan för att ge möjlighet till tidig förberedelse.

Utlysningen öppnar 14:00 16 januari 2019

Utlysningen stänger 14:00 19 februari 2019

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Sådan infrastruktur kan vara antingen nationell eller internationell. Bidraget får användas för samordning, utveckling, konstruktion eller uppgradering av forskningsinfrastruktur och kan inkludera kostnader för investering och drift av forskningsinfrastruktur.

Nedan finns förhandsinformation om utlysningen som öppnar 16 januari. Dokumentet är ett stöd för en tidig förberedelse inför ansökan.

Förhandsinformation för utlysningen bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intressePDF (pdf, 262.5 kB)


 

Kopierat till urklipp

Utlysningar inom infrastruktur

ansokinfra@vr.se

Ladda ner listan över områden/infrastrukturer som ingår i utlysningen 2019PDF (pdf, 138.4 kB)

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat att samtliga områden som fick betyg A1 i behovsinventeringen 2017 omfattas av utlysningen, liksom alla befintliga forskningsinfrastrukturer vars bidragsperiod tar slut 2019 eller 2020. Totalt blir det 28 områden/infrastrukturer. Utöver detta går det att söka tilläggsbidrag för att finansiera ett ökat svenskt engagemang i internationella infrastrukturer där Sverige redan är medlem.

Nyheter 2019

Större förändringar i denna ansökningsomgång jämfört med tidigare år, är att det inte längre är krav på att ett konsortium står bakom ansökan (även om det i de flesta fall är önskvärt), att alla sökande kommer att kallas till en intervju samt att infrastrukturer som har ett pågående bidrag ska beskriva sin verksamhet under den tidigare bidragsperioden i en bilaga.

Utlysningen är öppen under perioden 16 januari – 19 februari 2019.

Intervjuerna kommer hållas inom spannet 10-20 juni 2019 och dialoger med representanter för de forskningsinfrastrukturer som beviljas bidrag kommer att ske under oktober månad 2019.

Mer information

Ytterligare information om utlysningen ges på Forskningsinfrastrukturdagen som anordnas av Vetenskapsrådet den 16 oktober 2018, dagen kan följas via weblänk. Mer detaljer kommer sedan i den preliminära version av utlysningstexten som publiceras på vr.se under november 2018. I utlysningstexten finns även beskrivningar av de nya områden och befintliga forskningsinfrastrukturer som utlysningen omfattar, samt i förekommande fall ytterligare instruktioner till respektive område/forskningsinfrastruktur.