Evenemang

Etikarena 2024: AI och forskningsetik

Den snabba tillväxten av olika former av artificiell intelligens skapar nya forskningsetiska risker och dilemman, samtidigt som helt nya möjligheter att bedriva forskning uppstår. Men vad händer till exempel om forskningen skapar former av artificiell intelligens som skadar människor och samhällen? Vetenskapsrådet bjuder in till en heldagskonferens om AI och forskningsetik.

Datum

3 oktober 2024

Tid

09.30–16.30

Plats

Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Arrangör

Vetenskapsrådet tillsammans med Överklagandenämnden för etikprövning

Anmälan

Anmälan öppnar i augusti

Konferensen hålls på engelska

Hur stor är risken att forskaren av misstag råkar frambringa mänskliga och samhälleliga katastrofer? Eller vad händer när kraftfull generativ AI avsiktligt sätts i händerna på auktoritära och diktatoriska regimer?

AI:s utveckling väcker också mer forskningsinterna frågor kring vem som är ansvarig när stora delar av forskningsprocessen sköts av helt eller delvis autonoma program. Vem är egentligen författaren till en forskningsartikel när såväl kartläggning och analys som textproduktion till största delen gjorts av ChatGPT? Vem är ansvarig om resultat visar sig vara framfabulerade? Hur ska människa och maskin samspela på ett sätt som inte undergräver juridiskt och etiskt ansvarsutkrävande?

AI-utvecklingen väcker dessutom omedelbart aktuella frågor kring forskningsfinansieringens utformning och beredning. Är det etiskt acceptabelt att låta large language models författa och bedöma ansökningar? Måste man berätta om man låtit ChatGPT författa delar av en forskningsansökan? Kan och bör vi överlåta bedömningen av forskningsidéer till generativ AI?

Till sist väcks frågor av närmast forskningsfilosofisk art: Om maskiner såväl författar som bedömer både forskningsansökningar och forskningsartiklar, vilken blir då den forskande människans roll? Om vi inte längre är de enda eller ens främsta genuint kreativa entiteterna på planeten, vilka är vi då?

Kring dessa och andra brännande frågor bjuder Vetenskapsrådet in till en heldag om AI och forskningsetik. Hör om perspektiven hos forskare och forskningsfinansiärer och delta själv i samtalet!

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

    Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och f...

  2. Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampubliceri...

  3. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.