Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Om Vetenskapsrådets utlysningar 2020

I nuläget har vi 30 utlysningar inplanerade för 2020. Majoriteten gäller bidrag som vi utlyser varje år. Nytt är att vi för första gången utlyser bidrag till Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap. En annan nyhet är en utlysning som syftar till att öka högstadie- och gymnasieelevers intresse för så kallade MINT-ämnen.

Från och med 2020 ber vi dig som söker bidrag att redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Det handlar om att inkludera såväl sociala som biologiska aspekter av kön och könsidentitet i forskningens metoder, analyser och resultat – när så är relevant. Detta gäller de flesta av våra utlysningar. Fullständiga anvisningar hittar du i utlysningstexterna.

Nedan har vi listat ett antal utlysningar som vi inte utlyser varje år eller som vi gör för första gången.

Nyhet! Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Bidraget syftar till att stödja utveckling av nya forskningsområden, forskningsprogram, samarbeten och forskningsmetoder samt att uppmuntra till nytänkande och kreativitet. Bidragsbeloppet på högst 200 000 kronor per år ska användas för kostnader som är relaterade till workshop, till exempel för möten och resor. Utlysningen öppnar 26 februari och stänger 31 mars.

Nyhet! Bidrag för aktiviteter inom MINT-ämnen vid nationella forskningsinfrastrukturer

Bidraget kan sökas av nationella forskningsinfrastrukturer som har bidrag från Vetenskapsrådet. Det ska användas till att finansiera aktiviteter som riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet. Syftet är att öka högstadie- och gymnasieelevers intresse för matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap (så kallade MINT-ämnen). Utlysningen öppnar 15 januari och stänger 18 februari.

Konsolideringsbidrag

Vetenskapsrådet utlyser konsolideringsbidrag vartannat år, senast gjorde vi det 2018. Ansökan görs i två steg, det första är en skissansökan. Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och att vidga och bredda sin verksamhet. Utlysningen öppnar 15 januari och stänger 18 februari.

Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Syftet med bidraget, som också utlystes 2018, är att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Satsningen är bred och riktar sig till forskare verksamma inom alla humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, men även inom andra vetenskapliga områden. Utlysningen öppnar 5 februari och stänger 31 mars.

Tidskriftsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med bidraget är att främja maximal spridning av kvalificerade forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådet stödjer svenska open access-tidskrifter av högsta vetenskapliga kvalitet som främjar förnyelse inom forskningsområdet. Tidskriftsbidraget utlyses vart tredje år. Utlysningen öppnar 5 februari och stänger 10 mars.

Gästforskarprogram inom klimat och miljö

Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Syftet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare och att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. Programmet är öppet för olika discipliner. Gästforskarprogrammet är ett regeringsuppdrag och utlyses i samarbete med Formas och Energimyndigheten. År 2020 är det dags för den andra utlysningen inom programmet, den första utlysningen ägde rum 2019.

Inga tvärvetenskapliga forskningsmiljöer eller konfensbidrag

Av budgetskäl kommer vi inte utlysa bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer nästa år. Sist vi utlyste detta bidrag var 2018 och planen var att utlysa det vartannat år. Nästa ulysning blir istället 2021.

På grund av minskade anslag kommer vi inte heller utlysa några konferensbidrag. Läs generaldirektör Sven Stafströms kommentar kring konferensbidragen.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Obs! Alla detaljer kring villkoren i utlysningarna är inte klara ännu. Det som står i utlysningstexterna när respektive utlysning öppnar är det som gäller.

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  2. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

    I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

  3. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.