VR kommenterar

VR kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

GD:s reflektioner efter den Forskningspolitiska dagen

Den 20 november arrangerade vi för första gången Forskningspolitiska dagen. Vårt syfte var att skapa en arena för frågor som rör utveckling och utmaningar inom det svenska forskningssystemet.

Så här några veckor efter konferensen vill jag gärna komma med några reflektioner. Av den återkoppling jag fått personligen, och av utvärderingsenkäten som deltagarna fick svara på, känner jag mig helt övertygad om att det finns ett stort behov av denna typ av möte på nationell nivå.


Internationell utblick

Nederländernas forskningsminister, Ingrid van Engelshoven, såg också mycket positivt på mötesformen. Kanske dyker det upp en liknande arena även där så småningom? Eller så har de inte samma behov. Nederländerna är redan en mycket framstående forskningsnation, det syns i universitetsrankningar, bibliometriska data och i fördelning av ERC-bidrag. Vi kan inte kopiera deras system men nog finns det mycket att lära. Liksom av Schweiz, vars statssekreterare berättade om deras forskningssystem. Även det ett mycket framgångsrikt forskningsland, men med helt andra politiska strategier än Nederländernas. Det finns uppenbarligen olika vägar för att nå hög forskningskvalitet. Här gäller det att hitta den väg som är rätt för Sverige.

Nederländernas forskningsminister, Ingrid van Engelshoven


Forskarpresentation – Frank Wilczek

Det fanns också inslag av forskningspolitik i den presentation som Frank Wilczek, Nobelpristagare i fysik 2004, höll. Huvudsyftet med presentationen var förstås att ge oss en inblick i det omvälvande tekniksprång för utveckling av framtidens datorer som kvantfysiken gett upphov till. Men beskrivningen av hur forskning om kvantdatorer utvecklats från grundforskning, till mer tillämpad forskning, och sedan tillbaka igen när teknikutvecklingen ställer ytterligare krav på ökad grundläggande kunskap ger en del insikter som är väl värda att beakta för kommande forsknings- och innovationspolitiska beslut.

Frank Wilczek, Nobelpristagare i fysik 2004


Två paneldiskussioner – forskningsinfrastruktur och samhällsutmaningarna

Från diskussionen om forskningsinfrastruktur tar jag med mig att det kommer att krävas en högre grad av samverkan, framförallt mellan forskningsfinansiärer och lärosäten. En viktig del i denna samverkan gäller prioriteringar av vilka internationella och nationella infrastrukturer Sverige ska satsa på, för prioriteringar det måste göras! Vi måste också tillsammans med regering och näringsliv hitta nya finansieringslösningar för att vi ska komma till rätta med den besvärliga situation som nu råder, både för investerings- och driftskostnader för stora infrastrukturer.

I dagens andra paneldiskussion - om hur forskningen kan möta samhällsutmaningarna - är frågan mer komplex eftersom det berör flera olika politikområden. Det gör dock inte frågan mindre relevant eller intressant ur ett forskningspolitiskt perspektiv, tvärtom! Forskningen måste i större utsträckning bli en del i den rörelse som strävar mot hållbarhet. Men samtidigt måste vi värna forskningens integritet och den vetenskapliga metoden. Den fria forskningen och forskningsmedel som fördelas efter breda, öppna utlysningar i nationell konkurrens, spelar en viktig roll i detta sammanhang.

Paneldiskussion: Forskningsinfrastruktur – digitala möjligheter och utmaningar


Jag inledde med att vi har fått mycket positiv återkoppling på konferensen. Vi planerar naturligtvis för en fortsättning, gärna tillsammans med fler aktörer för att bredda perspektiven. Jag ser det dock som mycket viktigt att behålla den internationella utblicken och att låta forskningen ha en tydlig plats på agendan.


 

Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Forskningspolitiska dagen 2024

    Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. 2024 års konferens går av stapeln 22 mars på Stockholm Waterfront och har temat ”Stärkt forskningskvalitet till nytta för samhället".

  2. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

    I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...

  3. Forskning och innovation behövs för ett hållbart och säkert samhälle

    Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova har nu lämnat ett gemensamt underlag med rekommendationer inför regeringens forsknings- och innovationsproposition. Excellent forskning, internationalisering och innovation ...

Till toppen