Nyhet

Nyhet

Publicerad den 14 juni 2021

Uppdaterad den 14 juni 2021

100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

Sex forskningsmiljöer får dela på totalt 100 miljoner kronor för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningsmiljöerna bygger på samarbeten mellan olika regioner och kommer att titta på olika aspekter av hälso- och sjukvårdens behov.

− Forskningsmiljöerna som vi finansierar i denna utlysning är viktiga för att ytterligare öka kunskapen om covid-19-vaccinernas säkerhet, effektivitet och optimala användningsområden. De kommer även att bidra till att bygga upp värdefull infrastruktur för forskning, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet.

Sex forskningsmiljöer får bidrag

Nedan finns korta beskrivningar av de olika projekten och information om hur många regioner som deltar.

FASTER – Nationell covid-19-vaccinforskningsplattform

En nationell plattform för forskning om vaccin mot covid-19 ska etableras. Registerforskning och kliniska prövningar kommer att vara grunden för utvärdering av immunsvar, säkerhet och effektivitet av vacciner. Forskningsplattformen blir Sveriges del i EU:s samarbete kring forskning om covid-19-vaccin, VACCELERATE. Ett nationellt kvalitetsregister för SARS-CoV-2 ska också etableras.

Fyra regioner deltar. Pontus Naucler vid Karolinska institutet är projektledare.

Realtidsutvärderingar av covid-19-vaccination i svenska sjukvårdsregioner baserat på en informationsplattform som stödjer systemmodellering och maskininlärning

Befintlig befolknings- och vårddata ska kopplas samman med uppgifter om covid-19-vaccinering för att bland annat undersöka vaccinationstäckning i olika socioekonomiska grupper, varaktighet av skydd och negativa effekter i relation till ålder, medicinering och andra individuella egenskaper. Internationella system för systemmodellering och maskininlärning kommer att användas.

Fem regioner deltar. Thomas Schön vid Linköpings universitet är projektledare.

Covid-19-vaccination hos immunsupprimerade individer: Ett interdisciplinärt samarbete för att få klinisk och mekanistisk inblick i varaktig immunitet mot SARS-CoV-2-infektion

Ett tvärvetenskapligt team ska undersöka om patienter med immunbristsjukdomar kan utveckla långtidsimmunitet efter covid-19-vaccination, samt om de får särskilda biverkningar. Med hjälp av nationella register ska man också undersöka om de får ett skydd mot allvarlig covid-19.

Fyra regioner deltar. Soo Aleman vid Karolinska institutet är projektledare.

Registerstudier och immunologiska effektstudier av covid-19-vaccination och uppbyggnad av infrastruktur för pandemiberedskap på nationell nivå (RE-VISION)

Med hjälp av nationella och regionala register ska effekten av covid-19-vaccinationer undersökas. Eventuella biverkningar och immunsvar hos patienter med nedsatt immunfunktion ska jämföras med friska kontrollpersoner. Databaser, metoder, biobanker och samarbetsstrukturer ska byggas upp för fortsatta studier av covid-19-vaccinationer och för att bättre kunna hantera eventuella framtida epidemier.

Samtliga 21 regioner i Sverige deltar. Magnus Gisslen vid Göteborgs universitet är projektledare.

Epidemiologisk, immunologisk och genetisk kartläggning av biverkningar till covid-19-vaccin

Studien ska genom immunologiska och genetiska analyser undersöka bakomliggande mekanismer och riskfaktorer för allvarliga biverkningar av de olika vaccinerna mot covid-19. Förhoppningen är att i framtiden kunna identifiera personer som riskerar svåra biverkningar av en sorts vaccin, och då istället erbjuda ett annat vaccin.

Fyra regioner deltar. Mia Wadelius vid Uppsala universitet är projektledare.

Covid-19 Vaccin Effekt, Respons and Säkerhet (COVERS) Sverige: kliniska och epidemiologiska studier med speciellt fokus på sårbara grupper

Hur länge covid-19-vaccination skyddar mot allvarlig sjukdom, dödsfall och ny infektion ska undersökas med hjälp av såväl kliniska studier som storskaliga epidemiologiska studier där hela befolkningen följs över tid. Risken för biverkningar, varför vaccin ibland inte fungerar liksom människors inställning till vaccinationer ska också studeras.

Nio regioner deltar. Clas Ahlm vid Umeå universitet är projektledare.

Publicerad den 14 juni 2021

Uppdaterad den 14 juni 2021

Pdf / Utskrift

Fakta om utlysningen

Utlysningen var öppen 23 mars–13 april 2021.

11 ansökningar kom in, varav 6 beviljas.

Bidragsbeslutet

Utlysningstexten

Mer inom samma ämne

  1. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  2. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö

    Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största hoten mot global hälsa och livsmedelssäkerhet. Bakterier bryr sig inte om nationsgränser och blir dessutom alltmer resistenta mot en av våra främsta mediciner – antibiotikan! Hur kan vi alla ta ett...

  3. Covid-19: Så identifierar du desinformation och konspirationsteorier

    Vilka krafter och mekanismer ligger bakom desinformation och konspirationsteorier? Vad gör dessa fenomen med oss och vårt samhälle? Detta seminarium ger oss tre olika perspektiv – från journalistiken, forskningen och expertmyndigheten.