Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya riktlinjer för att registrera och rapportera kliniska studier

Vetenskapsrådet har beslutat om nya riktlinjer för de kliniska studier som får finansiering av oss. Från och med 2022 ska alla studier registreras i en publik databas. Idag publiceras bara resultat från 50–60 procent av alla kliniska studier. Många forskare brister dessutom i att registrera studierna inför start.

Världshälsoorganisationen (WHO) och Helsingforsdeklarationen har riktlinjer och krav på öppenhet vid forskning på människor. Kliniska studier ska registreras innan de påbörjas och resultat ska rapporteras så att både forskare och allmänhet kan följa vad forskningen leder till. Registrering och rapportering är viktigt både för att undvika onödig upprepning av forskning och för att skapa möjligheter till fler samarbeten. Den som planerar en ny studie behöver veta vilken forskning som genomförts och vilken som pågår.

Vetenskapsrådet nya riktlinjer utgår från WHO:s riktlinjer och gäller för kliniska forskare som får finansiering av myndigheten. Riktlinjerna innebär att information om och resultat från studier ska registreras i ett publikt studieregister, till exempel Clinicaltrials.gov eller Researchweb.

– I praktiken förtydligar våra nya riktlinjer vad forskare som följer god forskningssed redan förväntas göra. Det är viktigt att det finns öppet tillgänglig information om pågående forskning och att forskningsresultaten rapporteras i större utsträckning än vad som görs idag. Oavsett om det handlar om glömska, bristande incitament eller att vissa typer av resultat kan vara svåra att publicera måste målet vara att alla resultat ska göras tillgängliga, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa.

Uppskattningsvis 200 forskningsbidrag från Vetenskapsrådet kommer att beröras av riktlinjerna varje år.

Läs mer om att registrera kliniska studier

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

    Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av några av de mest centrala begreppen inom medicinsk och klinisk forskning. Detta har vi gjort för att visa hur vi på Vetenskapsrådet tolkar och använder begreppen.

  2. Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

    Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för h...

  3. Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget. Vetenskapsrådet kommer att inrätta nationell rådgivn...