Publicerad den 08 oktober 2019

Uppdaterad den 08 oktober 2019

Suicidalt beteende och vård - ojämlikhet bland flyktingar, migranter och infödda
svenska?

Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

Projektledare: Ellenor Mittendorfer-Rutz

Period: 2017-2020

Lärosäte: Karolinska institutet

Projektets titel: Suicidalt beteende och vård - ojämlikhet bland flyktingar, migranter och infödda svenska?


Vad handlar projektet om?

Trots att den globala migrationen ökat kraftigt, saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland migranter och då särskilt bland flyktingar. Ett perspektiv där skillnader i vårdutnyttjande bland migranter med självmordsförsök jämförs med individer med självmordsförsök i den infödda befolkningen saknas nästan helt.

Projektet avser att överbrygga forskningstraditioner inom migration, suicidologi och vårdvetenskap. Syftet med detta projekt är att undersöka:

 • vägar till suicidalt beteende
 • mönster och determinanter för vård före och efter ett självmordsförsök
 • determinanter för en dålig prognos efter ett självmordsförsök bland olika migrantgrupper jämfört med den infödda befolkningen.

Migranter delas upp i flyktingar (inklusive flyktingbarn) samt övriga migranter. Eftersom sammansättning av migranter och riskfaktorer såväl som skyddande faktorer för suicidalt beteende förändras över tiden och kan skilja mellan länder, kommer de planerade studierna att jämföra risken för suicidalt beteende mellan migrantgrupper vid olika tidpunkter och göra en jämförelse mellan Sverige och Norge.

Forskningsdesign

Frågeställningarna besvaras med hjälp av två stora populationsbaserade registerstudier, en från Sverige och en från Norge. Både retrospektiva och prospektiva data kopplas samman för varje individ. Utfallsmåtten är suicidalt beteende samt sjukhusvård och specialiserad öppenvård. Sociodemografiska faktorer, social marginalisering, vård och behandling samt specifika psykiska sjukdomar, och då särskilt posttraumatiska stresstörningar, kommer att tas med i analysen som kommer att genomföras med hjälp av avancerade statistiska modeller.

Detta projekt kommer att ge avgörande kunskaper genom att tillämpa nya metoder och teoretiska begrepp som tar hänsyn till individuella skillnader i vårdbehov och vårdutnyttjande. Detta tvärvetenskapliga angreppssätt har för avsikt att svara mot det växande behovet av en vetenskaplig kunskapsbas som krävs för att utforma en optimal vård för migranter och i synnerhet flyktingar med suicidalt beteende.

Deltagare

Projektledare: Ellenor Mittendorfer-Rutzlänk till annan webbplats

Professor, Karolinska institutet

Ridwanul Aminlänk till annan webbplats

MD, doctoral student, Karolinska Institutet

Emma Björkenstamlänk till annan webbplats

PhD, assistant professor, Karolinska Institutet

Thomas Niederkrotenthalerlänk till annan webbplats

PhD, associate professor, Medical University Vienna

Lars Mehlumlänk till annan webbplats

Professor, University of Oslo

Ping Qinlänk till annan webbplats

Professor, University of Oslo

Mer inom samma ämne

 1. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

  Hur mår flyktingar och migranter i dagens Sverige? Stämmer det att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa och självmord bland personer med flykting- och migrantbakgrund? Och hur väl fungerar gruppinterventioner mot post-traumatisk stress hos ensam...

 2. Åldrande migranter

  Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

 3. Utvärdering av Teaching Recovery Techniques

  Första linjens intervention för flyktingbarn som visar tecken på posttraumatisk stress. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.