Ekonomisk återrapportering av bidrag till forskningsinfrastruktur

Den ekonomiska rapporten ska undertecknas av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före eller efter 2015.

Bidrag som är beslutade 2015 eller senare

Lämna en ekonomisk rapport för föregående verksamhetsår senast 31 mars, alternativt det datum som framgår av bidragets särskilda villkor eller bidragsbeslut. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna rapporten. Ytterligare instruktioner finns i blanketten.

Använd blanketten nedan för den årliga rapporteringen. Även en slutredovisning av bidraget ska göras på samma blankett.

Blankett för ekonomisk återrapportering av infrastrukturbidrag Excel, 101 kB.

Skicka rapporten med e-post till aterrappinfra@vr.se (ytterligare instruktioner står på blanketten).

Om bidraget är beslutat 2019 eller senare ska en verifikationslista/listor i form av ett utdrag från affärssystemet skickas in. Observera att listan behöver tas fram innan blanketten ovan fylls i, då utfallet från listan ska föras in i återrapporteringsblanketten. Instruktioner för verifikationslistans utformning finns som en flik i ”Blankett för ekonomisk återrapportering av infrastrukturbidrag 2024” ovan.

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Återrapportering av ekonomisk redovisning sker en gång per år via Prisma.

En behörig företrädare för din medelsförvaltare (ofta en ekonom) ska fylla i uppgifterna och registrera den ekonomiska rapporten. Rapporten går sedan till ansvarig projektledare för kontroll innan den skickas till Vetenskapsrådet. Vi förutsätter att den som skickar in den ekonomiska rapporten är behörig att företräda medelsförvaltaren i detta avseende.

Företrädaren för medelsförvaltaren och projektledaren får ett mejl via Prisma när rapporteringsperioden öppnar. Observera att den som företräder medelsförvaltaren behöver vara kopplad till bidraget i Prisma – kontakta annars medelsförvaltarens organisationskontoansvarige.

I dokumentet "Godkännande av villkor" anges deadline för den årliga rapporteringen. För de flesta bidrag gäller 31 mars.

Obs! Om det finns oförbrukade medel vid det sista rapporteringstillfället i samband med dispositionstidens slut ska dessa återbetalas till Vetenskapsrådet om beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp. Betalningen görs till bankgiro 5052-2663, ange bidragets diarienummer och att betalningen gäller oförbrukade medel.

Om oförbrukade medel understiger ett halvt prisbasbelopp får dessa medel behållas under förutsättning att de kan användas för forskningsändamål som liknar det som bidraget avsåg – annars ska medlen återbetalas enligt ovan.

När du har skickat in en slutlig ekonomisk rapport ska du betala tillbaka oförbrukade medel till Vetenskapsrådet. Ingen rekvisition eller faktura skickas, utan betalningen görs med rapporten som underlag. Återbetalat belopp måste överensstämma med angett belopp att återbetala i den ekonomiska rapporten och vara avrundat till hela kronor.

Om du i samband med återbetalningen upptäcker fel i rapporten som påverkar medel att återbetala ska du mejla till oss snarast så att vi kan skicka tillbaka rapporten till dig för komplettering.

Instruktioner i Prisma för dig som är forskare Länk till annan webbplats.

Instuktioner i Prisma för dig som är ekonom Länk till annan webbplats.

Vetenskaplig utrustning och inköpt tjänst

Om bidraget även gäller vetenskaplig utrustning ska den upphandlade utrustningen redovisas separat och bifogas med rapporten. I de särskilda villkoren står vilket datum som redovisningen ska lämnas. Använd blanketten nedan.

Blankett för redovisning av upphandling samt för slutredovisning av vetenskaplig utrustning/inköpt tjänst Excel, 15.1 kB.

Bidrag som är beslutade före 2015

Lämna en slutlig ekonomisk rapport via vanlig post om bidraget är beslutat före 2015. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna rapporten. I dokumentet "Godkännande av villkor" står det vilket datum rapporten ska lämnas.

Blankett för ekonomisk återrapportering av infrastrukturbidrag Excel, 17 kB.

Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning

Redovisa den upphandlade utrustningen och gör en slutredovisning av bidraget. Använd nedanstående blankett vid båda tillfällena. Skicka redovisningen till oss via e-post aterrappinfra@vr.se.

Blankett för redovisning av upphandling samt för slutredovisning av vetenskaplig utrustning/inköpt tjänst Excel, 15.1 kB.

Drifts- databas- och planeringsbidrag

Lämna en slutlig ekonomisk rapport. Använd nedanstående blankett och skicka den till oss med e-post aterrappinfra@vr.se.

Blankett för ekonomisk återrapportering av infrastrukturbidrag Excel, 17 kB.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

För frågor om återrapportering av infrastrukturbidrag

aterrappinfra@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023/2024

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de 70 förslag som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 19 av områdena har placerats i kategori A1, som innebär att de är högt prioriterade och kan komma att inklude...

  2. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  3. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...