Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

DESIREE 

Lagringsringar vid Stockholms universitet för atom-, molekyl- och kemisk fysik.

DESIREE (Double ElectroStatic Ion Ring ExpEriment) är en anläggning för studier av atomära och molekylära joner vid Stockholms universitet.

DESIREE består av två jon-lagringsringar med en gemensam raksträcka där två jonstrålar överlappar och där reaktioner mellan enskilda par av joner kan studeras i detalj. Strålar av atomära såväl som molekylära joner kan lagras, de senare kan till exempel bestå av enkla molekyler, komplexa biomolekyler eller kluster av atomer eller molekyler.

Förutom att studera reaktioner mellan olika typer av joner kan man också undersöka inneboende egenskaper hos dessa system med hjälp av avancerade lasrar. Med DESIREE kan man studera processer inom fundamental atom- och molekylfysik med tillämpningar inom till exempel astrofysik, atmosfärsfysik och biomolekylär fysik.

Forskningen är fokuserad på stabilitetsfrågor och långsamma sönderfall av positiva eller negativa joner av atomer, molekyler eller atomkluster; fotoabsorptionsspektroskopi av kalla joner; reaktioner mellan enstaka par av positiva och negativa joner; fragmenterings- och reaktionsdynamik och studier av egenskaperna hos biomolekylära system i vakuum och i lösning.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen