Klinisk forskning inom ALF-avtalet

Från och med 2019 ska kvalitetsaspekter ligga till grund för delar av den ersättning de sju regioner som ingår i ALF-avtalet får för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Det är Vetenskapsrådet som utvärderar den kliniska forskning som bedrivs i dessa regioner.

Resurserna ska fördelas utifrån kvalitet

ALF är förkortningen av ett avtal mellan staten och sju regioner. Avtalet reglerar bland annat hur mycket statliga medel regionerna ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Det är Utbildningsdepartementet som betalar ut medlen.

Ladda ner ALF-avtaletPDF (pdf, 487.4 kB)

Avtalet omfattar sju regioner

Varje region som omfattas av ALF-avtalet är kopplat till ett universitet. Tillsammans har de ett gemensamt ansvar för klinisk forskning och bildar en ALF-region.

Regioner och universitet i ALF-regionerna

ALF-region

Region

Universitet

Stockholm

Region Stockholm

Karolinska institutet, KI

Västra Götaland

Västra Götalandsregionen

Göteborgs universitet

Skåne

Region Skåne

Lunds universitet

Uppsala

Region Uppsala

Uppsala universitet

Västerbotten

Region Västerbotten

Umeå universitet

Östergötland

Region Östergötland

Linköpings universitet

Örebro (från och med 2015)

Region Örebro län

Örebro universitet

ALF-regionerna är presenterade utifrån storlek på de tilldelade ALF-medlen – regionen som får mest medel ligger överst.

Det senaste ALF-avtalet började gälla 2015. I avtalet kom staten och regionerna överens om att 20 procent av ALF-ersättningen för klinisk forskning från och med 2019 ska fördelas på basis av den kliniska forskningens kvalitet.

Det huvudsakliga syftet är att identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel. På så vis kan regioner som utmärker sig genom sitt kvalitetsarbete fungera som förebilder. Det långsiktiga målet är att lyfta hela Sveriges kliniska forskning.

Vetenskapsrådet ansvarar för att utvärdera kvaliteteten i den kliniska forskning som bedrivs i de sju regioner som ALF-avtalet omfattar. Den nationella styrgruppen för ALF har beslutat vilka utgångspunkter som ska gälla för utvärderingarna av den kliniska forskningens kvalitet, både vad gäller utformning och metod.


Tre områden utvärderas

En första utvärdering gjordes under 2017. Tre externa internationella expertpaneler bedömde, oberoende av varandra, kvaliteten utifrån följande huvudområden:

 1. Den vetenskapliga produktionens kvalitet
 2. Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
 3. Forskningens förutsättningar

I mars 2018 presenterade Vetenskapsrådet resultatet av utvärderingen.

Vår rapport: Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet

Dialogmöten med representanter från ALF-regionerna

När Vetenskapsrådet startade arbetet med de olika utvärderingarna i april 2017 anordnade ALF-kansliet ett dialogmöte med representanter för de olika ALF-regionerna. Representanterna fick möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med utvärderingarna. Deltagarnas synpunkter rörde framförallt utvärderingarnas omfattning och tidsplan.

Vetenskapsrådet tog efter mötet fram åtgärder för att minska arbetsbördan på regioner och fakulteter utan att påverka tidsplan, intention eller kvalitet på utvärderingarna.

Ladda ner hela dokumentet med information och åtgärderPDF (pdf, 429.1 kB)

I maj 2018 hade vi ett nytt dialogmöte. Denna gång delade panelordförandena i Vetenskapsrådets utvärderingar med sig av sina reflektioner kring uppdraget att utvärdera den kliniska forskningen. Även representanter från Socialstyrelsen deltog och gav sin bild av uppdraget att utvärdera universitetssjukvårdsenheterna i Sverige.

Ladda ner presentationen från dagenPDF (pdf, 1.3 MB) (engelska)

Socialstyrelsen utvärderar universitetssjukvården

Samtidigt som Vetenskapsrådet fick i uppdrag att utvärdera klinisk forskning fick Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera de strukturer, processer och resultat inom universitetssjukvården som har betydelse för forskning, utbildning och utveckling. Syftet är att öka universitetssjukvårdens kvalitet. Vetenskapsrådet samordnar även arbetet med Socialstyrelsens utvärdering.

Socialstyrelsens avrapportering av uppdragetlänk till annan webbplats

Publicerad den 19 april 2018

Uppdaterad den 10 februari 2020

Pdf / Utskrift

ALF-kansliet samordnar På Vetenskapsrådet finns ett ALF-kansli som koordinerar utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet och samordnar kontakterna mellan berörda aktörer i frågor som rör ALF-avtalet. Kansliet ger även administrativt stöd till den nationella styrgruppen för ALF-avtalet.

Kontakt

Vetenskapsrådets ALF-kansli

alf@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet gör särskild satsning på virusforskning

  Just nu pågår spridning av Coronaviruset runt om i världen. Även i framtiden kommer vi att drabbas av globala virusinfektioner. För att vi ska stå bättre rustade inför nästa utbrott av virus, gör Vetenskapsrådet en särskild satsning på virusforskning...

 2. Vetenskapsrådet kommenterar den nationella life science-strategin

  Förra veckan presenterade regeringen en nationell strategi för life science. Den är efterlängtad och vi ser att flera av de rekommendationer Vetenskapsrådet har lämnat – både till life science-kontoret och till den kommande forsknings- och innovation...

 3. Statistik för läkemedelsprövningar

  Denna rapport visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter och hur många kliniker som planeras att delta i genomförandet. Tidigare rapporter och sammanställning...