EOSC främjar öppen vetenskap i Europa

Det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC, är ett initiativ från EU-kommissionen med syfte att utveckla en virtuell miljö för att dela och återanvända forskningsdata. Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna och främja det svenska engagemanget i EOSC samt representera det svenska forskarsamhällets intressen i EOSC-föreningen.

Vad är EOSC?

Ambitionen med EOSC (European Open Science Cloud) är att utveckla en "Web of FAIR data and services" som gör det möjligt att dela forskningsdata över landsgränser och ämnesområden i Europa och globalt. Forskare, innovatörer, företag och medborgare kan publicera, hitta och återanvända verktyg och tjänster för forskning, innovation och utbildning. EOSC lyfts i den europeiska policyagendan Länk till annan webbplats. som en viktig åtgärd för att nå målet om öppen vetenskap i Europa.

EOSC ska binda samman och bygga vidare på redan befintliga lösningar och infrastrukturer som finns inom EU-länderna och på så sätt tillhandahålla tjänster så som lagring, hantering, delning, analys och användning av forskningsdata. All data ska samordnas så att de uppfyller FAIR-principerna, det vill säga är sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), interoperabla (Interoperable) och återanvändningsbara (Reuseable).

Vad innebär EOSC för forskarsamhället?

EOSC ska göra det möjligt att använda och bygga vidare på tidigare forskning genom att skapa förutsättningar för att forskningsdata ska komma till användning på nytt. Nya forskningsfrågor kan väckas och samarbeten över landsgränser och discipliner kan underlättas. Forskningen drivs på så sätt framåt och EOSC ska göra det möjligt genom att:

 • Utveckla praxis och kompetenser för öppen vetenskap och verka för att öppen vetenskap normaliseras.
 • Utveckla gemensamma ramverk kring metoder och infrastrukturella tjänster för samverkan och delning av FAIR forskningsdata.
 • Koppla samman och vidareutveckla befintliga infrastrukturer så att forskningsdata kan delas och användas.

Utvecklingen av EOSC är relevant för Sveriges arbete med öppen tillgång till forskningsdata på flera olika sätt. Exempelvis för vårt arbete med nationella riktlinjer, rekommendationer och principer för öppen tillgång till forskningsdata, men också för arbetet med förankring och samordning på nationell nivå vad gäller till exempel interoperabilitet, standarder och bästa praxis.

Så är EOSC organiserat

EOSC är sedan 2021 ett partnerskap inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Partnerskapet har en tredelad styrning: EU-kommissionen, medlemsländer (inklusive associerade stater), samt intresseorganisationer. De arbetar tillsammans för att förverkliga EOSC genom ett gemesnamt ramverk för implementeringen av EOSC (Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

EU-kommissionen finansierar partnerskapet med 490 miljoner euro, bland annat via utlysningar inom Horisont Europa.

EOSC-föreningen och EOSC Steering Board

EOSC-föreningen (EOSC Association) etablerades i december 2020 med syfte att möjliggöra för forskningsrelaterade organisationer att delta i EOSC:s strategiska utveckling.

Uppdragsorganisationer (mandated organisations) är utsedda av medlemsländerna för att representera nationella intressen i föreningen. Uppdragsorganisationernas roll är att komma med inspel som är relevanta för det bredare engagemanget inom de nationella forskningssystemen till EOSC-föreningen och vice versa.

Föreningen har även etablerat rådgivande grupper och arbetsgrupper (Advisory Groups and Task Forces) som stöd i sitt arbete. Grupperna fokuserar på övergripande teman som är viktiga för förverkligandet av EOSC.

EOSC Steering Board är den expertgrupp där representanter från medlemsstater och associerade länder deltar. Expertgruppen ger bland annat råd till EU-kommissionen om hur nationella och internationella policyer och investeringar kan harmoniseras.

Svenskt deltagande i EOSC

Flera svenska organisationer är involverade i utvecklingen av EOSC, som medlemmar i EOSC-föreningen, som deltagare i EOSC-föreningens arbetsgrupper och genom deltagande i olika projekt som finansieras under de europeiska ramprogrammen för forskning och innovation, Horisont 2020, och det nuvarande ramprogrammet, Horisont Europa.

Vetenskapsrådets roll

Vetenskapsrådet har utsetts till uppdragsorganisation (mandated organisation) av regeringen och representerar det svenska forskningssystemets intressen i föreningen. I rollen som expertmyndighet ger vi även stöd till regeringen i dess arbete i EOSC Steering Board.

På Vetenskapsrådet har vi tillsatt en extern referensgrupp för vårt nationella och internationella arbete inom öppen tillgång till forskningsdata och EOSC.

Påverka utvecklingen av EOSC

EOSC-föreningen är öppen för ansökningar om medlemskap från organisationer som vill vara med och påverka utvecklingen av EOSC. Läs mer och ansök om medlemskap på EOSC webbplats. Länk till annan webbplats.

Det finns även möjlighet att påverka utvecklingen via föreningens rådgivande grupper och arbetsgrupper Länk till annan webbplats..

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

  Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.

 2. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

  I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

 3. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

  Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...