Om vårt arbete med öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet samordnar och främjar Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026. På den här sidan kan du följa vårt arbete med samordningsuppdraget.

Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata – delredovisning

Öppen tillgång till forskningsdata är ett komplext område som involverar ett stort antal olika aktörer, både nationellt och internationellt. Vetenskapsrådets uppdrag genomförs i samråd med bland annat Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och universitet och högskolor.

I oktober 2021 publicerade vi en delredovisning av uppdraget med en beskrivning av vilka insatser vi har gjort hittills. Rapporten innehåller även en internationell utblick.

Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata – delredovisning

 

 

Läs även vår statusrapport från 2020 där vi redovisar arbetet med uppdraget de första tre åren: Statusrapport – summering av arbetet 2017–2019 och fortsatt arbete

Bakgrund till samordningsuppdraget

Sedan 2017 har Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Bakgrunden till uppdraget är bland annat ett regeringsuppdrag om att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information som Vetenskapsrådet fick 2013. Det mynnade ut i rapporten Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.

Regeringen följde upp förslagen i rapporten i 2016 års forskningspolitiska proposition (2016/17:50) med specifika nationella samordningsansvar för öppen tillgång till data (Vetenskapsrådet) och publikationer (Kungliga biblioteket). En målbild i propositionen är att en omställning till öppen tillgång till forskningsresultat inklusive vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast inom tio år – det vill säga 2026.

Status i arbetet med datahanteringsplaner

Från och med 2019 behöver forskare som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet ta fram en datahanteringsplan. Vetenskapsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som samordnar det nationella arbetet med datahanteringsplaner för att stödja ökad öppen tillgång till forskningsdata. En gemensam mall för datahanteringsplaner har tagits fram. Det är en delvis omarbetad svensk översättning av Science Europe:s mall ”Core Requirements for Data Management Plans”.

Gemensam mall för datahanteringsplaner

Digitalt verktyg för datahanteringsplaner

I Sunets utbud finns numera ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner. Det är ett av flera möjliga alternativ som lärosäten kan använda som ett stöd för att ta fram och underhålla datahanteringsplaner. Läs mer om tjänsten på Sunets webbplats Länk till annan webbplats.


EU-kommissionen rekommenderar öppen tillgång

EU-kommissionen har utfärdat en rekommendation om öppen tillgång till forskningsdata och bevarande av vetenskaplig information. Vetenskapsrådet har rollen som nationell referenspunkt i Sverige (på engelska National Point of Reference (NPR) on Scientific Information). Det innebär att vi samordnar de åtgärder som anges i rekommendationen nationellt, och rapporterar om arbetet som sker i Sverige till EU-kommissionen – och tvärtom.

EU-kommissionens rekommendation om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information (2018/790) Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad det innebär att vara NPR på EU-kommissionens webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.


Vetenskapsrådets referensgrupp för öppen tillgång till forskningsdata och European Open Science Cloud, EOSC

I referensgruppens arbete ingår att

 • bidra till en god överblick av landskapet när det gäller arbetet med öppen tillgång till forskningsdata nationellt och inom EU-kommissionens satsningar och initiativ, med särskild inriktning på EOSC
 • skapa engagemang, förankra och sprida kunskap om regeringsuppdraget om öppen tillgång till forskningsdata och det europeiska samarbetet kring dessa frågor
 • underlätta implementering av FAIR-principerna för att främja tillgång till forskningsdata.
 • bidra till en överblick om utvecklingen, hur det praktiska arbetet med öppen tillgång till forskningsdata går till samt andra relevanta frågor i verkställandet av öppen tillgång till forskningsdata relevanta för organisationer.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Vetenskapsrådet uppmanar forskarsamhället att se till att forskningsresultat och data som har relevans för hanteringen av coronaviruset snabbt delas och görs öppet tillgängliga.

Kontakt

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Lär dig mer om öppen tillgång till forskningsdata

  Denna handbok syftar till att skapa en ökad förståelse för vad öppen tillgång till forskningsdata innebär. Den tar också upp relaterade frågor, såsom FAIR-datahantering och datahanteringsplaner. Handboken kan användas av alla som är involverade i fr...

 2. Hearing om öppen tillgång till forskningsdata

  Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. 27 januari arrangerar vi en hearing med syfte att identifiera konkreta behov kring öppen tillgång till forsk...

 3. Nyheter inom öppen tillgång och FAIR datahantering

  Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier och en vägledning för datahantering enligt FAIR-principerna. I första hand gäller det data som tagits fram inom forskning som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång.