Om vårt arbete med öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet samordnar Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026. På den här sidan kan du följa vårt arbete med samordningsuppdraget.

Statusrapport – summering av arbetet 2017–2019 och fortsatt arbete

Öppen tillgång till forskningsdata är ett komplext område som involverar ett stort antal olika aktörer, både nationellt och internationellt. Vetenskapsrådets uppdrag genomförs i samråd med bland annat Kungliga biblioteket, Riksarkivet och universitet och högskolor.

Vi har tagit fram en statusrapport där vi redovisar arbetet med samordningsuppdraget de första tre åren samt redogör för det kommande arbetet i termer av fokusområden och prioriteringar.

Statusrapport – summering av arbetet 2017–2019 och fortsatt arbete
Bakgrund till samordningsuppdraget

Sedan 2017 har Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Bakgrunden till uppdraget är bland annat ett regeringsuppdrag om att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information som Vetenskapsrådet fick 2013. Det mynnade ut i rapporten Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.

Regeringen följde upp förslagen i rapporten i 2016 års forskningspolitiska proposition (2016/17:50) med specifika nationella samordningsansvar för öppen tillgång till data (Vetenskapsrådet) och publikationer (Kungliga biblioteket). En målbild i propositionen är att en omställning till öppen tillgång till forskningsresultat inklusive vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast inom tio år – det vill säga 2026.

Status i arbetet med datahanteringsplaner

Från och med 2019 behöver forskare som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet ta fram en datahanteringsplan. Vetenskapsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som samordnar det nationella arbetet med datahanteringsplaner för att stödja ökad öppen tillgång till forskningsdata. En gemensam mall för datahanteringsplaner har tagits fram. Det är en delvis omarbetad svensk översättning av Science Europe:s mall ”Core Requirements for Data Management Plans”.

Gemensam mall för datahanteringsplaner

Digitalt verktyg för datahanteringsplaner

Vetenskapsrådet har via Sunet etablerat tillgång till ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner, DMP Online.


EU-kommissionen rekommenderar öppen tillgång

EU-kommissionen har utfärdat en rekommendation om öppen tillgång till forskningsdata och bevarande av vetenskaplig information. Vetenskapsrådet har rollen som nationell referenspunkt i Sverige (på engelska National Point of Reference (NPR) on Scientific Information). Det innebär att vi samordnar de åtgärder som anges i rekommendationen nationellt, och rapporterar om arbetet som sker i Sverige till EU-kommissionen – och tvärtom.

EU-kommissionens rekommendation om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information (2018/790)länk till annan webbplats

Läs mer om vad det innebär att vara NPR på EU-kommissionens webbplats (på engelska)länk till annan webbplats


Vetenskapsrådets referensgrupp för öppen tillgång till forskningsdata och European Open Science Cloud, EOSC

I referensgruppens arbete ingår att

 • bidra till en god överblick av landskapet när det gäller arbetet med öppen tillgång till forskningsdata nationellt och inom EU-kommissionens satsningar och initiativ, med särskild inriktning på EOSC
 • skapa engagemang, förankra och sprida kunskap om regeringsuppdraget om öppen tillgång till forskningsdata och det europeiska samarbetet kring dessa frågor
 • underlätta implementering av FAIR-principerna för att främja tillgång till forskningsdata.
 • bidra till en överblick om utvecklingen, hur det praktiska arbetet med öppen tillgång till forskningsdata går till samt andra relevanta frågor i verkställandet av öppen tillgång till forskningsdata relevanta för organisationer.

Publicerad 02 april 2020

Uppdaterad 16 februari 2021

Pdf / Utskrift

Viktigt! Vetenskapsrådet uppmanar forskarsamhället att se till att forskningsresultat och data som har relevans för hanteringen av coronaviruset snabbt delas och görs öppet tillgängliga.

Kontakt

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Digitalt verktyg för datahanteringsplaner

  $summaryDescription

 2. Öppen tillgång till forskningsdata –utmaningar och möjligheter

  Öppen tillgång till forskningsdata skapar större möjligheter att använda forskningens resultat, både inom och utanför forskarsamhället. Men vilka utmaningar och möjligheter innebär övergången till öppen tillgång? Detta diskuterades på ett webbinarium...

 3. Den svenska covid-19-dataportalen växer

  Sverige var först i Europa med att lansera en nationell dataportal för forskning om covid-19. Portalen har växt i takt med att fler forskningsprojekt har tillgängliggjort sina data, nya projekt har startat och nya datatjänster etablerats. Scilifelab ...