Om vårt arbete med öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet samordnar, följer upp och främjar samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026. På den här sidan kan du följa vårt arbete med samordningsuppdraget.

Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

Öppen tillgång till forskningsdata är ett komplext område som involverar ett stort antal olika aktörer, både nationellt och internationellt. Vetenskapsrådets uppdrag genomförs i samråd med bland annat Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och universitet och högskolor.

I mars 2022 publicerade vi en redovisning av uppdraget. Rapporten innehåller en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata, tilllsammans med rekommendationer för hur arbetet bör genomföras framöver för att driva utvecklingen mot öppen tillgång till forskningsdata framåt.

Rapport: Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

I oktober 2021 publicerade vi en delredovisning av uppdraget med en beskrivning av vilka insatser vi har gjort hittills. Rapporten innehåller även en internationell utblick.

Läs även vår statusrapport från 2020 där vi redovisar arbetet med uppdraget de första tre åren: Statusrapport – summering av arbetet 2017–2019 och fortsatt arbete

Bakgrund till samordningsuppdraget

Regeringen har beslutat att Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata från och med augusti 2022 ska vara en permanent uppgift i myndighetens instruktion.

Vetenskapsrådet ska samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata, och varje år publicera en rapport med en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata.

Den nationella riktningen i 2020 års forskningspolitiska proposition är att omställningen till öppen tillgång till forskningsdata ska vara genomförd senast 2026.

Om uppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.


EU-kommissionen rekommenderar öppen tillgång

EU-kommissionen har utfärdat en rekommendation om öppen tillgång till forskningsdata och bevarande av vetenskaplig information. Vetenskapsrådet har rollen som nationell referenspunkt i Sverige (på engelska National Point of Reference (NPR) on Scientific Information). Det innebär att vi samordnar de åtgärder som anges i rekommendationen nationellt, och rapporterar om arbetet som sker i Sverige till EU-kommissionen – och tvärtom.

EU-kommissionens rekommendation om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information (2018/790) Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad det innebär att vara NPR på EU-kommissionens webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets referensgrupp för öppen tillgång till forskningsdata och European Open Science Cloud, EOSC

I referensgruppens arbete ingår att

 • bidra till en god överblick av landskapet när det gäller arbetet med öppen tillgång till forskningsdata nationellt och inom EU-kommissionens satsningar och initiativ, med särskild inriktning på EOSC
 • skapa engagemang, förankra och sprida kunskap om regeringsuppdraget om öppen tillgång till forskningsdata och det europeiska samarbetet kring dessa frågor
 • underlätta implementering av FAIR-principerna för att främja tillgång till forskningsdata.
 • bidra till en överblick om utvecklingen, hur det praktiska arbetet med öppen tillgång till forskningsdata går till samt andra relevanta frågor i verkställandet av öppen tillgång till forskningsdata relevanta för organisationer.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. ”EOSC är ett viktigt verktyg för att nå öppen vetenskap”

  EU-kommissionens initiativ om det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC, är ett viktigt verktyg för att förverkliga målet om öppen tillgång inom det europeiska forskningsområdet. Det är nu viktigt att fler svenska organisationer är med och påverkar...

 2. Webbinarium om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata

  Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket bjuder in till ett gemensamt webbinarium för att presentera resultaten av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och diskutera vägen framåt. Hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

 3. Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Fokus i denna rapport ligger på en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till fo...