Öppen tillgång till forskningsdata – vision och vägledande principer

Vetenskapsrådet har tagit fram en vision och vägledande principer samt ett antal rekommendationer för öppen tillgång till forskningsdata. Syftet är att lägga grund för en samordnad övergång till öppen tillgång till forskningsdata.

Visionen och principerna kan användas som ett stöd i det strategiska arbetet med hantering av forskningsdata hos berörda aktörer, till exempel vid utvecklande av relevanta policydokument. De är allmänt formulerade för att utgöra en gemensam grund för en samordnad övergång till öppen tillgång till forskningsdata.

Målgruppen är främst de aktörer som berörs av öppen tillgång till forskningsdata; forskare, lärosäten, infrastrukturer, forskningsfinansiärer och myndigheter som bedriver och finansierar forskning och utveckling, men visionen och principerna kan vara relevanta för fler.

Vision: Så öppet som möjligt, så stängt som nödvändigt

Det nationella målet är att en omställning till öppen tillgång till forskningsdata ska vara genomförd fullt ut senast 2026.

Detta är Vetenskapsrådets vision:

 • Forskningsdata som tas fram inom offentligt finansierad forskning tillgängliggörs enligt principen ”så öppet som möjligt, så stängt som nödvändigt”.
 • Öppen tillgång till forskningsdata är en del av omställningen till ett öppet vetenskapssystem.
 • En bedömning av möjligheterna att tillgängliggöra data öppet är en självklar del av forskningsprocessen.
 • En långsiktig nationell samordnande verksamhet främjar och stödjer öppen tillgång till och användbarhet av forskningsdata.
 • Forskningsinfrastrukturer stödjer öppen tillgång till forskningsdata.
 • Utvecklade incitamentsystem som stödjer omställningen till öppen tillgång till forskningsdata är etablerade.

Så når vi dit: Vägledande principer

1. Öppen tillgång till forskningsdata skapas enligt principen ”så
öppet som möjligt, så stängt som nödvändigt”

Tillgången till forskningsdata bör inte begränsas där det inte finns skäl för det och restriktioner för användning bör inte skapas när det inte är nödvändigt.

En bedömning av möjligheterna till öppen tillgång bör göras till en vedertagen del av forskningsprocessen och ingår i planeringen av datahanteringen. I första hand handlar det om en bedömning av huruvida och när öppen tillgång till forskningsdata via internet kan skapas. Detta innefattar att ta ställning till om det finns omständigheter som innebär att det inte är möjligt att publicera data. Det kan till exempel vara att data omfattas av sekretess eller att en publicering skulle innebära en otillåten personuppgiftsbehandling.

I andra hand handlar det om bedömningar utifrån andra faktorer som praktiska och tekniska aspekter samt tillgängliga resurser.

2. En samordnad öppen tillgång till forskningsdata blir en naturlig del i arbetssättet

Strategiska, stödjande och tekniska åtgärder för att principerna om öppen tillgång till forskningsdata ska kunna efterlevas bör etableras på organisationsnivå och ingå i den strategiska inriktningen samt i konkreta processer och rutiner. Vid implementering bör det också tas i beaktande om det finns gemensamma, etablerade, tekniska lösningar eller infrastrukturer som kan användas i detta syfte.

Forskningsutförande och forskningsfinansierande organisationer bör utforma och implementera incitamentssystem som främjar öppen tillgång till forskningsdata.

Öppen tillgång till forskningsdata behöver inkluderas på ett samordnat sätt i berörda organisationers strategiska dokument och processer samt förankras på ledningsnivå. Forskare bör erbjudas nödvändigt stöd för att möjliggöra praktiskt genomförande.

3. Användbarhet av öppet tillgängliga forskningsdata är i fokus
vid tillgängliggörandet

De forskningsdata som görs öppet tillgängliga samt information som behövs för dess användning, exempelvis dokumentation av mjukvara, hanteras och dokumenteras på ett sådant sätt att de blir så användbara som möjligt och lätta att hitta och förstå.

För att främja användbarheten av forskningsdata som görs öppet tillgängliga bör datahantering följa FAIR principerna. Uppfyllnad av principen behöver vägas mot de insatser som krävs, användningspotentialen för data samt förutsättningarna som finns för att uppnå den.

Ladda ner Vetenskapsrådets vision och vägledande principer för öppen tillgång till forskningsdata Pdf, 127 kB.

Vetenskapsrådets rekommendationer

Rekommendation om öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som finansieras av offentliga medel, och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras, publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats.

Vilka data som kan publiceras med öppen tillgång ska alltid utgå utifrån gällande lagstiftning. En del forskningsdata får inte publiceras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då dessa omfattas av sekretess, innehåller personuppgifter, upphovsrättskyddat material, med mera) men möjligheterna till publicering av data kan även påverkas av andra faktorer, såsom datamängdernas volymer, med mera.

Om öppen tillgång till forskningsdata inte kan tillämpas bör det finnas en dokumenterad motivering till varför det inte är möjligt.

Inom ramen för denna rekommendation avses data som har skapats under forskningsprocessen och som ligger till grund för vetenskapliga publikationer. Om redan befintliga data från andra aktörer har använts, såsom exempelvis olika typer av myndighetsdata, utgör dessa forskningsdata endast om de har analyserats, bearbetats eller på annat sätt förädlats under forskningsprocessen. Redan befintliga data som endast använts i sin ursprungliga form och som redan förvaltas och tillgängliggörs av en annan aktör omfattas inte av denna rekommendation.

Såväl forskningsdata som det som beskriver forskningsdata (så kallad metadata) bör publiceras öppet tillgängliga. Fokus bör i första hand vara på att tillgängliggöra metadata öppet på internet i de fall det finns hinder för publicering av forskningsdata. På så sätt kan användare hitta information om vilka forskningsdata som finns även när det förekommer hinder för öppen publicering, exempelvis på grund av att en lämplig publiceringsplattform saknas eller att det finns tekniska begränsningar som gör att all data inte kan publiceras.

Publicering av forskningsdata kan göras genom olika digitala plattformar, exempelvis via lärosätet där forskningen bedrivs eller via andra relevanta nationella och/eller internationella portaler, infrastrukturer och dylika organisationer och plattformar. Publicering av forskningsdata ska utgå ifrån FAIR-principer.

Rekommendation om datahantering enligt FAIR

Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som framställs genom forskning hanteras i enlighet med FAIR-principerna, förtydligade genom de kriterier som tagits fram av Vetenskapsrådet för att uppnå FAIR data.

FAIR-principerna bör implementeras med beaktande av gällande lagstiftning och, i så stor utsträckning som det är möjligt och tillämpligt, utifrån de tekniska, organisatoriska och/eller disciplinsspecifika förutsättningar som finns tillgängliga.

Rekommendationen avser i första hand de forskningsdata (och metadata) som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång, men tillämpning av FAIR-principer kan göras bredare än så och vara relevant även för forskningsdata som inte kan publiceras som helt öppna. Rekommendationen om datahantering enligt FAIR är övergripande och har som syfte att skapa en gemensam utgångspunkt för implementering av FAIR-datahantering.

Läs mer om FAIR forskningsdata

Rekommendation om användning av mall för datahanteringsplaner

Vetenskapsrådet rekommenderar användning av den mall för datahanteringsplaner som Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har tagit fram.

Mallen för datahanteringsplaner grundas i Science Europes så kallade baskrav och innehåller sex gemensamma delar som en datahanteringsplan bör redogöra för.

Mallen kan vid behov utökas med fler frågor för att göra lokala eller disciplinsspecifika anpassningar. Som stöd till mallen har en tillhörande vägledning tagits fram.

Mall för datahanteringsplaner

Vägledande dokument

Här har vi samlat relevanta vägledande dokument, från Vetenskapsrådet och andra aktörer, som kan användas som praktiskt stöd till principerna och rekommendationerna. Stödet riktar sig främst till de funktioner som stödjer forskarnas arbete med öppen tillgång men kan också användas av forskare för att skapa en bättre förståelse kring öppen tillgång.

Nationella riktlinjer för öppen vetenskap (kb.se) Länk till annan webbplats.

Handbok om öppen tillgång till forskninsdata: Lär dig mer om öppen tillgång

Kriterier för FAIR forskningsdata

Vägledning för implementering av kriterier för FAIR forskningsdata

Vägledning till mallen för användning av dathanteringsplaner

Indikatorer för att kunna följa utvecklingen och effekterna av arbetet med öppen tillgång till forskningsdata Pdf, 162.7 kB.

Vägledande dokument från andra aktörer:

Sveriges universitets- och högskoleförbunds färdplan för öppen vetenskap Länk till annan webbplats.

Sveriges universitets- och högskoleförbunds vägledning för implementering av färdplan för öppen vetenskap Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

  Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.

 2. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

  I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

 3. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

  Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...