Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Öppen tillgång till forskningsdata är möjligt med rätt förutsättningar

Vetenskapsrådet gör varje år en kartläggning, en analys och en bedömning av hur det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata utvecklas. Årets rapport visar att ytterligare resurser behövs för att skynda på utvecklingen.

Fem indikatorer har använts för att kunna följa utvecklingen över tid hos de aktörer som berörs av omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Indikatorerna berör olika områden, så som strategi och policy, arbetssätt, rutiner och processer samt kunskapshöjande insatser. Tillsammans ger de en bild av hur stort genomslag arbetet med öppen tillgång till forskningsdata har och vilken typ av stöd olika aktörer behöver framöver. Indikatorerna lutar sig mot andra ramverk så som FAIR och den överenskommelse som ligger till grund för CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment).

Årets uppföljning visar att det behövs ytterligare resurser som skapar förutsättningar för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Resultatet är väntat då övergången till öppen tillgång till forskningsdata kräver nya arbetssätt, strukturer, kompetenser och tekniska förutsättningar, något som tar tid. Många verksamheter hanterar dessutom omställningen till ett öppet vetenskapssystem på flera områden samtidigt, där forskningsdata är en viktig del.

– Den årliga uppföljningen är en viktig grund för det fortsatta förändringsarbetet då den ger en bild av vad som behöver göras för att Sverige ska nå målet om öppen tillgång till forskningsdata, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

Under Sveriges EU-ordförandeskap presenterades en deklaration om att maximera fördelarna med forskningsdata. Den så kallade Lundadeklarationen understryker att forskningsdata som är FAIR och öppna från början kan öka kvaliteten, effektiviteten, transparensen och integriteten inom forskning och innovation.

– Lundadeklarationen visar att det finns ett starkt politiskt stöd för arbetet inom öppen tillgång till forskningsdata. Vi ses fram emot att fortsätta jobba tillsammans med aktörer, både nationellt och internationellt, inom detta stora och viktiga område, säger Katarina Bjelke.

Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2023

Lundadeklarationen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets indikatorer i korthet

 1. Det finns en strategisk inriktning för öppen tillgång till forskningsdata som grundas i god datahantering och där tillgång skapas enligt ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt”.
 2. Verksamhetens arbetssätt, rutiner och processer omfattar arbete med öppen tillgång till forskningsdata.
 3. Kunskapshöjande insatser för öppen tillgång till forskningsdata finns.
 4. Forskningsdata produceras med god datahantering som grund och tillgängliggörs öppet, enligt ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt”.
 5. Öppen tillgång till forskningsdata är en del av incitamentssystemet.

Varje påstående (indikator) bedöms på en tregradig skala: "Uppfylld", "Delvis uppfyllt" eller "Inte uppfylld".

Indikatorerna i sin helhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2023

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskni...

 2. Öppna data och forskningsinfrastrukturer i fokus för konferens

  Vikten av forskningsinfrastrukturer och öppna data i den digitala tidsåldern var temat för en konferens under Sveriges EU-ordförandeskap i Lund 19–20 juni. Under konferensen presenterade utbildningsminister Mats Persson en deklaration om att maximera...

 3. Indikatorer för att mäta och följa upp

  Vetenskapsrådet har tagit fram indikatorer som kan användas för att följa upp och mäta effekterna av arbetet med övergången till öppen tillgång till forskningsdata. De kan också användas för att identifiera områden där extra insatser behövs.