Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer och förslag på stöd för kunskapsutbyten.

Internationella samarbeten och utbyten är viktiga för hög kvalitet inom utbildning, forskning och innovation och bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft. De senaste åren har osäkerheten i världen ökat, med bland annat större geopolitiska utmaningar. Det ställer nya krav på lärosäten och myndigheter när det gäller att skydda nationella intressen, kunskap och teknik i samband med internationella samarbeten och kontakter. Flera europeiska länder har redan infört nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering, bland andra Norge, Nederländerna och Tyskland.

Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova har fått i uppdrag att främja arbetet med ansvarsfull internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation hos svenska lärosäten, forskningsfinansiärer och andra myndigheter. Uppdraget innefattar att ta fram vägledande nationella riktlinjer och föreslå hur ytterligare former av stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan lärosäten, forskningsfinansiärer och andra myndigheter och organisationer kan utvecklas och utformas.

– Internationella samarbeten är mycket viktiga för ett litet land som Sverige för att stärka kvaliteten i forskning och utbildning. Men de kan även innebära utmaningar. Av den anledningen är det viktigt att lärosäten genomför strukturerade riskanalyser innan nya samarbetsprojekt inleds. Även vi forskningsfinansiärer behöver se över hur vi arbetar med dessa risker i de projekt som finansieras, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

De tre myndigheterna ska genomföra uppdraget i nära samarbete med lärosäten, forskningsfinansiärer och andra berörda aktörer och myndigheter som kan bidra till ett välfungerande och säkert forsknings- och innovationssystem. Arbetet ska koordineras med den myndighetssamverkan som sker inom Plint – plattform för internationalisering.

Uppdraget ska slutredovisas 15 december 2024.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Debatt: Banbrytande forskning kräver långsiktig finansiering

    Bättre villkor för forskarna, långsiktig finansiering, mer internationellt samarbete och satsningar på excellens. Detta är grundpelare som måste vara på plats om Sverige ska fortsätta vara en stark forskningsnation, skriver generaldirektör Katarina B...

  2. Katarina Bjelke invald i styrelsen för Science Europe

    Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke är ny styrelseledamot i Science Europe, en sammanslutning av forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer som bevakar och driver forskningspolitiska frågor på europeisk nivå.

  3. Forskningsbarometern 2023 ger lägesbild av svensk forskning

    Hur står sig Sverige som forskningsnation i internationell jämförelse? Vilka lärosäten satsar mest på forskning och utveckling (FoU)? Hur stora är FoU-utgifterna för grundforskning och tillämpad forskning? Nu har vi publicerat Forskningsbarometern 20...

Till toppen