Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer och förslag på stöd för kunskapsutbyten.

Internationella samarbeten och utbyten är viktiga för hög kvalitet inom utbildning, forskning och innovation och bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft. De senaste åren har osäkerheten i världen ökat, med bland annat större geopolitiska utmaningar. Det ställer nya krav på lärosäten och myndigheter när det gäller att skydda nationella intressen, kunskap och teknik i samband med internationella samarbeten och kontakter. Flera europeiska länder har redan infört nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering, bland andra Norge, Nederländerna och Tyskland.

Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova har fått i uppdrag att främja arbetet med ansvarsfull internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation hos svenska lärosäten, forskningsfinansiärer och andra myndigheter. Uppdraget innefattar att ta fram vägledande nationella riktlinjer och föreslå hur ytterligare former av stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan lärosäten, forskningsfinansiärer och andra myndigheter och organisationer kan utvecklas och utformas.

– Internationella samarbeten är mycket viktiga för ett litet land som Sverige för att stärka kvaliteten i forskning och utbildning. Men de kan även innebära utmaningar. Av den anledningen är det viktigt att lärosäten genomför strukturerade riskanalyser innan nya samarbetsprojekt inleds. Även vi forskningsfinansiärer behöver se över hur vi arbetar med dessa risker i de projekt som finansieras, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

De tre myndigheterna ska genomföra uppdraget i nära samarbete med lärosäten, forskningsfinansiärer och andra berörda aktörer och myndigheter som kan bidra till ett välfungerande och säkert forsknings- och innovationssystem. Arbetet ska koordineras med den myndighetssamverkan som sker inom Plint – plattform för internationalisering.

Uppdraget ska slutredovisas 15 december 2024.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...