GD kommenterar

GD kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

Bättre förutsättningar för kliniska prövningar skapas tillsammans med akademin

Foto på Katarina Bjelke.

Kliniska prövningar är viktiga för att utveckla nya mediciner och behandlingar. Vetenskapsrådet har nyligen svarat på Klimat- och Näringslivsdepartementets remiss "Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar", och ställer oss bakom att det behövs ny statlig finansiering för att säkerställa att det finns en infrastruktur med kompetens och kapacitet att genomföra kliniska prövningar i hälso- och sjukvården. Däremot är vi tveksamma till förslaget att stödja kommersiella kliniska prövningar i ett separat spår.

De kompetenser som krävs för att genomföra kliniska prövningar är i hög grad oberoende av finansieringskälla. Därför bör man inte utveckla parallella stödstrukturer för kommersiella och akademiska kliniska prövningar, såsom utredningen föreslår. Akademiska forskares kompetens är dessutom en tillgång för näringslivets kliniska prövningar, inte minst för att peka ut aktuella och framtida strategiska terapiområden och bidra med forskningsidéer.

Utredningen föreslår ett nytt nationellt partnerskap med företrädare för life science-industrin och hälso- och sjukvården som ska utföra uppdragsforskning åt näringslivet. Vi ställer oss frågande till om detta är önskvärt eller ens möjligt med det regelverk som gäller kring statsstöd och konkurrens.

Hur utredningens förslag, med prövningsenheter som koncentreras runt universitetssjukhusen, ska kunna leda till det mål som beskrivs i promemorian ”En mer jämlik vård för varje invånare är möjliggjord genom att varje invånare erbjuds deltagande i relevanta prövningar” är oklart. För en jämlik vård behöver kliniska prövningar integreras i hela hälso- och sjukvården, över hela landet. Det ger de bästa förutsättningarna för att kunna öka antalet patienter som deltar, för hälso- och sjukvårdens personal att kunna utveckla relevant kompetens och erfarenhet och för att implementera nya behandlingar.

Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet stödjer det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige som erbjuder olika typer av stöd i arbetet med alla typer av kliniska studier.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Definitioner av kliniska studier och kliniska läkemedelsprövningar

I kliniska studier ingår observationsstudier och interventionsstudier. För kliniska studier som är interventionsstudier och utvärderar läkemedel används begreppet kliniska läkemedelsprövningar.

Vetenskapsrådets definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

Mer inom samma ämne

  1. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  2. Nominera forskare till Athenapriset 2024

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.

  3. Forskningskommunikation är en viktig del av forskningsprocessen

    Europa investerar stora resurser i att utveckla ny kunskap baserad på forskning. Men för att denna kunskap ska kunna komma till användning måste vi också satsa på att kommunicera den. Forskningen behöver vara öppen, tillgänglig och begriplig för att ...