Publicerad den 25 maj 2018

Uppdaterad den 22 mars 2019

Rådet för forskningens infrastrukturer – RFI

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI, finansierar forskningsinfrastruktur som ger forskare tillgång till avancerade verktyg, som till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. I rådet sitter tretton ledamöter med kompetens inom forskningsinfrastruktur från flera olika områden.

Inventerar, prioriterar och fattar beslut om bidrag

RFI inventerar och prioriterar behovet av forskningsinfrastruktur i Sverige och ansvarar för utlysningar om bidrag till forskningsinfrastruktur. RFI fattar även beslut om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.

RFI har tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskott som stöd i arbetet med planering och prioritering av forskningsinfrastruktur.

Följer upp och utvärderar forskning på området

RFI följer upp, utvärderar och tar fram strategier för området. Ett exempel är ”Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen” som pekar på nya behov av forskningsinfrastruktur och ger förslag på åtgärder för att förbättra befintlig forskningsinfrastruktur, och tillgången till den. RFI arbetar också för att öka nationell och internationell samverkan och samordning kring forskningsinfrastruktur.

Rådets sammansättning

I RFI sitter tretton ledamöter, varav nio är aktiva forskare från olika vetenskapsområden. Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter efter förslag från Vetenskapsrådets tre ämnesråd och från forskningsråden Forte, Formas och Vinnova, som nominerar en ledamot var. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Rådet sammanträder fem gånger per år.

Ledamöter 2017–2019

Namn

Titel

Organisation

Jan-Eric Sundgren
(ordförande)

Doktor i materialfysik, senior rådgivare till koncernchefen

AB Volvo

Peter Allebeck

Huvudsekreterare
Professor i socialmedicin

Forte
Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, KI

Håkan Billig

Professor i fysiologi,

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Peter Eriksson

Chefsstrateg

Vinnova

Stefan Gelfgren

Docent i religionssociologi och föreståndare vid Humlab

Umeå universitet

Emma Gretzer

Chef, enheten för miljö och samhällsbyggande

Formas

Hjalmar Laudon

Professor i skogslandskapets biogeokemi

Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Richard Brenner

Professor i elementarpartikelfysik

Uppsala universitet

Ingela Nyström

Professor i medicinsk visualisering

Institutionen för informationsteknologi, visuell information och interaktion, Uppsala universitet

Nancy Pedersen

Professor i genetisk epidemiologi

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, KI

Johanna Rosén

Professor i fysik

Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet

Maria Stanfors


Professor

Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Göran Stemme

Professor i elektrisk mätteknik, nanoteknik

Skolan för elektroteknik och datavetenskap, Kungl. Tekniska högskolan, KTH

 

Vetenskapsrådets kontakt för RFI

rfi@vr.se

Kontakt

Vetenskapsrådets kontakt för RFI

rfi@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Debattreplik: "Förslaget bygger på en rad felaktigheter"

    Med anledning av den debattartikel som Patrik Hall och Ulf Sandström publicerade i DN Debatt den 12 maj, har Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström skrivit en replik.

  2. Kan ERC:s bedömning av forskning användas nationellt?

    Att ta tillvara goda forskningsidéer Denna kartläggning är en uppföljning av en av rekommendationerna i Vetenskapsrådets utredning ”Svenskt deltagande i Europeiska forskningsrådet” (2017), som efterlyste olika sätt att ”ta tillvara goda forskningsi...

  3. Informationsmöte om kommande behovsinventering

    I september 2019 genomför Vetenskapsrådet en inventering av behoven av ny forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I augusti bjuder vi in till ett informationsmöte där vi berättar mer om upplägg och tidsplan för inventeringen. Välkommen! Mötet...