Publicerad den 25 maj 2018

Uppdaterad den 16 november 2018

Rådet för forskningens infrastrukturer – RFI

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI, finansierar forskningsinfrastruktur som ger forskare tillgång till avancerade verktyg, som till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. I rådet sitter tretton ledamöter med kompetens inom forskningsinfrastruktur från flera olika områden.

Inventerar, prioriterar och fattar beslut om bidrag

RFI inventerar och prioriterar behovet av forskningsinfrastruktur i Sverige och ansvarar för utlysningar om bidrag till forskningsinfrastruktur. RFI fattar även beslut om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.

RFI har tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskott som stöd i arbetet med planering och prioritering av forskningsinfrastruktur.

Följer upp och utvärderar forskning på området

RFI följer upp, utvärderar och tar fram strategier för området. Ett exempel är ”Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen” som pekar på nya behov av forskningsinfrastruktur och ger förslag på åtgärder för att förbättra befintlig forskningsinfrastruktur, och tillgången till den. RFI arbetar också för att öka nationell och internationell samverkan och samordning kring forskningsinfrastruktur.

Rådets sammansättning

I RFI sitter tretton ledamöter, varav nio är aktiva forskare från olika vetenskapsområden. Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter efter förslag från Vetenskapsrådets tre ämnesråd och från forskningsråden Forte, Formas och Vinnova, som nominerar en ledamot var. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Rådet sammanträder fem gånger per år.

Ledamöter 2017–2019

Namn

Titel

Organisation

Jan-Eric Sundgren
(ordförande)

Doktor i materialfysik, senior rådgivare till koncernchefen

AB Volvo

Peter Allebeck

Professor i socialmedicin, institutionen för folkhälsovetenskap

Huvudsekreterare

Karolinska institutet, KI

 

 

Forte

Håkan Billig

Professor i fysiologi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Göteborgs universitet

Peter Eriksson

Chefsstrateg

Vinnova

Stefan Gelfgren

Docent i religionssociologi och föreståndare vid Humlab

Umeå universitet

Emma Gretzer

Chef, enheten för miljö och samhällsbyggande

Formas

Hjalmar Laudon

Professor i skogslandskapets biogeokemi, institutionen för skogens ekologi och skötsel

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Richard Brenner

Professor i elementarpartikelfysik

Uppsala universitet

Ingela Nyström

Professor i medicinsk visualisering, institutionen för informationsteknologi, visuell information och interaktion

Uppsala universitet

Nancy Pedersen

Professor i genetisk epidemiologi, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Karolinska institutet, KI

Johanna Rosén

Professor i fysik, institutionen för fysik, kemi och biologi

Linköpings universitet

Maria Stanfors


Professor, ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet

Göran Stemme

Professor i elektrisk mätteknik, nanoteknik, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Kungliga Tekniska högskolan, KTH

 

Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådets kontakt för RFI

rfi@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Vetenskapsrådets kontakt för RFI

rfi@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Datum klara för 2019 års utlysningar

    Nu är det bestämt när de flesta av våra utlysningar öppnar och stänger under 2019. Totalt utlyser Vetenskapsrådet drygt 6 miljarder kronor varje år till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

  2. Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag inom tillgängliggörande av infrastruktur.

  3. Stefan Svallfors ny huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap

    1 januari 2019 tillträder professor Stefan Svallfors tjänsten som huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet. Som sin kanske viktigaste uppgift ser han att försvara den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens...