Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar. Notera att ytterligare villkor/krav kan tillkomma då.

Kommande utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap: nationell samordning

Forskarskolorna inom humaniora och samhällsvetenskap syftar till att bygga upp ett nytt område, stärka kompetensen inom ett specifikt område eller öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildning. Genom forskarskolor tryggas och stärks framtida kompetensförsörjning inom området.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Stöd till nationell samordning

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare: Minst ytterligare ett lärosäte ska medverka i ansökan. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 3-4 år

Bidragsbelopp: Max 2 000 000 kronor per år.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl 14.00) - 20 september 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Ramar för forskarskolorna

Forskarskolorna ska

  • drivas av flera svenska universitet/högskolor i samarbete. Samarbetet kan även ske internationellt och med utländska forskarskolor som har annan finansiering.
  • samarbeta med väl fungerande och stimulerande forskningsmiljö/er med internationell anknytning
  • skapa ett strukturerat utbildningsutbud med gemensamma kurser och seminarier av hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet som ska vara nationellt och med fördel internationellt tillgängligt
  • ha tydlig organisation och ledning, inkluderande en styrelse eller styrgrupp med överordnat ansvar för kvalitetssäkring av forskarskolans verksamhet i samarbetet mellan deltagande institutioner
  • ha tillräckligt nationellt underlag av forskarstuderande.

Observera! Bidraget till nationell samordning kan inte användas för att finansiera doktorandtjänster eller stipendier, utan endast för gemensamma samordnande aktiviteter.

Vi rekommenderar att du läser vår ansökningsguide Öppnas i nytt fönster. redan innan utlysningen öppnar.