Observera att villkoren har förtydligats under rubriken Krav för att ansöka/Antal ansökningar och tidigare bidrag.

Stängd utlysning

20 april - 24 maj 2022

Proof of concept inom infektionsområdet 2022

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet. Proof of concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Satsningen är en del av det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens och det nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Infektionsområdet (antibiotikaresistens samt virus och pandemier)

Söks av: Enskild forskare som har varit eller är innehavare av bidrag från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas, med bidragsperiod som slutar 2020, 2021 eller 2022.

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Minst 500 000 kronor, max 2 000 000 kronor

Budgetram: 10 miljoner kronor för området antimikrobiell resistens, plus 10 miljoner kronor för området virus och pandemier

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 20 april 2022 (kl. 14.00) – 24 maj 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:

  • Observera att ansökningar som lämnas in till Vetenskapsrådet blir allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Se under rubriken Offentlighet nedan för mer information.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år.
  • Du ska motivera i projektplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..