Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar.

Kommande utlysning

07 september - 08 november 2022

Bidrag till excellenscenter

Syftet med bidraget är att stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema samt bidrar till högre utbildning. Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden.

Stödform: Verksamhetsstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap, konstnärlig forskning, utvecklingsforskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 4 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Även dessa ska vara anställda och verksamma vid en svensk organisation som uppfyller våra krav för (och också godkänts som) medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag).

Bidragstid: 5 år. Möjlighet att ansöka om ytterligare 5 år kan komma att bli aktuellt.

Bidragsbelopp: Minst 4 000 000 kronor per år, max 6 000 000 kronor per år.

Budgetram för utlysningen: Upp till 10 bidrag kan komma att beviljas.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 7 september 2022 (kl. 14.00) – 8 november 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av juni 2023


Ramar för utlysningen

Vetenskapsrådets finansiering av excellenscenter ska bidra till att svensk forskning fortsätter att vara internationellt ledande och möjliggöra att nya forskningsområden kan växa fram. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Centret ska baseras på ett centralt tema, eller en central frågeställning, som definieras av den sökande.

Kring temat ska ett centrum för forsknings- och utbildningsverksamhet byggas upp. Ett övergripande mål för centret ska vara att bidra till utveckling av nya tvärvetenskapliga/multidisciplinära forskningsområden, och nydanande forskningsansatser inom dessa.

Centret ska erbjuda programverksamhet inom det övergripande temaområdet, och ska vara utformat så att det skapar förutsättningar för forskare från olika etablerade forskningsdiscipliner att söka sig till under kortare eller längre tid.

Utöver programverksamheten ska centren också omfatta någon/några av följande komponenter:

  • internationella gästforskare
  • forskarskolor
  • nyrekrytering i internationell konkurrens av välmeriterade unga forskare (upp till 7 år efter doktorsexamen).

Centren ska också verka inom högre utbildning (master- och forskarutbildning), samt aktivt kommunicera med/involvera det omgivande samhället i verksamheten.

Bidrag kan sökas för kostnader förknippade med programverksamheten, det vill säga:

  • kostnader för administrativt stöd, resor och uppehälle för programdeltagarna
  • kostnader för forskarskola
  • lönekostnader för internationella gästforskare och de yngre forskare som nyrekryterats och medverkar i programverksamheten.

Bidraget får inte användas till forskningsomkostnader, doktorandlön eller stipendier. Lärosätena ska bidra med medfinansiering genom att stå för lokalkostnader, övriga löner och eventuella forskningsomkostnader för de nyrekryterade forskarna.

Beredningen kommer att genomföras i två steg. I det första steget bedöms det organisatoriska förslaget, med fokus på programverksamhetens utformning, rekryteringsprocesser, ledning och organisation. I steg två görs den vetenskapliga bedömningen med fokus på den vetenskapliga beskrivningen av det centrala temat eller frågeställningen.

Vår avsikt är att genomföra en andra utlysning 2027/28, med förbehåll för innehållet i den kommande forskningspolitiska propositionen. Vid en andra utlysning kommer de center som redan beviljats bidrag kunna ansöka om bidrag för ytterligare 5 år.

Pdf / utskrift

Digitalt informationsmöte

20 september kl. 13.00–15.00

Vi presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan.

Information och anmälan

Kontakt

Emilie Sörås Antila

emilie.sorasantila@vr.se

Mattias Marklund

mattias.marklund@vr.se