Observera att texten uppdaterades 26 oktober under rubriken Krav för att ansöka/Kostnader och bidragsbelopp. Här har vi förtydligat att bidraget inte får användas till lokalkostnader och att lärosätena ska bidra med medfinansiering för eventuella forskningsomkostnader för internationella gästforskare.

Stängd utlysning

21 september - 22 november 2022

Bidrag till excellenscenter

Syftet med bidraget är att stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema samt bidrar till högre utbildning. Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden.

Stödform: Verksamhetsstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 4 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Även dessa ska vara anställda och verksamma vid en svensk organisation som uppfyller våra krav för (och också godkänts som) medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag.

Bidragstid: 5 år. Möjlighet att ansöka om ytterligare 5 år kan komma att bli aktuellt.

Bidragsbelopp: Minst 4 000 000 kronor per år, max 6 000 000 kronor per år.

Budgetram för utlysningen: Upp till 10 bidrag kan komma att beviljas.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 21 september 2022 (kl. 14.00) – 22 november 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av juni 2023

Att notera:

  • Du får bara delta i en ansökan om detta bidrag i denna utlysning, antingen som sökande eller medverkande forskare.
  • Ett formellt stödbrev för varje deltagande forskare (det vill säga sökande och medverkande forskare) ska undertecknas av en företrädare för det aktuella lärosätet, och inkluderas i ansökan. Det inkluderar även medelsförvaltaren.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Du ska också motivera i den organisatoriska planen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för verksamhetens genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen