Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya utlysningar 2019

Våren 2019 utlyser Vetenskapsrådet för första gången bidrag till internationell postdok inom utvecklingsforskning. Andra nyheter är två utlysningar som är kopplade till registerforskning. Den ena gäller bidrag till forskningsmiljöer, den andra gäller forskarskolor. Fler nyheter bland våra utlysningar hittar du här.

34 utlysningar är i nuläget planerade att äga rum år 2019. De flesta gäller bidrag som vi utlyser varje år. Nedan har vi listat ett antal utlysningar som vi inte utlyser varje år eller som vi gör för första gången.

Observera att alla detaljer kring villkoren i utlysningarna inte är klara ännu. Fullständiga anvisningar i form av utlysningstexter publiceras när respektive utlysning öppnar.

Datum för alla kommande utlysningar finns här Länk till annan webbplats.– filtrera på 2019.

Registerforskning

Vetenskapsrådet utlyser bidrag för att stödja tvärvetenskaplig och tvärsektoriell registerbaserad forskning. Satsningen syftar till att utveckla och öka användningen av registerbaserad infrastruktur och till att stärka den långsiktiga kompetensuppbyggnaden inom de forskningsområden som använder sig av registerbaserade data. Satsningen sträcker sig över 4 år och innefattar bidrag till forskningsmiljöer och forskarskolor. Utlysningen öppnar 16 januari och stänger 19 februari.

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Bidraget riktar sig till forskningsinfrastrukturer som antingen är nationella eller som gäller svenskt deltagande i internationell infrastruktur. Bidraget får användas för samordning, utveckling, konstruktion eller uppgradering av forskningsinfrastruktur och kan inkludera kostnader för investering och drift av densamma. Utlysningen öppnar 16 januari och stänger 19 februari.

Rådsprofessorprogrammet

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget, som vi utlyser vartannat år, ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare. Utlysningen öppnar 23 januari och stänger 26 februari.

Forskning om ny kärnteknik

Utlysningen syftar till att säkra kvalificerad kompetens inom området Ny kärnteknik för fjärde generationens kärnkraft. Detta bland annat för att upprätthålla säkerhetskompetens på högsta nivå och för att göra det möjligt för svenska forskare att engageras i de stora internationella forskningsprogrammen på området. Ramen för programmet är totalt 7,5 miljoner kronor per år och utlysningen innefattar projektbidrag, etableringsbidrag och bidrag till internationell postdok. Utlysningen öppnar 6 mars och stänger 9 april.

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. En tredjedel av tiden ska tillbringas i ett låginkomstland eller lägre medelinkomstland. Vetenskapsrådet har tidigare utlyst Internationell postdok inom en rad ämnesområden, men inte inom utvecklingsforskning. Utlysningen öppnar 6 mars och stänger 9 april.

Gästforskarprogrammet om klimat och miljö

Gästforskarprogrammet om klimat och miljö ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Programmet är öppet för olika discipliner. Syftet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare, men också att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. Gästforskarprogrammet är ett regeringsuppdrag och utlyses i samarbete med Formas och Energimyndigheten. Den första utlysningen inom programmet öppnar 27 mars 2019 och stänger den 7 maj. Under 2020 öppnar ytterligare en utlysning.

Bidrag till forskningsmiljö NT

Syftet med bidraget är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt, med fokus på tvärvetenskapliga samarbeten. Särskild vikt kommer att läggas på nyskapande samarbeten. Bidraget söks av en konstellation av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt. Inom ramen för denna utlysning avser Vetenskapsrådet att finansiera cirka nio bidrag till forskningsmiljöer utan krav på någon särskild inriktning inom naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig forskning. Utlysningen öppnar 13 februari och stänger 19 mars.

Inga utlysningar av Proof of concept

Vetenskapsrådet kommer inte att utlysa Proof of concept under 2019. I dagsläget finns inga planerade utlysningar av detta bidrag. Tidigare utlysningar gjordes inom ett regeringsuppdrag som tar slut 2018.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  2. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

    Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...

  3. Informationsmöte om internationell postdok

    Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.