Nyhet

Nyhet

Publicerad den 07 september 2021

Uppdaterad den 07 september 2021

Ny modell att utvärdera forskning visar att statsvetenskap håller hög kvalitet

Går det att säga något om vilken kvalitet svensk forskning håller i ett internationellt perspektiv? För att besvara den frågan har Vetenskapsrådet tagit fram en ny typ av modell för att utvärdera forskning och testat den på ämnet statsvetenskap. Utvärderingen visar att den forskning som håller högst vetenskapliga kvalitet många gånger också är bäst på att nå ut i samhället.

Utvärderingsmodellen tar hänsyn till både forskningens kvalitet och forskningens betydelse i samhället. Den är inspirerad av hur forskning utvärderas i andra länder, men innehåller också nya inslag.

Kompletterar andra utvärderingsmodeller

– Vår modell fokuserar på forskningsämnen och tematiska områden – men inte främst för att ranka lärosäten utan för att ge en nationell överblick över ett område, säger Carl Sundström som är analytiker på Vetenskapsrådet.

– Den här modellen kompletterar både lärosätenas egna kvalitetsgranskningar och UKÄ:s granskningar genom att den är inriktad på forskningens resultat.

Statsvetenskap med hög kvalitet och samhällsrelevans

Modellen har testats i en pilotutvärdering av ämnet statsvetenskap. Granskningen gjordes av en extern panel där de flesta experterna kom från andra länder. Panelen har bedömt forskningens vetenskapliga kvalitet med stöd av extern läsning av ett urval av publikationer, och dess betydelse utanför akademin med stöd av fallstudier.

– Den övergripande slutsatsen i expertpanelens rapport är att forskning inom statsvetenskap i Sverige håller en hög internationell nivå. Resultatet visar också att den forskning som håller högst vetenskaplig kvalitet många gånger också är den som är bäst på att nå ut i samhället, säger Carl Sundström.

Samtidigt menar panelen att forskningens kvalitet och betydelse skulle kunna förstärkas ytterligare och föreslår åtgärder som skulle kunna bidra till en sådan utveckling.

Rapporten innehåller reflektioner över olika sätt att utvärdera

I sin rapport resonerar utvärderingspanelen kring för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt för att utvärdera forskningskvalitet. Den utvärderingsmodell som testats är en reviderad variant av Vetenskapsrådets ursprungliga förslag. I dialog med en rådgivande grupp av lärosätesrepresentanter omformades modellen för att undvika arbetsintensiva underlag såsom platsbesök och självvärderingar.

I slutet av november planeras ett seminarium om modellen. Håll utkik här på Vetenskaprsådet.se för mer information.

Publicerad den 07 september 2021

Uppdaterad den 07 september 2021

Mer inom samma ämne

  1. Förintelsen och antisemitism – en kartläggning av svensk forskning

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga svensk forskning om Förintelsen och antisemitism. Kartläggningen visar att forskningen på det här området håller en god standard. De senaste decennierna har det funnits en omfattande och...

  2. Quality and impact of research in political science in Sweden

    A pilot evaluation Vetenskapsrådet har gjort en utvärdering av ämnet statsvetenskap med hjälp av en ny modell för nationella utvärderingar av forskningsämnen och tematiska forskningsområden. Syftet med den nya modellen är att kartlägga kvalitet och ...

  3. Hur och varför söker NT-forskare patent?

    En studie av relationen mellan forskning och nyttiggörande