Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny modell att utvärdera forskning visar att statsvetenskap håller hög kvalitet

Går det att säga något om vilken kvalitet svensk forskning håller i ett internationellt perspektiv? För att besvara den frågan har Vetenskapsrådet tagit fram en ny typ av modell för att utvärdera forskning och testat den på ämnet statsvetenskap. Utvärderingen visar att den forskning som håller högst vetenskapliga kvalitet många gånger också är bäst på att nå ut i samhället.

Utvärderingsmodellen tar hänsyn till både forskningens kvalitet och forskningens betydelse i samhället. Den är inspirerad av hur forskning utvärderas i andra länder, men innehåller också nya inslag.

Kompletterar andra utvärderingsmodeller

– Vår modell fokuserar på forskningsämnen och tematiska områden – men inte främst för att ranka lärosäten utan för att ge en nationell överblick över ett område, säger Carl Sundström som är analytiker på Vetenskapsrådet.

– Den här modellen kompletterar både lärosätenas egna kvalitetsgranskningar och UKÄ:s granskningar genom att den är inriktad på forskningens resultat.

Statsvetenskap med hög kvalitet och samhällsrelevans

Modellen har testats i en pilotutvärdering av ämnet statsvetenskap. Granskningen gjordes av en extern panel där de flesta experterna kom från andra länder. Panelen har bedömt forskningens vetenskapliga kvalitet med stöd av extern läsning av ett urval av publikationer, och dess betydelse utanför akademin med stöd av fallstudier.

– Den övergripande slutsatsen i expertpanelens rapport är att forskning inom statsvetenskap i Sverige håller en hög internationell nivå. Resultatet visar också att den forskning som håller högst vetenskaplig kvalitet många gånger också är den som är bäst på att nå ut i samhället, säger Carl Sundström.

Samtidigt menar panelen att forskningens kvalitet och betydelse skulle kunna förstärkas ytterligare och föreslår åtgärder som skulle kunna bidra till en sådan utveckling.

Rapporten innehåller reflektioner över olika sätt att utvärdera

I sin rapport resonerar utvärderingspanelen kring för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt för att utvärdera forskningskvalitet. Den utvärderingsmodell som testats är en reviderad variant av Vetenskapsrådets ursprungliga förslag. I dialog med en rådgivande grupp av lärosätesrepresentanter omformades modellen för att undvika arbetsintensiva underlag såsom platsbesök och självvärderingar.

I slutet av november planeras ett seminarium om modellen. Håll utkik här på Vetenskaprsådet.se för mer information.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om...

  2. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  3. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.