Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Etablera en plattform för internationalisering

Det behövs en plattform där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan samverka kring internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation. Det menar Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova i en ny rapport.

Syftet med plattformen är att skapa bättre förutsättningar för universitet och högskolor att bedriva internationalisering. Den högre utbildningen står inför många gemensamma utmaningar och ett aktivt internationellt samarbete är viktigt både för enskilda lärosäten och för det svenska samhället i stort.

Idén lades ursprungligen fram av Internationaliseringsutredningen, som ett av flera förslag för att öka internationaliseringen av svensk högre utbildning och forskning. På uppdrag av regeringen har UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova utvecklat förslaget vidare. Arbetet har skett i dialog med universitet och högskolor, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt berörda myndigheter och andra aktörer.

Samarbete mellan flera aktörer

I rapporten, som publiceras idag, föreslår myndigheterna att samarbetet kring den nya plattformen organiseras i en styrgrupp, ett sekretariat och flera arbetsgrupper där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan delta.

Inledningsvis behövs fyra arbetsgrupper som ansvarar för 1) mobilitet för studenter, forskare och personal, 2) Sverige som kunskapsnation, 3) omvärldsbevakning och analys, samt 4) ansvarsfull internationalisering.

Fem myndigheter skapar plattformen

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova föreslås få i uppdrag att skapa plattformen. Dessa myndigheter ska också ingå i styrgruppen, tillsammans med en forskningsfinansiär samt representanter för tre lärosäten och för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

– Vetenskapsrådet har idag en väl etablerad samordning med andra forskningsfinansiärer när det gäller internationella utlysningar. Med den här plattformen kan vi också ha en samordning för andra aktiviteter och policyfrågor, säger Stefan Törnqvist ansvarig för internationella kansliet på Vetenskapsrådet.

Ordförandeskapet ska rotera

Enligt förslaget ska UHR samordna sekretariatet och vara värdmyndighet för plattformen, medan styrgruppens ordförandeskap ska rotera mellan myndigheterna, med start hos UHR.

Den nya plattformen ska ha ett bredare uppdrag än det nuvarande myndighetssamarbetet i Forum för internationalisering, som funnits sedan 2008. Forumet läggs ner i och med att plattformen etableras.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. En plattform för internationalisering 2021 – vidareutveckling av internationaliseringsutredningens förslag

    Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova fick i mars 2021 i uppdrag att tillsammans vidareutveckla Internationaliseringsutredningens förslag om att inrätta en plattform för internationalisering. Förslaget utgick från att fö...

  2. Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel

    Vetenskapsrådet driver ett forsknings- och innovationskontor i Bryssel tillsammans med Vinnova. Från kontoret bevakar vi policyutvecklingen inom EU på plats och stödjer svenska aktörer som är intresserade av EU:s finansiering inom forskning och innov...

  3. STINT och Vetenskapsrådet finansierar samarbeten med kinesiska universitet med 15 miljoner kronor

    Inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility har 15 miljoner kronor beviljats till 30 projekt för perioden 2021–2024. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.