Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Etablera en plattform för internationalisering

Det behövs en plattform där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan samverka kring internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation. Det menar Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova i en ny rapport.

Syftet med plattformen är att skapa bättre förutsättningar för universitet och högskolor att bedriva internationalisering. Den högre utbildningen står inför många gemensamma utmaningar och ett aktivt internationellt samarbete är viktigt både för enskilda lärosäten och för det svenska samhället i stort.

Idén lades ursprungligen fram av Internationaliseringsutredningen, som ett av flera förslag för att öka internationaliseringen av svensk högre utbildning och forskning. På uppdrag av regeringen har UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova utvecklat förslaget vidare. Arbetet har skett i dialog med universitet och högskolor, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt berörda myndigheter och andra aktörer.

Samarbete mellan flera aktörer

I rapporten, som publiceras idag, föreslår myndigheterna att samarbetet kring den nya plattformen organiseras i en styrgrupp, ett sekretariat och flera arbetsgrupper där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan delta.

Inledningsvis behövs fyra arbetsgrupper som ansvarar för 1) mobilitet för studenter, forskare och personal, 2) Sverige som kunskapsnation, 3) omvärldsbevakning och analys, samt 4) ansvarsfull internationalisering.

Fem myndigheter skapar plattformen

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova föreslås få i uppdrag att skapa plattformen. Dessa myndigheter ska också ingå i styrgruppen, tillsammans med en forskningsfinansiär samt representanter för tre lärosäten och för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

– Vetenskapsrådet har idag en väl etablerad samordning med andra forskningsfinansiärer när det gäller internationella utlysningar. Med den här plattformen kan vi också ha en samordning för andra aktiviteter och policyfrågor, säger Stefan Törnqvist ansvarig för internationella kansliet på Vetenskapsrådet.

Ordförandeskapet ska rotera

Enligt förslaget ska UHR samordna sekretariatet och vara värdmyndighet för plattformen, medan styrgruppens ordförandeskap ska rotera mellan myndigheterna, med start hos UHR.

Den nya plattformen ska ha ett bredare uppdrag än det nuvarande myndighetssamarbetet i Forum för internationalisering, som funnits sedan 2008. Forumet läggs ner i och med att plattformen etableras.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Svenska lärosäten får medel för att ta emot forskare från Ukraina

    I mars i år fattade MSCA4Ukraine-konsortiet beslut om att ge doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex forskare togs emot av svenska lärosäten. Nu får ytterligare fem personer möjlighet att forska i ...

  2. Fem forskningsprojekt med deltagare från Sverige får ERC Synergy Grant 2023

    Nu är det klart vilka som får ERC Synergy Grant 2023. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 projekt dela på 395 miljoner euro från Europieska f...

  3. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

    Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

Till toppen