Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Etablera en plattform för internationalisering

Det behövs en plattform där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan samverka kring internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation. Det menar Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova i en ny rapport.

Syftet med plattformen är att skapa bättre förutsättningar för universitet och högskolor att bedriva internationalisering. Den högre utbildningen står inför många gemensamma utmaningar och ett aktivt internationellt samarbete är viktigt både för enskilda lärosäten och för det svenska samhället i stort.

Idén lades ursprungligen fram av Internationaliseringsutredningen, som ett av flera förslag för att öka internationaliseringen av svensk högre utbildning och forskning. På uppdrag av regeringen har UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova utvecklat förslaget vidare. Arbetet har skett i dialog med universitet och högskolor, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt berörda myndigheter och andra aktörer.

Samarbete mellan flera aktörer

I rapporten, som publiceras idag, föreslår myndigheterna att samarbetet kring den nya plattformen organiseras i en styrgrupp, ett sekretariat och flera arbetsgrupper där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan delta.

Inledningsvis behövs fyra arbetsgrupper som ansvarar för 1) mobilitet för studenter, forskare och personal, 2) Sverige som kunskapsnation, 3) omvärldsbevakning och analys, samt 4) ansvarsfull internationalisering.

Fem myndigheter skapar plattformen

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova föreslås få i uppdrag att skapa plattformen. Dessa myndigheter ska också ingå i styrgruppen, tillsammans med en forskningsfinansiär samt representanter för tre lärosäten och för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

– Vetenskapsrådet har idag en väl etablerad samordning med andra forskningsfinansiärer när det gäller internationella utlysningar. Med den här plattformen kan vi också ha en samordning för andra aktiviteter och policyfrågor, säger Stefan Törnqvist ansvarig för internationella kansliet på Vetenskapsrådet.

Ordförandeskapet ska rotera

Enligt förslaget ska UHR samordna sekretariatet och vara värdmyndighet för plattformen, medan styrgruppens ordförandeskap ska rotera mellan myndigheterna, med start hos UHR.

Den nya plattformen ska ha ett bredare uppdrag än det nuvarande myndighetssamarbetet i Forum för internationalisering, som funnits sedan 2008. Forumet läggs ner i och med att plattformen etableras.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Sök till RÅC2022 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

  2. Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom forskning

    Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

  3. Nordisk satsning på forskning om hur covid-19-pandemin påverkat barn och unga

    Hur har barns och ungas hälsa och utbildning påverkats av covid-19-pandemin? Den frågan är utgångpunkten för ett nordiskt forskningsprogram i NordForsks regi. Utlysningen öppnar i september.