Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Etablera en plattform för internationalisering

Det behövs en plattform där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan samverka kring internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation. Det menar Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova i en ny rapport.

Syftet med plattformen är att skapa bättre förutsättningar för universitet och högskolor att bedriva internationalisering. Den högre utbildningen står inför många gemensamma utmaningar och ett aktivt internationellt samarbete är viktigt både för enskilda lärosäten och för det svenska samhället i stort.

Idén lades ursprungligen fram av Internationaliseringsutredningen, som ett av flera förslag för att öka internationaliseringen av svensk högre utbildning och forskning. På uppdrag av regeringen har UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova utvecklat förslaget vidare. Arbetet har skett i dialog med universitet och högskolor, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt berörda myndigheter och andra aktörer.

Samarbete mellan flera aktörer

I rapporten, som publiceras idag, föreslår myndigheterna att samarbetet kring den nya plattformen organiseras i en styrgrupp, ett sekretariat och flera arbetsgrupper där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan delta.

Inledningsvis behövs fyra arbetsgrupper som ansvarar för 1) mobilitet för studenter, forskare och personal, 2) Sverige som kunskapsnation, 3) omvärldsbevakning och analys, samt 4) ansvarsfull internationalisering.

Fem myndigheter skapar plattformen

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova föreslås få i uppdrag att skapa plattformen. Dessa myndigheter ska också ingå i styrgruppen, tillsammans med en forskningsfinansiär samt representanter för tre lärosäten och för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

– Vetenskapsrådet har idag en väl etablerad samordning med andra forskningsfinansiärer när det gäller internationella utlysningar. Med den här plattformen kan vi också ha en samordning för andra aktiviteter och policyfrågor, säger Stefan Törnqvist ansvarig för internationella kansliet på Vetenskapsrådet.

Ordförandeskapet ska rotera

Enligt förslaget ska UHR samordna sekretariatet och vara värdmyndighet för plattformen, medan styrgruppens ordförandeskap ska rotera mellan myndigheterna, med start hos UHR.

Den nya plattformen ska ha ett bredare uppdrag än det nuvarande myndighetssamarbetet i Forum för internationalisering, som funnits sedan 2008. Forumet läggs ner i och med att plattformen etableras.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  2. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

    Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...

  3. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

    Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna.