Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet agerar efter invasionen av Ukraina

Regeringen uppmanar lärosäten och forskningsfinansiärer att se till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör. Det beskedet gav utbildningsminister Anna Ekström 2 mars. Vetenskapsrådet arbetar nu intensivt med att kartlägga och hantera den verksamhet som påverkas.

Vetenskapsrådet stoppar nu allt formaliserat forskningssamarbete med Ryssland och Belarus. Myndigheten kommer inte att delta i några möten som relaterar till forskningssamarbeten med Ryssland. Vi kommer inte heller att finansiera forskningssamarbeten med kopplingar till ryska eller belarusiska staten.

– Det är viktigt att vi som forskningsfinansiär med omfattande internationell verksamhet tar tydligt avstånd från den ryska invasionen av Ukraina. Det råder även en stor enighet inom Europa om hur detta avståndstagande mot Ryssland och Belarus uttrycks, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Samtidigt, menar han, måste vi också tänka långsiktigt.

– Vi hoppas att det kommer en tid när bilaterala och multilaterala samarbeten återigen kan vara möjliga. Att stoppa alla kontakter enskilda forskare emellan är därför inte rätt väg att gå, inte ens i det läge som nu råder.

Följande gäller för:

Pågående forskningsprojekt

Vetenskapsrådet kommer fortsätta att finansiera de pågående forskningsprojekt där det finns medverkande forskare i Ryssland eller Belarus. Medel från Vetenskapsrådet får dock inte föras över till Ryssland eller Belarus. De medverkande forskarna med hemvist i Ryssland eller Belarus får delta i projekten med egen finansiering eller som in kind-bidrag.

Nya forskningsprojekt

Vetenskapsrådet tillåter att den som söker bidrag från oss samarbetar med forskare som är verksamma i Ryssland eller Belarus inom ramen för sin ansökan. Förutsättningen är att dessa har egen finansiering eller att deras deltagande sker som ett in kind-bidrag. Medel från Vetenskapsrådet får inte föras över till Ryssland eller Belarus.

För såväl pågående som planerade projekt vilar ett stort ansvar på forskaren och lärosätet att försäkra sig om att kontakter och samarbeten kopplade till forskningsprojekt är lämpliga utifrån svenska och europeiska politiska ställningstaganden. Detta gäller särskilt de säkerhetspolitiska aspekterna inom olika ämnesområden.

Bedömning av ansökningar

I våra beredningsgrupper kommer inga forskare som är verksamma i Ryssland eller Belarus att delta.

Multilaterala samarbeten och internationella forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet är medlem i några multilaterala samarbeten där även Ryssland är part. Där pågår det nu diskussioner om hur man ska hantera situationen. Detsamma gäller de internationella forskningsinfrastrukturer där Vetenskapsrådet/Sverige är medlem och där Ryssland eller Belarus också deltar. Dessa är komplexa till sin natur och hanteringen av det ryska och belarusiska deltagandet kommer behöva bedömas från fall till fall, och i en anda av samförstånd mellan övriga medlemsländer.

Läs regeringens uppmaning till lärosäten och forskningsfinansiärer Länk till annan webbplats.

Nyhet från 2 mars: Regeringen ger besked – stoppa forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  2. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  3. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.