Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet agerar efter invasionen av Ukraina

Regeringen uppmanar lärosäten och forskningsfinansiärer att se till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör. Det beskedet gav utbildningsminister Anna Ekström 2 mars. Vetenskapsrådet arbetar nu intensivt med att kartlägga och hantera den verksamhet som påverkas.

Vetenskapsrådet stoppar nu allt formaliserat forskningssamarbete med Ryssland och Belarus. Myndigheten kommer inte att delta i några möten som relaterar till forskningssamarbeten med Ryssland. Vi kommer inte heller att finansiera forskningssamarbeten med kopplingar till ryska eller belarusiska staten.

– Det är viktigt att vi som forskningsfinansiär med omfattande internationell verksamhet tar tydligt avstånd från den ryska invasionen av Ukraina. Det råder även en stor enighet inom Europa om hur detta avståndstagande mot Ryssland och Belarus uttrycks, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Samtidigt, menar han, måste vi också tänka långsiktigt.

– Vi hoppas att det kommer en tid när bilaterala och multilaterala samarbeten återigen kan vara möjliga. Att stoppa alla kontakter enskilda forskare emellan är därför inte rätt väg att gå, inte ens i det läge som nu råder.

Följande gäller för:

Pågående forskningsprojekt

Vetenskapsrådet kommer fortsätta att finansiera de pågående forskningsprojekt där det finns medverkande forskare i Ryssland eller Belarus. Medel från Vetenskapsrådet får dock inte föras över till Ryssland eller Belarus. De medverkande forskarna med hemvist i Ryssland eller Belarus får delta i projekten med egen finansiering eller som in kind-bidrag.

Nya forskningsprojekt

Vetenskapsrådet tillåter att den som söker bidrag från oss samarbetar med forskare som är verksamma i Ryssland eller Belarus inom ramen för sin ansökan. Förutsättningen är att dessa har egen finansiering eller att deras deltagande sker som ett in kind-bidrag. Medel från Vetenskapsrådet får inte föras över till Ryssland eller Belarus.

För såväl pågående som planerade projekt vilar ett stort ansvar på forskaren och lärosätet att försäkra sig om att kontakter och samarbeten kopplade till forskningsprojekt är lämpliga utifrån svenska och europeiska politiska ställningstaganden. Detta gäller särskilt de säkerhetspolitiska aspekterna inom olika ämnesområden.

Bedömning av ansökningar

I våra beredningsgrupper kommer inga forskare som är verksamma i Ryssland eller Belarus att delta.

Multilaterala samarbeten och internationella forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet är medlem i några multilaterala samarbeten där även Ryssland är part. Där pågår det nu diskussioner om hur man ska hantera situationen. Detsamma gäller de internationella forskningsinfrastrukturer där Vetenskapsrådet/Sverige är medlem och där Ryssland eller Belarus också deltar. Dessa är komplexa till sin natur och hanteringen av det ryska och belarusiska deltagandet kommer behöva bedömas från fall till fall, och i en anda av samförstånd mellan övriga medlemsländer.

Läs regeringens uppmaning till lärosäten och forskningsfinansiärer Länk till annan webbplats.

Nyhet från 2 mars: Regeringen ger besked – stoppa forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

    Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

  2. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

    Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

  3. Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

    Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.