Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Forskning och innovation behövs för ett hållbart och säkert samhälle

Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova har nu lämnat ett gemensamt underlag med rekommendationer inför regeringens forsknings- och innovationsproposition. Excellent forskning, internationalisering och innovation står i fokus.

Sverige, liksom resten av världen, står inför komplexa samhällsutmaningar som väsentligt påverkar samhällets utveckling och hotar förutsättningarna för hållbar utveckling, tillväxt och välfärd. Sveriges framtida konkurrenskraft och förmåga att lösa samhällsutmaningarna är beroende av excellent forskning, internationella samarbeten och innovation. Det skriver de sex statliga forskningsfinansiärerna i ett gemensamt underlag till regeringen.

Det krävs kraftigt ökade investeringar i forskning och innovation – i en kombination av bred forskarinitierad forskning och mer riktade tematiska satsningar. Strategiska satsningar i samverkan mellan forskning, näringsliv och omgivande samhälle är också nödvändigt, liksom en särskild kraftsamling inom områdena: god hälsa och life science, framtidssäkrat samhälle, nationell säkerhet samt klimatomställning.

– Ambitionerna inom forskning och innovation behöver vara höga. Excellent forskning och internationellt samarbete lägger grunden för det. De rekommendationer vi forskningsfinansiärer nu lämnat tillsammans borgar för hög kvalitet och ett fortsatt gott samarbete, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

Läs hela inspelet till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition

Förslagen i korthet

Forskning och innovation är en drivkraft för ett hållbart och säkert samhälle

Kraftfulla strategiska satsningar krävs för att främja excellent forskning, öka näringslivets konkurrenskraft och möta samhällsutmaningarna. Även lärosätenas förmåga att prioritera och skapa starka integrerade forsknings- ¬och innovationsmiljöer behöver stärkas. Vi föreslår därför en ökning av statens satsningar på forskning och innovation som motsvarar minst 1,2 procent av BNP, och att Sveriges totala investeringar i forskning och utveckling ökar till minst 4 procent.

Insatser för ett effektivare forsknings- och innovationssystem

Sverige behöver kunna rekrytera och behålla framstående forskare. För att forskningen ska komma till ökad nytta i samhället och för att stärka forskningens kvalitet, behövs mer samverkan mellan forskare och samhället, och övergången till ett öppet vetenskapssystem skyndas på.

Främja internationellt och europeiskt forsknings- och innovationssamarbete

Sveriges inflytande över den europeiska forsknings- och innovationspolitiken måste öka. Genom kraftfulla satsningar, ökade synergier mellan nationella och europeiska satsningar samt internationella samarbeten utanför Europa kan vi stärka svensk forskning och innovation.

Forsknings- och innovationsinfrastruktur för excellens, konkurrenskraft och innovation

Tillgång till forskning- och innovationsinfrastruktur är avgörande för att Sverige ska vara ett ledande forsknings- och innovationsland. Därför behövs kraftfulla satsningar på forskningsinfrastruktur och rymdbaserad forsknings- och innovationsinfrastruktur. Samtidigt måste Sverige möta behovet av lagring, överföring, beräkningar och analys av stora datamängder.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...

  2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...