Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny statistik över ansökningar och beslut

Nu har vi publicerat samlad statistik om ansökningar och bidragsbeslut för 2023. För att göra statistiken mer användbar har vi bland annat gjort en annan ämnesindelning än tidigare år.

Varje år tar Vetenskapsrådet fram statistik över ansöknings- och beslutsdata. 2023 hanterade vi totalt 5684 ansökningar. Av dem beviljades 1052 till en summa av drygt 5 miljarder kronor.

I 2023 års presentation av statistiken har vi gjort en del förändringar jämfört med tidigare år. En av dem är att vi numera använder oss av SCB:s standard för svensk indelning av forskningsämnen när vi redovisar beviljandegrader och bidragsbelopp. Statistiken redovisas per forskningsämnesområde och utgår från den första SCB-kod som sökande valt för sin ansökan.

– Vi har utvecklat vår presentation av statistiken för att den bättre ska svara mot de frågor som vi får om vår ansöknings-och beslutsdata. Den tidigare indelningen av ansökningar i ämnesområden följde inte strikt SCB:s standard, vilket gjorde det svårt att till exempel jämföra vår data med data från andra finansiärer, säger Mikael Gröning, chef för enheten för uppföljning vid Vetenskapsrådet.

Samlad beslutsstatistik 2023

Excel-fil visar data över nio år

Vetenskapsrådet tillgängliggör även data för den som vill gå längre bakåt i tiden. I en omfattande excelfil presenteras data om de flesta ansökningar vi har berett och beslutat om de senaste nio åren. Det handlar om drygt 51 000 ansökningar som kan kombineras med 19 olika parametrar.

– Även i presentationen av denna data finns några nyheter. Vi har lagt till en flik med olika klickbara diagram och tabeller som ger en god överblick över utfallet från Vetenskapsrådets beredningar, ur olika perspektiv. Det går till exempel att filtrera utfallet på ämnesområde, medelsförvaltare och sökandes kön, säger Mikael Gröning.

Vetenskapsrådets forskningsfinansiering i siffror

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

  2. Årsredovisning 2023

  3. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...