Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap. I ämnesrådet sitter nio ledamöter som har valts ut av forskare vid svenska lärosäten.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de 19 beredningsgrupper med cirka 250 ledamöter som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer till Vetenskapsrådet, innan ämnesrådet fattar beslut. Det är ämnesrådet som utser ledamöter till beredningsgrupperna.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Ämnesrådet följer upp, utvärderar och tar fram strategier för forskning på området, till exempel genom forskningsöversikter. I det arbetet tar rådet hjälp av både nationella och internationella experter. Rådet finansierar svenskt deltagande i flera internationella samarbeten och för en regelbunden dialog med lärosätena genom en referensgrupp med representanter inom naturvetenskap och teknikvetenskap (dekaner) från Sveriges universitet och högskolor.

Om naturvetenskap och teknikvetenskap

Naturvetenskap och teknikvetenskap är relevant för många samhällsutmaningar. Forskningen kan handla om minimala partiklar, om universum och om tekniska system som grund för industriell utveckling.

Se exempel på forskning vi finansierar inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Ämnesrådets sammansättning

I ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap sitter nio aktiva forskare med hög vetenskaplig kompetens. Ledamöterna är valda av forskare vid svenska lärosäten. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Ämnesrådet sammanträder sex gånger per år.

Så utses ledamöter till styrelsen och ämnesråden

Ledamöter 2022–2024
Namn

Titel

Organisation

Emma Sparr (ordförande)

Professor i fysikalisk kemi

Kemiska institutionen, Lunds universitet

Ove Axner

Professor i fysik

Institutionen för fysik, Umeå universitet

Lennart Bergström

Professor i materialkemi

Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet
Mats Fahlman

Professor i ytors fysik och kemi

Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
Fredrik Gustafsson

Professor i sensorinformatik

Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet
Fredrik Ronquist

Professor i entomologi

Enheten för bioinformatik och genetik, Naturhistoriska riksmuseet

Suparna Sanyal

Professor i molekylärbiologi

Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet

Anna-Karin Tornberg

Professor i numerisk analys

Institutionen för matematik, Kungl. Tekniska högskolan

Barbara Wohlfarth

Professor i kvartärgeologi

Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockhoms universitet


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag till svensk kvantstrategi

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030. Målet är att stärka Sveriges position inom kvantteknologi genom förbättrad forskning, utbildning, innovation och internationella samar...

  2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  3. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

    I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...