Öppen utlysning

24 april - 28 maj 2024

Forskarskolor inom infektionsområdet

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningskompetensen inom områdena antimikrobiell resistens och/eller virus och pandemier i Sverige.

Område:  Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Bidragsform: Forskarskolor

Inriktning: Infektionsområdet

Underinriktningar: Antimikrobiell resistens, Virus och pandemier

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola med examenstillstånd för utbildning på forskarnivå). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare: Minst ytterligare ett lärosäte ska medverka i ansökan. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Max 2 miljoner kronor per år

Budgetram för utlysningen: 8 miljoner kronor för området antimikrobiell resistens, plus 8 miljoner kronor för området virus och pandemier

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 24 april 2024 (kl. 14.00) – 28 maj 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2024

Att notera:

 • Den tidigare publikationslistan heter nu Publikationer och andra forskningsoutputs och har ändrat struktur.
 • Det finns nu ett särskilt fält i ansökan där koordinatorn/projektledaren ska beskriva hur dennes angivna meriter styrker kompetensen att genomföra den föreslagna verksamheten.
 • Använd engelska i alla delar av ansökan (textfält, bilagor, CV-inlägg etc.) förutom den populärvetenskapliga beskrivningen som ska skrivas på svenska.
 • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Ansökningsförfarande

För att kunna nå utlysningen och påbörja ansökan krävs att personen har behörighet på organisationens Prisma-konto att skapa organisationsansökningar. Om denne inte är samma person som ska vara projektledare och ansvarig för att fylla i ansökans innehåll måste projektledaren bli inbjuden till ansökan efter att den påbörjats (se under rubriken ”Sökande” nedan och under fliken ”Medverkande” i ansökningsformuläret).

Krav för att ansöka

Nedanstående krav måste uppfyllas för att organisationen ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Ramar för forskarskolan

Forskarskolan ska

 • vara knuten till ett lärosäte som har huvud- och samordningsansvar
 • drivas av minst två svenska universitet/högskolor i samverkan
 • ha tillgång till väl fungerande forskningsmiljö/er med internationell anknytning
 • utgöra ett strukturerat sammanhållet utbildningsprogram med gemensamma kurser och seminarier av hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet som ska vara nationellt och med fördel internationellt tillgängligt
 • ha en tydlig organisation och ledning, inkluderande en styrelse eller styrgrupp med överordnat ansvar för kvalitetssäkring av forskarskolans verksamhet i samverkan mellan deltagande institutioner
 • omfatta minst 10 forskarstuderande vid svenska lärosäten. Dessa behöver inte vara antagna vid ansökningstillfället
 • ha en plan för internationalisering av forskarutbildningen
 • ha tillräckligt nationellt underlag av forskarstuderande.

Forskarskolan kan erbjuda forskarstudier på deltid.

Inriktning

Utlysningen omfattar två underinriktningar: Antimikrobiell resistens och Virus och pandemier. Ansökan ska röra en eller båda av dessa.

Antimikrobiell resistens

Forskning inom antimikrobiell resistens syftar till att bevara möjligheten till effektiv behandling av infektioner. Här ryms forskning om mekanismer för uppkomst och överföring av resistens samt om förebyggande åtgärder och kontroll av smittspridning bland människor och djur och i miljön. Området inkluderar även forskning som stöder bättre och snabbare diagnostik av resistenta infektioner och en utvecklad övervakning av läkemedelsanvändning, resistens och vårdrelaterade infektioner. Tillgången till effektiva läkemedel och vaccin är också ett viktigt forskningsområde.

Utöver medicinska, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv behövs frågeställningar formulerade utifrån samhällsvetenskaplig och humanistisk bakgrund. Ett tvärvetenskapligt och/eller One Health-perspektiv stärker förutsättningarna för att förstå det komplexa samhällsproblemet med antimikrobiell resistens, och att hitta nya och innovativa lösningar.

Virus och pandemier

Forskningen om virus och pandemier ska bidra med ny kunskap om virussjukdomar, hur olika virus infekterar och smittar och om överföring av virus från djur till människa. Området inkluderar även prevention och övervakning av smittspridning samt syftar till att ge kunskap om hur ändringar i klimat och miljö påverkar risken för uppkomst av nya pandemier. Forskning kring utveckling av nya läkemedel, vaccin och behandlingar, och kunskap om hur jämlik och jämställd hälsa kan säkerställas vid en pandemi är viktiga delar. För att bygga beredskap inför framtida pandemier behövs även kunskap om ekonomiska och sociala effekter av en större och utdragen samhällsspridning.

Sökande

Bidraget söks av ett svenskt universitet eller högskola med rätt att utbilda och examinera doktorander och som vi har godkänt som medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag. Lärosätet ska vara samordnande för den nationella forskarskolan och är också ansvarigt för aktivitetsrapportering samt vetenskaplig och ekonomisk slutrapportering av beviljade medel. Forskarskolan ska drivas av minst två universitet/högskolor i samverkan.

Ansökan ska inkludera en namngiven forskare som ska vara koordinator för forskarskolan med ansvar för samordning och studieuppföljning. Koordinatorn ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Koordinatorn behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. En namngiven representant för varje medverkande lärosäte ska anges (se anvisningar under ”Forskningsprogram” nedan) och inkluderas som medverkande forskare i ansökan.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka det beviljade bidragsbeloppet eller vara ett skäl för oss att avslå ansökan.

Det finns inga begränsningar i antal ansökningar som ett lärosäte kan lämna in eller medverka i. Det går dock bara att lämna in en ansökan per forskarskola.

Medverkande forskare

En representant för varje lärosäte som medverkar i forskarskolan ska inkluderas som medverkande forskare i ansökan. De medverkande skall vara forskare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens (ej doktorander) vars vetenskapliga kompetens kommer att vara avgörande för att genomföra forskarskolans verksamhet.

Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för att finansiera gemensamma samordnande aktiviteter för forskarskolan, inklusive lönekostnader till koordinatorn. Bidraget kan inte användas till forskningsomkostnader, doktorandlöner eller stipendier.

Ansökan kan göras om upp till 2 000 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader.

Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader som en andel av de direkta kostnaderna enligt den modell som används av medelsförvaltaren.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Bidragstiden är 4 år med start januari 2025. Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

Senast den 28 februari 2027 ska det samordnande lärosätet lämna en rapport till Vetenskapsrådet som anger hur forskarskolan har utvecklats och resultatet av antagningen av doktorander till forskarskolan. Om resultatet inte motsvarar de förutsättningar utifrån vilket bidraget har beviljats kan omprövning av bidragsbeloppen komma att ske.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber sökande att orientera sig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att läsa nedanstående instruktioner, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om praktiskt tillvägagångssätt finns i vår Ansökningsguide.

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi därför att ansökan utformas på engelska, förutom den populärvetenskapliga beskrivningen som du ska skriva på svenska.

Nedan beskrivs vilken information som vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Abstract

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av följande:

 • forskarskolans inriktning
 • planerad organisation
 • betydelse för forskningsområdet.

Texten ska ge en översiktlig bild av forskarskolans syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv forskarskolans verksamhet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför. Förklara också på vilket sätt forskarskolan kommer att bidra till att stärka forskningskompetensen inom infektionsområdet.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är viktig när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar.

Texten ska vara på svenska och kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Underinriktning

Markera vilken/vilka av underinriktningarna Antimikrobiell resistens och/eller Virus och pandemier som forskarskolan avser.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av hur forskarskolan ska utformas. Den ska omfatta högst 10 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser (inte som hyperlänkar) och eventuella bilder inkluderade.

Forskningsprogrammet ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

Inriktning (Objective).

Redogör för forskarskolans tema och inriktning.

Forskningsmiljö (Research environment)

Beskriv den/de forskningsmiljö/er som stödjer forskarskolan. Beskriv miljön/miljöerna i termer av fokus och ledning, samt inriktning på pågående forskning. Beskriv särskilt hur miljön/miljöerna kan bidra till forskarskolans utveckling.

Programbeskrivning (Programme description)

Sammanfatta forskarskolans planerade utbildningsverksamhet och redogör för hur rekryteringsunderlaget ser ut.

Organisation (Organisation)

Beskriv detaljerat hur forskarskolan ska vara organiserad och administreras (kursutbud, seminarier, kursutveckling, samordning, studieuppföljning, arbetsfördelning mellan handledare, examinator och kursgivare). Redovisa också forskarskolans planerade dimensionering i fråga om antal doktorander.

Betydelse (Significance)

Redogör för den nationella forskarskolans plan att uppnå syftet med att stärka den nationella rekryteringsbasen och forskningskompetensen inom infektionsområdet (antimikrobiell resistens och virus och pandemier).

Nationell samverkan (National coordination)

Redogör för vilka svenska lärosäten som medverkar inom forskarskolans verksamhet samt ange den eller de personer (namn, titel, organisatorisk enhet) som kommer att vara ansvariga för denna medverkan vid respektive lärosäte. Redogör kortfattat för planerad fördelning av roller, uppgifter och ansvar för verksamheten på de personer som ingår (inklusive den samordnande koordinatorn), samt vilka specifika kompetenser som varje medverkande kommer att bidra med.

Internationellt och annat nationellt samarbete (International and other national collaboration)

Beskriv samarbete med svenska och utländska forskarmiljöer och/eller andra forskarskolor.

Redovisa följande under en särskild rubrik om det är relevant för ansökan:

Utrustning (Equipment)

Beskriv den basutrustning som är relevant för programmet och som forskarskolan kan disponera.

Behov av forskningsinfrastruktur (Need for research infrastructure)

Specificera forskarskolans behov av internationell och nationell forskningsinfrastruktur. Valet att använda andra infrastrukturer än de som Vetenskapsrådet stödjer, och som därmed är öppna för alla, ska motiveras (gäller även lokal forskningsinfrastruktur).

Relevans

Redogör för på vilket sätt ansökan är relevant för inriktningen infektionsområdet (se definition i utlysningstextens inledning) och hur projektet främjar utvecklingen av detta område.

Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, med teckenstorlek 11.

Beskrivning av meriter

Beskriv hur meriterna som anges i projektledarens/koordinatorns cv och lista över publikationer och andra forskningsoutputs styrker hens kompetens som koordinator och ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten. Beskrivningen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Publikationer och andra forskningsoutputs

Projektledarens/Koordinatorns publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga publikationslistan utformad enligt rubriker och information nedan. Listan ska omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.

Sortera outputs under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senast publicerade verket hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Det går inte att komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

1. Urval av forskningsoutputs (Selection of research outputs).

Lista de 10 publikationer eller andra outputs som är viktigast för att styrka koordinatorns kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten. För varje publikation ska redogöras för hur forskaren bidragit till denna och dess relevans för den beskrivna forskarskolan (högst 4 rader per publikation). Markera forskarens namn i fetstil i författarlistan.

2. Relevanta sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant peer-reviewed research outputs from 2016-2024):

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med forskarens namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande under rubriker (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Originalartiklar (Original articles)
 • Konferensbidrag (Conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer
 • Samlingsverk (Edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.
3. Relevanta icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant non peer-reviewed research outputs from 2016-2024).

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med forskarens namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande, under respektive rubrik (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Publications including popular science books/presentations)
 • Preprints (Preprints)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.

Medverkande forskares publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga samtliga medverkande forskares listor sammanfogade till en fil.

Listan för respektive forskare ska inkludera de 10 publikationer eller annan forskningsoutput som är mest relevanta för genomförandet av den beskrivna verksamheten och omfatta högst 1 A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. Den aktuella forskarens namn ska vara markerat i fetstil och även angivet i sidhuvudet i respektive lista.

Outputs kan vara av nedanstående typer och ska vara publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Det går inte att komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

Sakkunnigbedömda

 • originalartiklar
 • konferensbidrag
 • samlingsverk
 • forskningsöversiktsartiklar
 • böcker och bokkapitel,
 • konstnärliga arbeten
 • andra outputs

samt

Icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs.

Budget och forskningsresurser

Personal

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam inom forskarskolans verksamhet, det vill säga projektledare/koordinator, andra forskare som ansvarar för medverkan inom forskarskolan vid övriga lärosäten, forskarstuderande samt övrig personal.

Ange också eventuell sökt lön för projektledare/koordinator eller annan personal verksam inom forskarskolan, både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader (lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange årsbelopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Avskrivningskostnader för utrustning som ska användas inom verksamheten kan tas upp, förutsatt att

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över visst belopp
 • behovet inte kan tillgodoses genom användande av nationell eller internationell forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet stödjer och som därmed är öppen för alla.

Endast den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i den sökta verksamheten får tas upp. Avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag får inte tas upp.

Total kostnad för forskarskolan

Ansökningssystemet summerar automatiskt de angivna budgetposterna i en tabell. Det totala belopp som ansöks om ska även inkludera indirekta kostnader. Dessa lägger sökande (projektledaren) själv till i tabellen. Här lägger sökande (projektledaren) även till eventuella andra kostnader som forskarskolan medför (och som finansiering inte söks för i denna ansökan).

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som angivits. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Annan finansiering

Ange eventuell annan finansiering av forskarskolan utöver det som söks i denna ansökan. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Medelsförvaltare

Ange hemvist för forskarskolan.

Medverkande

Här kan den som bjudits in som koordinator i sin tur bjuda in medverkande forskare och medverkande administratörer till ansökan.

Cv

Under denna flik hämtar projektledaren/koordinatorn in relevanta cv-uppgifter från sitt personliga konto i Prisma. Uppgifterna/meriterna ska styrka projektledarens/koordinatorns kompetens som koordinator och ansvarig för att genomföra av den föreslagna verksamheten. Medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter ska, där sådana finns, alltid ingå i respektive cv enligt de begränsningar i antal som anges:

Utbildning

Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.

Arbetsliv

 • Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform)
 • Längre relevanta anställningar
 • Postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt),
 • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
 • Eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.

Meriter och utmärkelser

 • Docentur
 • Personer du handlett (postdoktorer och doktorander; ange hur många personer det rör sig om i varje kategori och namnge de mest relevanta, högst 10 st.)
 • Relevanta bidrag du erhållit i konkurrens (ange högst 10 st.)
 • Dina mest relevanta priser och utmärkelser (ange högst 10 st.)
 • Eventuella andra meriter som är relevanta för ansökan, så som inbjudna föredrag, ledaruppdrag, förtroendeuppdrag, medlemskap i vetenskapliga organisationer och liknande.

Immaterialrätt

Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Ansökan till Forskarskolor inom infektionsområdet bedöms av en beredningsgrupp där ledamöterna är svenska och internationella forskare.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter ansökan individuellt. Om det finns behov av ytterligare kompetens kan din ansökan också komma att bedömas av en extra, extern, granskare. Hela beredningsgruppen (exklusive eventuella externa granskare) träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Ämnesrådet för medicin och hälsa.

Beredningsgrupp

Efter bidragsbeslut får ansökan ett individuellt yttrande som innehåller betyg samt en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten på din ansökan görs med hjälp av Vetenskapsrådets fyra baskriterier (Projektets vetenskapliga kvalitet, Nytänkande och originalitet, Sökandes kompetens, Genomförbarhet). Syftet med flera baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning. Kriterierna bedöms på en sjugradig betygsskala, med undantag för genomförbarhet som bedöms på en tregradig betygsskala.

Utöver baskriterierna bedöms ansökan även med hjälp av tilläggskriterierna Forskningsmiljö som stödjer forskarskolan, som bedöms på en sjugradig betygsskala, och Relevans, som bedöms på en tvågradig skala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan.

Projektets vetenskapliga kvalitet (1-7)

Vägledande frågor:

 • To what extent do the objectives, content and organisation of the graduate school add scientific value to the doctoral education within the specified research area?
 • How does the proposed educational content, in terms of courses, seminars and other activities, support high scientific quality, methodologically and theoretically?
 • Does the graduate school and the structure of the educational content ensure high pedagogical quality in the education?

Nytänkande och originalitet (1-7)

Vägledande frågor:

 • To what extent does the graduate school contribute to novelty and originality with regards to the graduate education within the specified research area and the purpose of this call?
 • To what extent does the graduate school support novel forms of collaboration and participation?
 • To what extent do the objectives, content and organisation of the graduate school contribute to strengthening the originality and developing novel thinking in the scientific work and training of the graduate students?

Sökandes kompetens (1-7)

Vägledande frågor:

 • Does the programme coordinator and participating researchers have previous experience conducting doctoral education and graduate schools?
 • Are the coordinator and participating researchers highly merited within their respective fields?
 • To what extent may their joint merits and competences contribute to high quality in the doctoral education?

Genomförbarhet (1-3)

Vägledande frågor:

 • To what extent does the organisation and management of the graduate school ensure quality in implementation?
 • How do the participating institutions each contribute to the graduate school?
 • Have the applicants shown that there is an adequate number of potential graduate participants?
 • How is access to staff, infrastructure and other necessary resources ensured?
 • Is the budget realistic in relation to the objectives, content and organisation of the graduate school?

Forskningsmiljö som stödjer forskarskolan (1-7)

Vägledande frågor:

 • Is the graduate school founded on relevant, state-of-the-art research of high quality?
 • To what extent does the research at the participating institutions complement each other in terms of relevance and high quality research?
 • Does the plan and budget reflect that the graduate school is a collaborative effort between the participating institutions?
 • Can the graduate school promote international networking for its participating students?

Sammanfattande betyg (1-7)

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattande betyg som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

De olika delkriterierna vägs samman till ett sammanfattande betyg enligt den sjugradiga skalan. I normalfallet tilldelas delkriteriet för Vetenskaplig kvalitet den största vikten i sammanvägningen. Forskningsmiljö ska väga tungt men höga betyg kan inte uppväga brister i vetenskaplig kvalitet. Delkriterierna Nyskapande och originalitet eller Sökandes kompetens kan endast i undantagsfall väga upp svagheter i vetenskaplig kvalitet vid en sammanvägning, och då endast mindre svagheter.

Relevans (1-2)

Bedömningskriteriet Relevans för utlysningen relaterar till syftet med utlysningen. Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningskompetensen inom antimikrobiell resistens och/eller virus och pandemier i Sverige.

Relevanskriteriet ingår inte i det sammanfattande betyget. Däremot ska det vägas in när ansökan rankas i relation till andra ansökningar.

Vägledande frågor:

 • Is the focus of the graduate school in line with the purpose and focus of the call?
 • Will the graduate school contribute to development of new knowledge and increase competence relevant for antimicrobial resistance or viruses and pandemics?
 • Will the graduate school strengthen and enhance the quality of research education at the participating research institutions?