Öppen utlysning

24 april - 28 maj 2024

Proof of concept inom infektionsområdet

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet. Proof of concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Satsningen är en del av det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens och det nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier.

Område:  Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap

Stödform: Projektstöd

Bidragsform: Proof of concept

Inriktning: Infektionsområdet

Söks av: Enskild forskare som har varit eller är innehavare av bidrag från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas, med bidragsperiod som slutar 2022, 2023 eller 2024.

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Minst 500 000 kronor, max 2 miljoner kronor

Budgetram: 10 miljoner kronor för området antimikrobiell resistens, plus 10 miljoner kronor för området virus och pandemier

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 24 april 2024 (kl. 14.00) – 28 maj 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2024

Att notera:

 • Använd engelska i alla delar av ansökan (textfält, bilagor, cv-poster etc), med undantag för den populärvetenskapliga beskrivningen som ska skrivas på svenska.
 • Den tidigare publikationslistan heter nu Publikationer och andra forskingsoutputs och har ändrat struktur.
 • Det finns nu ett särskilt fält i ansökan där du ska beskriva hur dina angivna meriter styrker din kompetens att genomföra den föreslagna forskningen.
 • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Information och stöd som underlättar planering inför ansökan

Offentlighet (och sekretess)

Ansökningar som lämnas in till Vetenskapsrådet blir allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Det gäller även ansökningar som avslås eller återkallas av den som söker.

Vetenskapsrådet har inte möjlighet att sekretessbelägga uppgifter i inkomna ansökningar som rör enskildas affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat. Det innebär att sådana uppgifter som utgångspunkt är offentliga och kan komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande av allmän handling. Inför att du lämnar in din ansökan till Vetenskapsrådet behöver du därför ta ställning till om ett offentliggörande av uppgifter som finns i din ansökan kan påverka din eller andras möjlighet att nyttiggöra uppfinningar eller forskningsresultat, inklusive eventuell påverkan på förutsättningar för ansökan om patent eller annan kommersialisering. Om du då anser att vissa uppgifter inte är lämpliga för offentliggörande bör dessa inte vara en del av din ansökan till Vetenskapsrådet.

Aktörssamverkan inom PoC-projekten

Utlysningens fokus medför att det kan vara relevant att samverka med såväl behovsägare (tänkta kunder/användare) som kommersialiseringsexperter (till exempel innovationskontor, holdingbolag, företag, branschföreningar, med flera). Andra aktörer som är experter på nyttiggörande utifrån ett icke kommersiellt perspektiv kan också vara relevanta.

Ansökningssförfarande

Ansökan om Proof of concept (PoC) görs i ett tvåstegsförfarande. Först lämnar du in en skriftlig ansökan för bedömning. I ett andra steg kommer de sökande vars projekt prioriteras högst att bli kallade till en kort intervju med beredningsgruppen.

Intervjuerna kommer endast att genomföras 23–24 oktober 2024. Vi ber dig därför att redan nu boka in dessa datum så att du har möjlighet att delta om det blir aktuellt.

Krav för att ansöka

Här beskriver vi de krav som måste uppfyllas för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Inriktning

Vetenskapsrådet kommer att stödja PoC-projekt som handlar om att utveckla metoder, produkter eller processer som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering som syftar till bättre behandling, prevention och diagnostik. PoC-finansiering kan inte användas till fortsatt forskning, artikel- eller rapportskrivning, kommunikationsinsatser eller generell produktutveckling.

Utlysningen omfattar två underinriktningar inom infektionsområdet: Antimikrobiell resistens (AMR) samt Virus och pandemier. Din ansökan ska röra en eller båda av dessa.

Antimikrobiell resistens

Infektioner orsakade av bakterier, svamp eller parasiter är en stor global klinisk utmaning genom ökande spridning av resistens mot antibakteriella, antifungala och antiparasitära läkemedel som försvårar eller förhindrar effektiv behandling. Nya metoder, processer och produkter behövs för att öka möjligheten att förhindra och förebygga uppkomst och spridning av AMR och för att diagnostisera eller behandla dessa infektioner på bästa sätt.

Projekten kan exempelvis omfatta följande:

 • Nya eller förbättrade antibakteriella, antifungala och antiparasitära läkemedel eller vacciner
 • Diagnostiska metoder och verktyg
 • Nya behandlingsmetoder
 • Metoder och processer för att stärka rationell användning av antibakteriella, antifungala och antiparasitära läkemedel
 • Utvecklade vårdhygieniska rutiner och processer.

Virus och pandemier

Virusorsakade infektioner är en ledande orsak till ohälsa och hög dödlighet i världen och utgör en belastning för sjukvård och samhällsekonomi. Covid-19-pandemin illustrerar problemen som följer med begränsad kunskap om grundläggande egenskaper hos ett nytt virus samt avsaknad av effektiva antivirala medel eller vaccin mot okända, men även kända virusorsakade infektioner.

Projekten kan exempelvis omfatta följande:

 • Nya eller förbättrade antivirala läkemedel och vaccin
 • Interventioner under och efter genomgångna virusinfektioner
 • Nya metoder för övervakning, beteendeförändringar, prevention och behandling
 • Utvecklade vårdhygieniska rutiner och processer.

Sökande

PoC söks av dig som enskild forskare tillsammans med din organisation (svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som uppfyller våra krav för att få vara medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag). Vi måste ha godkänt din organisation som medelsförvaltare för att du ska kunna ansöka. Medelsförvaltaren ska signera din ansökan i Prisma, inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag.

Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för den beskrivna forskningsverksamheten. Tiden du avsätter (din aktivitetsgrad, det vill säga procent av heltidsarbete) ska vara anpassad till uppgiften och genomförandet under hela bidragsperioden.

Du ska vid söktillfället vara eller ha varit innehavare av, det vill säga projektledare för, ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas, med bidragsperiod som slutar 2022, 2023 eller 2024 (se nedan vilka bidragsformer som är aktuella). Du kan inte söka om bidragsperioden slutar senare än 2024. Din ansökan om PoC ska baseras på forskningsresultat inom ramen för det tidigare beviljade bidraget.

Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Kraven som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är sökande och projektledare.

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Din ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka ditt beviljade bidragsbelopp eller vara ett skäl för oss att avslå din ansökan.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du får lämna in flera ansökningar i denna utlysning om de gäller olika tidigare beviljade bidrag med olika projektidéer och därmed olika PoC-idéer. Om flera ansökningar beviljas måste du dock välja ett av bidragen.

Vad gäller för mitt tidigare bidrag?

För att kunna söka inom denna utlysning måste du vara eller ha varit projektledare för ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas. Nedan anges vilka typer av tidigare bidrag som krävs som bas för att få söka. Oavsett finansiär så ska bidragsperiodens sista år ska vara 2022, 2023 eller 2024.

Vetenskapsrådet

Projektbidrag (inklusive projektbidrag för internationella samarbeten, till exempel JPIAMR), något av våra karriärstöd (internationell postdok, etableringsbidrag, konsolideringsbidrag, bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö, bidrag till forskningstid), eller bidrag till forskningsmiljö. Bidraget kan vara beviljat inom vilket som helst av Vetenskapsrådets områden men måste vara relevant för infektionsområdet enligt informationen under ”Inriktning” ovan.

Forte

Projektbidrag, juniorforskarbidrag, postdokbidrag och programbidrag. Bidraget kan vara beviljat inom vilket som helst av Fortes områden men måste vara relevant för infektionsområdet enligt informationen under ”Inriktning” ovan.

Formas

Forskningsbidrag och mobilitetsbidrag. Bidraget kan vara beviljat inom vilket som helst av Formas områden men måste vara relevant för infektionsområdet enligt informationen under ”Inriktning” ovan.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

Du kan inkludera upp till 6 medverkande forskare i din ansökan. Medverkande forskare är andra forskare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens (ej doktorander) vars vetenskapliga kompetens kommer att vara avgörande för att genomföra det planerade projektet. Dessa behöver inte vara anställda vid ett svenskt lärosäte.

Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella doktorander och övriga samarbetspartners och deras roller beskriver du i projektplanen (se anvisningar under ”Projektplan” nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till projektets genomförande, till exempel finansiering av lön för projektledaren (dock högst motsvarande aktivitetsgrad i projektet), andra forskare, teknisk personal eller underleverantörer samt lokaler, driftkostnader (till exempel förbrukningsmaterial, resor, prototyputveckling och tillverkning) och samverkansaktiviteter.

Underleverantörer är tillåtna om de deltar i avgränsade delar av projektet. Underleverantörer kan till exempel vara innovationskontor eller patent- och affärskonsulter och upphandlas då enligt medelsförvaltarens regler. När det gäller innovationskontor ska det röra sig om kostnader för aktiviteter utöver det som innovationskontoren redan gör för universitetets forskare.

Bidraget får inte användas till forskningsomkostnader, doktorandlön eller stipendier.

Det lägsta totalbelopp du kan söka är 500 000 kronor, inklusive indirekta kostnader. Det högsta totalbelopp du kan söka är 2 000 000 kronor.

Bidragstid

Du kan söka bidrag för minst 1 år och som mest för 2 år med start januari 2025.

Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

Vad ska ansökan innehålla?

Orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

Utländska experter deltar i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska, förutom den populärvetenskapliga beskrivningen som du ska skriva på svenska.

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Abstract

I sammanfattningen av projektplanen ska du kort beskriva följande:

 • projektorganisation och aktivitetsplan
 • projektets innovationspotential
 • vad som är viktigt med det planerade projektet, inklusive samhällsekonomiska vinster

Texten ska ge en översiktlig bild av projektets syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv det planerade projektet så att även den som inte är forskare kan förstå. Gör det genom att svara på följande frågor:

 • Vad handlar projektet om?
 • Varför är det viktigt att utforska detta?
 • På vilket sätt kan projektets resultat vara betydelsefulla?

Den populärvetenskapliga beskrivningen är viktig när vi informerar om de projekt som Vetenskapsrådet finansierar.

Texten ska vara på svenska och kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Övriga ansökningar eller bidrag

Redogör kort för de olika projekten och deras relation om

 • du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet
 • du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med en bidragsperiod som helt eller delvis överlappar perioden för det bidrag du söker
 • det finns ansökningar eller bidrag om samma projektidé/ändamål hos Vetenskapsrådet eller andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Motivera också i samtliga fall varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Om det inte finns några andra ansökningar eller bidrag anger du istället detta.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Underinriktning

Markera vilken/vilka av underinriktningarna Antimikrobiell resistens och/eller Virus och pandemier som ditt projekt avser.

Forskningsbeskrivning

Etiska aspekter

Lagliga och formella krav

Ange om projektet omfattar hantering av personuppgifter, djurförsök och/eller studier på människa.

Om projektet omfattar något av ovanstående ska du också beskriva/ange vilka godkännanden och tillstånd som ditt forskningsprojekt kräver och hur du planerar att inhämta dessa. Redogör för eventuella andra tillstånd som berör din ansökan, exempelvis om delar av projektet ska ske i annat land än Sverige. Om inga godkännanden eller tillstånd krävs anger du det.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Mer information finns på sidan Forska etiskt.

Etiska överväganden

Reflektera över vilka etiska frågor som kan vara aktuella för ditt projekt och beskriv dessa. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska dilemman som kan dyka upp. Motivera varför projektet bör genomföras mot bakgrund av de etiska frågor som du har identifierat. Exempel på frågor att beröra:

 • Hur förhåller sig dina frågeställningar och förväntade resultat till de etiska frågor som du identifierat?
 • Vilka (direkta) risker (fysiska, psykiska eller integritetsrisker) utsätts forskningspersoner eller försöksdjur för?
 • Vilka långsiktiga risker kan finnas med projektet? Finns det en risk att forskningen kan komma att användas på ett sätt som är skadligt för djur, naturen/miljön, eller samhället (hela eller delar av det) i övrigt?
 • Förväntas projektet bidra till andra värden utöver kunskapsvinsten? I sådana fall, för vem?
 • Hur väger du riskerna (särskilt de kortsiktiga) mot värdet (som ofta är mer långsiktigt) av forskningen?

Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera detta. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Köns- och genusperspektiv

Ange om köns- och genusperspektiv är tillämpligt i din planerade forskning och motivera ditt ställningstagande. Observera att vi inte efterfrågar information om forskargruppens sammansättning (kvinnor/män). Läs mer om köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll.

Följande gäller:

 • Om du anger Ja: Motivera ditt svar och beskriv även hur du tar hänsyn till köns- och genusperspektiv i forskningsplanen. Om du angett att köns- och genusperspektiv är tillämpligt, men ändå väljer att inte inkludera det i din forskningsplan, behöver du motivera detta här.
 • Om du anger Nej, och därmed inte anser att köns- och genusperspektiv är tillämpligt i din planerade forskning, så behöver du inte motivera det.

Motiveringen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Projektplan

Projektplanen ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av projektet. Den ska omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser (hyperlänkar får inte användas) och eventuella bilder inkluderade.

Projektplanen ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

Syfte och mål (Purpose and aims)

Redogör övergripande för syfte och specifika mål med projektet.

Idéns innovationspotential (Innovation potential)
 • Beskrivning av idén att föras till Proof of Concept (Description of Proof of Concept idea) Beskriv projektet, förklara vad idén handlar om, vilka behov det möter, och vilka de förväntade resultaten är. Beskrivningen ska vara begriplig även för en icke-specialist.
 • Demonstration av innovationspotentialen (Demonstration of innovation potential) Förklara kopplingen mellan det föreslagna projektet och det tidigare finansierade projektet från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas.
Aktivitetsplan (Activity plan)

Beskriv planeringen av det föreslagna projektet, projektets förvaltningsplan och organisationen som ska genomföra det. Du bör visa relevansen i den metod som valts för att fastställa den tekniska genomförbarheten av projektet. Följande ska ingå:

 • Aktivitetsplan
 • Projektledningsplan
 • Teamet (roller, kompetens, erfarenheter etc.) och eventuella ytterligare samarbetspartners
 • Beskrivning av hur behovsägare samt nyttiggörande/kommersialiseringsexpertis involveras i projektet.
Förväntad effekt (Expected outcome)

Beskriv den förväntade effekten av Proof of Concept-projektet, inklusive samhällsekonomiska vinster med fokus på behandling, prevention och diagnostik av sjukdomstillstånd. Beskriv följande:

 • Kommersialiseringsprocess och/eller någon annan implementeringsprocess
 • Samhällsekonomiska vinster
 • Framtida planer att ta projektet vidare

Redogör även för nedanstående information. Om rubriken inte är relevant för din ansökan ska du ange det under rubriken.

Utrustning (Equipment)

Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan disponera för projektet.

Redogörelse för tidigare beviljat bidrag från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas

Redogör för ditt tidigare beviljade projekt som PoC-idén rör. Ange projekttitel, bidragsform, ärendenummer samt belopp, bidragsperiod och dispositionstid för ditt tidigare beviljade projekt. Du hittar information om vad som gäller för ditt tidigare bidrag i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas.

Redogörelsen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, med teckenstorlek 11.

Relevans

Redogör för på vilket sätt ditt projekt är relevant för någon av underinriktningarna Antimikrobiell resistens och/eller Virus och pandemier (se definition i utlysningstextens inledning).

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, med teckenstorlek 11.

Beskrivning av meriter

Beskriv hur meriterna du anger i din cv och lista över publikationer och andra forskningsoutputs styrker din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten.

Beskrivningen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga samtliga (sökandes och eventuella medverkande forskares) pulikationslistor sammanfogade till en fil.

Listan för respektive forskare ska inkludera de 10 publikationer eller annan forskningsoutput som är mest relevanta för genomförandet av den beskrivna verksamheten och omfatta högst 1 A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. Den aktuella forskarens namn ska vara markerat i fetstil och även angivet i sidhuvudet i respektive lista.

Outputs kan vara av nedanstående typer och ska vara publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Det går inte att komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

Sakkunnigbedömda forskningsoutputs (Peer-reviewed research outputs)

 • originalartiklar
 • konferensbidrag
 • samlingsverk
 • forskningsöversiktsartiklar
 • böcker och bokkapitel
 • konstnärliga arbeten
 • andra outputs

samt

Icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs (Non peer-reviewed research outputs)

Budget och forskningsresurser

Personal i projektet

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, det vill säga du själv, eventuella andra forskare, doktorander samt övrig personal. Ange också sökt lön för dig och/eller annan personal som är verksam i projektet – både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange beloppen i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader i projektet (lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange årsbelopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Du kan ta upp avskrivningskostnader för utrustning som ska användas i projektet om

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över ett visst belopp
 • behovet inte kan tillgodoses genom att använda nationell eller internationell forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet stödjer och som därmed är öppen för alla.

Du får bara ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet och du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du behöver information om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. Här lägger du även till eventuella andra kostnader som projektet medför (som du inte söker finansiering för i denna ansökan).

Indirekta kostnader följer den modell som din medelsförvaltare tillämpar. Kontakta därför denne om du har frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i din budget. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet utöver vad som söks i denna ansökan. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet.

Medverkande

Här bjuder du in eventuella medverkande forskare och administratörer till din ansökan.

Cv

Här hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Uppgifterna/meriterna ska styrka din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten. Eventuella medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter (där sådana finns) ska alltid ingå i respektive cv:

Utbildning

Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.

Arbetsliv

 • Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform)
 • Längre relevanta anställningar
 • Postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt),
 • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
 • Eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.

Meriter och utmärkelser

 • Docentur
 • Personer du handlett (postdoktorer och doktorander; ange hur många personer det rör sig om i varje kategori och namnge de mest relevanta, högst 10 st.)
 • Relevanta bidrag du erhållit i konkurrens (ange högst 10 st.)
 • Dina mest relevanta priser och utmärkelser (ange högst 10 st.)
 • Eventuella andra meriter som är relevanta för ansökan. Ange särskilt om du har erfarenhet av innovation, nyttiggörande, kommersialisering eller annan kompetens med relevans för det föreslagna proof of concept-projektet.

Immaterialrätt

Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan inom proof of concept inom infektionsområdet bedöms av en beredningsgrupp där ledamöterna har kompetens inom innovation, kommersialisering av forskning och området infektionsmedicin.

Beredningsgrupp

För proof of concept-bidrag används ett tvåstegsförfarande. I första steget granskar och betygsätter beredningsgruppen alla ansökningar. Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Om det finns behov av ytterligare kompetens kan din ansökan också komma att bedömas av en extra, extern, granskare. För att ge utrymme åt mer djupgående diskussioner av de ansökningar som har högre kvalitet och en rimlig chans att bli finansierade, väljs de ansökningar som fått högst betyg ut att gå vidare till steg två. Detta steg innefattar intervjuer med sökanden som en del av beredningsgruppens sammanvägda bedömning av varje projekt.

Intervjuer om ca 20 minuter per ansökan genomförs online 23-24 oktober 2024. Sökande av proof of concept-bidrag ombeds reservera dessa datum för eventuell intervju.

Hela beredningsgruppen träffas på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Ämnesrådet för medicin och hälsa. Efter bidragsbeslut får alla ansökningar ett yttrande där det framgår vilka betyg ansökan fått av beredningsgruppen. De ansökningar som gick vidare till steg två och diskuterades vid beredningsgruppens möte får ett yttrande som förutom betyg även innehåller en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans innovationspotential.

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av kvaliteten på din ansökan görs med hjälp av tre kriterier (Projektets innovationspotential, Teamets kompetens och erfarenhet, Genomförbarhet). Syftet med flera kriterier är att uppnå en allsidig bedömning. Tyngdpunkten ska ligga på kriteriet Innovationspotential. Kriterierna bedöms på en sjugradig betygsskala, med undantag för genomförbarhet som bedöms på en tregradig betygsskala.

Utöver dessa kriterier bedöms din ansökan även med hjälp av ett tilläggskriterium (Relevans) på en tregradig betygsskala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan.

Innovationspotential (1-7)

Vägledande frågor:

 • Hur stor potential har projektet att lösa ett relevant och efterfrågat behov, och är detta tydligt beskrivet i ansökan?
 • Hur stor potential har projektet att utveckla och/eller validera fynden från det tidigare forskningsprojektet som kan leda till nya metoder, produkter eller lösningar för tex diagnostik, behandling eller prevention av sjukdomar som är relevanta för utlysningen?
 • I vilken grad har projektet potential att utveckla konceptet mot innovation/nyttiggörande/kommersialisering?
 • Är de etiska övervägandena för det föreslagna projektet korrekt beskrivna och omhändertagna? Tar den sökande tillräcklig hänsyn till risk/värde/lidande för människor, djur, natur och/eller samhälle?

Teamets kompetens och erfarenhet (1-7)

Vägledande frågor:

 • I vilken grad besitter projektledaren kompetens och förmåga att genomföra projektet?
 • I vilken grad har projektledaren tidigare erfarenhet av att utveckla proof-of-concept-projekt?
 • Till vilken grad är projektets organisation och samlade kompetens tillräcklig och relevant för att genomföra projektet?
 • I vilken grad är för projektet nödvändig expertis inom exempelvis innovation/nyttiggörande/kommersialisering involverade i/knutna till projektet?

Genomförbarhet (1-3)

Vägledande frågor:

 • Är de planerade aktiviteterna och tidsplanen realistiska för att uppnå de förväntade resultaten under projekttiden?
 • Hur väl är arbetsplan och budgeten anpassad till projektets upplägg och de förväntade resultaten?
 • Beaktar den sökande på ett adekvat sätt relevanta rättsliga och formella krav för den föreslagna forskningen, såsom etiska tillstånd och riktlinjer?

Sammanfattande betyg (1-7)

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattande betyg som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans kvalitet. Tyngdpunkten ska ligga på kriteriet Innovationspotential.

Relevans (1-2)

Vägledande frågor:

 • Hur väl är de planerade aktiviteterna fokuserade på verifiering och validering av en ny innovativ metod, produkt eller lösning?
 • Hur väl möter projektet utlysningens syfte och vald ämnesinriktning?