Stängd utlysning

17 januari - 20 februari 2024

Tage Erlanders gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Den forskare som nomineras till 2026 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden: Materialvetenskap och materialteknik, Tillämpad och teknisk fysik, Astronomi och subatomär fysik, Ljusets och materiens fysik, Teknisk mekanik, Medicinsk teknik, System och elektroteknik, Datavetenskap, Matematik, Beräkningsmatematik, data science och statistik.

Område:  Naturvetenskap och teknikvetenskap

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Bidragsform: Gästforskare

Inriktning: Naturvetenskap och teknikvetenskap (se under rubriken ”Krav för att ansöka” för närmare specificering).

Söks av: Organisation. En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader.

Bidragsbelopp: Max 2 000 000 kronor för professuren.

Bidragsperioden startar: Januari 2026

Ansökningsperiod: 17 januari 2024 (kl. 14.00) – 20 februari 2024 (kl. 14.00).

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av september 2024

Att notera:

 • Nytt i detta års utlysning är att det inte finns särskilda medel för att knyta en ung forskare till professuren.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Ansökningsförfarande

För att kunna nå utlysningen och påbörja ansökan krävs att personen har behörighet på organisationens Prisma-konto att skapa organisationsansökningar. Om denne inte är samma person som ska vara projektledare och ansvarig för att fylla i ansökans innehåll måste projektledaren bli inbjuden till ansökan efter att den påbörjats (se under rubriken ”Sökande” nedan och under fliken ”Medverkande” i ansökningsformuläret).

Krav för att ansöka

Nedanstående krav måste uppfyllas för att organisationen ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Inriktning och nominerad kandidat

Innehavaren av Tage Erlander-professuren ska vara en internationellt framstående forskare, inom ett forskningsområde som byts enligt ett rullande schema. Den forskare som nomineras till 2026 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden:

 • materialvetenskap och materialteknik
 • tillämpad och teknisk fysik
 • astronomi och subatomär fysik
 • ljusets och materiens fysik
 • teknisk mekanik
 • medicinsk teknik
 • system och elektroteknik
 • datavetenskap
 • beräkningsmatematik, data science och statistik
 • matematik

Den forskare som föreslås för gästprofessuren ska ha erhållit professorstitel eller motsvarande vid ansökningstillfället och får inte redan vara verksam i Sverige. Forskaren måste vara införstådd med att hen blir nominerad och även med vad det innebär att acceptera professuren. Om den nominerade forskaren avstår att acceptera professuren kan lärosätet inte föreslå en ersättare.

Gästprofessorn förväntas medverka i institutionens forskning, och även besöka andra institutioner i landet inom sitt forskningsområde.

Den beviljade gästprofessorn ska vara anställd av medelsförvaltaren under hela vistelsen.

Sökande

Bidraget söks av ett svenskt universitet eller högskola som vi har godkänt som medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag.

Ansökan med nominerad kandidat till gästprofessuren ska inkludera en namngiven forskare (projektledare) som företräder den institution som vill agera värd för gästprofessuren. Projektledaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid.

När ansökan registreras och signeras i Prisma (se nedan) förbinder sig lärosätet och den nominerande institutionen att svara för det lokala värdskapet och praktiska arrangemang i samband med den gästande forskarens vistelse i Sverige, om gästprofessuren beviljas.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka det beviljade bidragsbeloppet eller vara ett skäl för oss att avslå ansökan.

Det finns inga begränsningar i antal ansökningar som ett lärosäte kan lämna in eller medverka i, men en och samma forskare kan bara nomineras i en ansökan.

Medverkande forskare

Denna ansökan kan inte inkludera medverkande forskare.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för finansiering av lönekostnader i Sverige inklusive sociala avgifter och försäkringar, hyra av bostad i Sverige samt resor mellan Sverige och hemlandet. Bidraget kan även inkludera resekostnader för medföljande familjemedlemmar. Ansökan kan göras om upp till 2 000 000 kronor, inklusive indirekta kostnader.

Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader som en andel av de direkta kostnaderna enligt den modell som används av medelsförvaltaren. Bidraget får inte användas till stipendier.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Vistelsen i Sverige ska vara minst 6 månader, dock högst 1 år, och ska påbörjas under 2026. Vistelsen kan delas upp på mer än en period och då ska detta liksom motivering tydligt framgå i ansökan. Den får dock inte delas upp så att vistelsen inte kan slutföras inom bidragets dispositionstid, vilken är 12 månader utöver sökt bidragstid. Det innebär att en vistelse om 6 månader ska slutföras senast den 30 juni 2027 och att en vistelse om 12 månader ska slutföras senast den 31 december 2027.

Hela bidragsbeloppet kommer att utbetalas under 2026 oavsett när under året tillträde sker. Första utbetalning sker tidigast i januari 2026.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber sökande att orientera sig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att läsa nedanstående instruktioner, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om praktiskt tillvägagångssätt finns i vår Ansökningsguide.

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi därför att ansökan utformas på engelska.

Nedan beskrivs vilken information som vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Under denna flik anges förutom nedanstående även den nominerade forskarens namn, nuvarande säte och land som projekttitel (exempelvis ”Anna Smith, University of xx, USA)”, och projekttid (gästprofessurens längd i antal månader).

Abstract

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av följande:

 • den nominerade forskarens namn, universitet och land
 • tid (datum) för vistelsen
 • kort motivering för vistelsen
 • planerat program.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska bestå av en kortfattad men komplett information om nomineringen. Den får omfatta högst 8 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Forskningsprogrammet ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

 • Forskaren och hens forskning (The researcher and their research). Presentera den nominerade forskaren och hens forskning.
 • Motivering (Justification). Motivera gästforskarens vistelse.
 • Bidrag till forskningen (Contribution to research). Beskriv hur gästforskaren kan bidra till svensk forskning inom det aktuella området.
 • Plan för institutionsmedverkan (Plan for department participation). Specificera planeringen för gästforskarens medverkan vid värdinstitutionen samt övriga institutioner i Sverige.

Nominerad gästprofessor

Ange följande:

 • namn, titel, nuvarande befattning och arbetsplats för den nominerade forskaren
 • vilken kompetens som forskaren förväntas tillföra värdinstitutionen
 • uppgifter om vistelsens längd och om vistelsen är uppdelad och i så fall på vilket sätt
 • vid vilken eller vilka institution(er) eller motsvarande som professuren ska förläggas, samt namn på företrädare (prefekt eller motsvarande) för denna/dessa.

Nominerad forskares cv och publikationslista

Bifoga ett kortfattat cv med fullständiga adressuppgifter (inklusive e-postadress) och aktuell tjänstetitel för den nominerade forskaren. Bifoga även en publikationslista, uppdelad under rubrikerna Sakkunniggranskade artiklar, Övriga artiklar samt Böcker.

Observera att inga cv-uppgifter eller publikationer ska hämtas in på annan plats i ansökan.

Budget och forskningsresurser

Löner

Ange sökt lön för den nominerade forskaren (välj rollen ”Medverkande forskare” i tabellen), både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Driftkostnader

Beskriv kostnader för den nominerade gästprofessorns hyra av bostad, försäkring, eller resor mellan Sverige och hemlandet på separata rader. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Total kostnad för gästprofessuren

Ansökningssystemet summerar automatiskt de angivna budgetposterna i en tabell. Det totala belopp som ansöks om ska även inkludera indirekta kostnader. Dessa lägger sökande (projektledaren) själv till i tabellen. Här lägger sökande (projektledaren) även till eventuella andra kostnader som gästprofessuren medför (och som finansiering inte söks för i denna ansökan).

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som angivits. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Medelsförvaltare

Ange hemvist för gästprofessuren.

Medverkande

Här kan den som bjudits in som projektledare för ansökan bjuda in medverkande administratörer. Observera att medverkande forskare inte kan bjudas in till denna ansökan.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan inom Tage Erlanders gästprofessur bedöms av utsedda externa granskare med ämneskompetens för de relevanta utlysningsområdena inom naturvetenskap och teknikvetenskap samt diskuteras av en beredningsgrupp där ledamöterna inom utlysningsområdena är svenska och internationella forskare.

Minst två externa granskare bedömer och betygsätter din ansökan individuellt. Hela beredningsgruppen träffas sedan för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Beredningsgrupp

Efter bidragsbeslut får din ansökan en motivering till beslutet som innehåller en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av gästforskarens vetenskapliga meriter och internationella ställning samt relevansen för utlysningen görs på en sjugradig betygsskala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan.

Den nominerade gästprofessorns vetenskapliga meriter och ställning internationellt (1-7)

Vägledande frågor:
 • Hur betydelsefulla är gästprofessorns vetenskapliga meriter i relation till det föreslagna forskningsområdet?
 • Hur framstående är gästprofessorn internationellt?

Relevans för utlysningen (1-7)

Motivering av vistelse, särskilt hur väl den nominerade gästprofessorn kan bidra till utvecklingen av värdinstitutionens verksamhet och svensk forskning generellt inom det aktuella området.

Vägledande frågor:
 • Vilken kompetens förväntas gästprofessorn tillföra värdinstitutionen? I vilken utsträckning kan gästprofessorn bidra till utvecklingen av värdinstitutionens verksamhet?
 • Hur är kvaliteten och omfattningen av planen för gästprofessorns medverkan vid värdinstitutionen och övriga institutioner i landet? Hur välmotiverad är den?
 • Hur kan gästprofessorn bidra till utveckling av svensk forskning generellt inom det aktuella området?
 • Hur är kvaliteten hos det föreslagna forskningsprogrammet och till vilken grad är det relevant för det aktuella området?