Stängd utlysning

06 februari - 12 mars 2024

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (EP PerMed)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European Partnership for Personalised Medicine (EP PerMed) med målet att främja utveckling och implementering av individanpassad medicin. Sverige är via Vetenskapsrådet och Vinnova ett av de 23 länder som deltar i EP PerMed-utlysningen, som har titeln ” Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches”.

Vetenskapsrådet kommer att stödja grundforskningsprojekt främst inom området ”target identification”. Svenska forskare vars projekt huvudsakligen berör ”target development and validation” ska söka hos Vinnova.

Område: Medicin och hälsa

Stödform: Projektstöd

Bidragsform: Projektbidrag

Inriktning: EP PerMed: Individanpassad medicin Forskning och utveckling som främjar identifiering eller validering av målmolekyler för individanpassade strategier för behandling och prevention.

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Minst totalt 1 200 000 kronor (ca 107 000 Euro) per svensk partner i ett projekt. Max totalt 3 000 000 kronor (ca 267 000 Euro) per projekt med en svensk partner. Max totalt 4 500 000 kronor (ca 400 000 Euro) per projekt med två svenska partners.

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod:
Skissansökan:
För konsortieansökan till EP PerMed: 5 mars 2024 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 12 mars 2024 (kl 14.00)
Fullständig ansökan:
För konsortieansökan till EP PerMed: 20 juni 2024 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 26 juni 2024 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2024

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom EP PerMed görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar. Kontroll av konsortiets behörighet görs i båda ansökningsstegen. Vetenskapsrådet kan avslå ansökan på formell grund om någon av konsortiets deltagare förklaras obehörig.

Ansökan till EP PerMeds konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator i EP PerMed:s ansökningssystem. Länk till annan webbplats.

Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Notera att parallellutlysningen i Prisma för dig som är svensk partner av praktiska skäl stänger några dagar efter EP PerMed:s ansökningssystem. Detta gäller både för skissansökan och den fullständiga ansökan.

Till ansökningsformuläret i Prisma Länk till annan webbplats.

Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

EP PerMed fattar beslut om skissansökningarna i slutet av maj 2024. Beslutet meddelas koordinator för konsortium med yttrande i form av skriftlig kommentar.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till EP PerMed. Du behöver sedan uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till EP PerMed, samt komplettera med en populärvetenskaplig beskrivning och ett avsnitt om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet ”Vad ska ansökan innehålla” nedan.

De som går vidare och får lämna in en fullständig ansökan ska göra detta i Prisma senast 26 juni 2024.

EP PerMed fattar beslut om vilka konsortier som rekommenderas finansiering av respektive nationell forskningsfinansiär. Beslutet meddelas koordinator för konsortium med yttrande i form av skriftlig kommentar. Vetenskapsrådet fattar bidragsbeslut för svenska deltagare som sökt bidrag från Vetenskapsrådet. Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken ”Ansökningar och bidrag”.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig och överensstämmer med ansökan i EP PerMeds ansökningssystem, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Krav för att ansöka

Här beskriver vi de krav som måste uppfyllas för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Sökande

Projektbidraget söks av dig som deltar i ett EP PerMed-konsortium om 3-7 partners från minst tre deltagande länder. Se fullständiga behörighetskrav för konsortiets uppbyggnad i utlysningstext på EP PerMeds webbplats. Länk till annan webbplats.Tiden du avsätter för projektet (din aktivitetsgrad, det vill säga procent av en heltidsanställning) ska vara anpassad till uppgiften och genomförandet under hela bidragsperioden.

Projektbidraget söks av dig som enskild forskare tillsammans med din organisation (svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som uppfyller våra krav för att få vara medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag). Vi måste ha godkänt din organisation som medelsförvaltare för att du ska kunna ansöka. Notera därmed att svenska forskare vid exempelvis företag inte kan finansieras och därför inte ska lämna in en ansökan till Vetenskapsrådet, även om de ingår i en konsortieansökan. Medelsförvaltaren måste signera den fullständiga ansökan i Prisma, inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag.

Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok.

Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Kraven som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är sökande och projektledare.

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Din ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka ditt beviljade bidragsbelopp eller vara ett skäl för oss att avslå din ansökan.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du får endast lämna in en ansökan om detta bidrag till Vetenskapsrådet. På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vilka bidrag du kan söka under samma år. Bidrag inom denna utlysning räknas som ”Projektbidrag med särskild inriktning”.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett pågående bidrag, det vill säga ett bidrag med en bidragsperiod som överlappar perioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden då du har rätt att använda ditt bidrag, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt bidrag hittar du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vad du kan söka om du redan har ett pågående bidrag. Bidrag inom denna utlysning räknas som ”Projektbidrag med särskild inriktning”. Notera att om du är projektledare för ett pågående projektbidrag så måste detta röra en annan inriktning än ERA PerMed och en annan projektidé för att du ska kunna söka.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återrapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta i din ansökan till EP PerMed.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för att finansiera alla slags projektrelaterade kostnader, såsom

 • löner (inklusive egen lön), dock högst motsvarande personens aktivitetsgrad i projektet
 • lokaler
 • driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning)
 • avskrivningskostnader.

Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader som en andel av de direkta kostnaderna enligt den modell som används av din medelsförvaltare. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte användas till lön för undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Det högsta belopp som kan sökas för svenskt deltagande i ett konsortium med en svensk partner är totalt 3 000 000 kronor (ca 267 000 Euro). Max två svenska deltagare kan söka medel inom samma konsortium. Maxbeloppet för ett projekt med två svenska parters är därmed totalt 4 500 000 kronor (400 000 Euro).

Observera att växelkursen 1 Euro=11,20 svenska kronor ska användas för att beräkna faktiska sökbelopp i ansökan.

Bidragstid

Du kan söka bidrag för 3 år med start januari 2025. Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

Vad ska ansökan innehålla?

Orientera dig i EP PerMeds utlysningstext Länk till annan webbplats. och ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan till Vetenskapsrådet. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Abstract

I sammanfattningen av forskningsplanen ska du kort beskriva följande:

 • Vad som ska göras: syfte och mål
 • Hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidsplan och vetenskapliga metoder
 • Vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig bild av forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Populärvetenskaplig beskrivning (gäller endast dig som inbjudits att lämna in en fullständig ansökan)

Beskriv den planerade forskningen så att även den som inte är forskare kan förstå. Gör det genom att svara på följande frågor:

 • Vad handlar forskningen om?
 • Varför är det viktigt att forska om detta?
 • På vilket sätt kan den nya kunskapen vara betydelsefull?

Den populärvetenskapliga beskrivningen är viktig när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar.

Texten ska vara på svenska och omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsbeskrivning

Etiska aspekter (gäller endast dig som inbjudits att lämna in en fullständig ansökan)

Lagliga och formella krav

Ange om forskningen omfattar hantering av personuppgifter, djurförsök och/eller studier på människa.

Om forskningen omfattar någon av ovanstående ska du också beskriva/ange vilka godkännanden och tillstånd som ditt forskningsprojekt kräver och hur du planerar att inhämta dessa. Redogör för eventuella andra tillstånd som berör din ansökan, exempelvis om delar av forskningen ska ske i annat land än Sverige. Om inga godkännanden eller tillstånd krävs anger du det.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Mer information finns på sidan Forska etiskt.

Etiska överväganden

Reflektera över vilka etiska frågor som kan vara aktuella för ditt projekt och beskriv dessa. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska dilemman som kan dyka upp. Motivera varför forskningen bör genomföras mot bakgrund av de etiska frågor som du har identifierat. Exempel på frågor att beröra:

 • Hur förhåller sig dina frågeställningar och förväntade resultat till de etiska frågor som du identifierat?
 • Vilka (direkta) risker (fysiska, psykiska eller integritetsrisker) utsätts forskningspersoner eller försöksdjur för?
 • Vilka långsiktiga risker kan finnas med forskningen? Finns det en risk att forskningen kan komma att användas på ett sätt som är skadligt för djur, naturen/miljön, eller samhället (hela eller delar av det) i övrigt?
 • Förväntas forskningen bidra till andra värden utöver kunskapsvinsten? I sådana fall, för vem?
 • Hur väger du riskerna (särskilt de kortsiktiga) mot värdet (som ofta är mer långsiktigt) av forskningen?

Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera detta. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Ansökan inom det internationella samarbetet

Här bifogar du den ansökan som lämnats in av konsortiet till EP PerMed.

Övriga bilagor

Inga andra bilagor behöver bifogas till detta fält.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet.

Medverkande

Här bjuder du in eventuella medverkande administratörer till din ansökan.

Cv

Under denna flik hämtar du in följande cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma:

Utbildning: Forskarutbildning (doktorsexamen)

Arbetsliv: Nuvarande anställning (inklusive uppgift om det är tillsvidareanställning eller ej).

Så bedöms din ansökan

Den vetenskapliga bedömningen av ansökan görs av EP PerMed, se bedömningsprocess i EP PerMeds utlysningstext. Länk till annan webbplats.