FAIR forskningsdata

FAIR forskningsdata är data som är sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändningsbara. Vetenskapsrådet har tagit fram en rekommendation om datahantering enligt FAIR. Som stöd för att uppnå FAIR data finns även kriterier och en vägledning.

Vad menas med FAIR?

FAIR är ett internationellt erkänt begrepp som är uppbyggt av 15 vägledande principer för forskningsdata och datahantering. Enligt de så kallade FAIR-principerna ska forskningsdata vara

 • sökbara (Findable)
 • tillgängliga (Accessible)
 • interoperabla (Interoperable)
 • återanvändningsbara (Reusable).

2016 antog Sverige och EU:s medlemsländer rådslutsatser om en övergång till ett öppet vetenskapssystem. I rådslutsatserna uppmuntras medlemsländerna att följa FAIR-principerna i sina forskningsprogram och principer för finansiering.

EU:s rådslutsatser om en övergång till ett öppet vetenskapssystem (på engelska ) Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets rekommendation om datahantering enligt FAIR

Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som framställs genom forskning hanteras i enlighet med FAIR-principerna, förtydligade genom de kriterier som tagits fram av Vetenskapsrådet för att uppnå FAIR data.

FAIR-principerna bör implementeras med beaktande av gällande lagstiftning och, i så stor utsträckning som det är möjligt och tillämpligt, utifrån de tekniska, organisatoriska och/eller disciplinsspecifika förutsättningar som finns tillgängliga.

Rekommendationen avser i första hand de forskningsdata (och metadata) som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång, men tillämpning av FAIR-principer kan göras bredare än så och vara relevant även för forskningsdata som inte kan publiceras som helt öppna.

Rekommendationen om datahantering enligt FAIR är övergripande och har som syfte att skapa en gemensam utgångspunkt för implementering av FAIR-datahantering.

Kriterier för FAIR forskningsdata

Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier för samtliga 15 FAIR-principer. FAIR-kriterierna har som syfte att öka förståelse kring och kunskap om vad FAIR-principerna innebär i praktiken. De kan användas av forskare, forskningsfinansiärer eller för strategiska beslut vid implementering av FAIR i organisationens policyer.

Vissa aspekter av FAIR är mer krävande och komplexa att uppfylla än andra – och att bedöma uppfyllnad av. Vissa principer förutsätter att andra principer är uppfyllda, exempelvis är PID (princip F1) en fundamental komponent som måste finnas på plats för att andra principer ska kunna uppfyllas. Uppfyllnad av vissa principer inbegriper samverkan med olika stödjande funktioner.

Ett kriterium kan uppfyllas på olika sätt och i olika grad. Vissa aspekter kan i vissa situationer rimligen vara uppnåeliga bara för metadata och inte data, exempelvis när det gäller känsliga data.

Kriterierna är allmängiltigt formulerade och eventuella jämförelser av FAIRness behöver ta hänsyn till forskningsområde och datatyp.

För att stödja arbete med FAIR-datahantering behövs det även stödjande infrastrukturer, tjänster, och inte minst kompetens kring och en kultur av FAIR och god datahantering.

Forskningsdata ska vara sökbara

Forskningsdata ska vara tillgängliga

Forskningsdata ska vara interoperabla

Forskningsdata ska vara återanvändningsbara


Vägledning för implementering av kriterierna

För att FAIR datahantering ska kunna implementeras i forskningsprocessen har Vetenskapsrådet tagit fram en mer detaljerad beskrivning i form av en vägledning till kriterierna. Vägledningen har som syfte att på en mer detaljerad nivå stödja den praktiska implementeringen av kriterierna. Den kan användas som ett gemensamt stöd för alla som stödjer forskare i planering av datahantering, framförallt de stödjande funktionerna för datahantering vid lärosäten och infrastrukturer där anpassning till FAIR-datahantering och praktisk implementering av FAIR-principerna ofta sker.

Vägledning för implementering av kriterier för FAIR forskningsdata

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Här kan du läsa om vår vision för omställningen och om hur vi når dit.

 2. Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (open access)

  Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar omfattas av det k...

 3. Forskares förutsättningar för publicering med öppen tillgång – med fokus på Sverige

  I denna rapport presenteras resultatet från en kartläggning och analys av vilka förutsättningar forskare vid svenska lärosäten har att publicera med öppen tillgång, givet att de även uppfyller de förväntningar som ställs inom det etablerade meriterin...