Strategiskt stöd i arbetet med öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Här kan du läsa om vår vision för omställningen och om hur vi når dit.

Vetenskapsrådet har tagit fram en vision och vägledande principer samt ett antal rekommendationer för öppen tillgång till forskningsdata. Syftet är att lägga grund för en samordnad övergång till öppen tillgång till forskningsdata. Visionen och principerna kan användas som ett stöd i det strategiska arbetet med hantering av forskningsdata hos berörda aktörer, till exempel vid utvecklande av relevanta policydokument. De är allmänt formulerade för att utgöra en gemensam grund för en samordnad övergång till öppen tillgång till forskningsdata.

Målgruppen är främst de aktörer som berörs av öppen tillgång till forskningsdata; forskare, lärosäten, infrastrukturer, forskningsfinansiärer och myndigheter som bedriver och finansierar forskning och utveckling, men visionen och principerna kan vara relevanta för fler.

Vision: Så öppet som möjligt, så stängt som nödvändigt

Det nationella målet är att en omställning till öppen tillgång till forskningsdata ska vara genomförd fullt ut senast 2026. Detta är Vetenskapsrådets vision:

 • Forskningsdata som tas fram inom offentligt finansierad forskning tillgängliggörs enligt principen ”så öppet som möjligt, så stängt som nödvändigt”.
 • Öppen tillgång till forskningsdata är en del av omställningen till ett öppet vetenskapssystem.
 • En bedömning av möjligheterna att tillgängliggöra data öppet är en självklar del av forskningsprocessen.
 • En långsiktig nationell samordnande verksamhet främjar och stödjer öppen tillgång till och användbarhet av forskningsdata.
 • Forskningsinfrastrukturer stödjer öppen tillgång till forskningsdata.
 • Utvecklade incitamentsystem som stödjer omställningen till öppen tillgång till forskningsdata är etablerade.

Så når vi dit – vägledande principer

1. Öppen tillgång till forskningsdata skapas enligt principen ”så
öppet som möjligt, så stängt som nödvändigt”

Tillgången till forskningsdata bör inte begränsas där det inte finns skäl för det och restriktioner för användning bör inte skapas när det inte är nödvändigt.

En bedömning av möjligheterna till öppen tillgång bör göras till en vedertagen del av forskningsprocessen och ingår i planeringen av datahanteringen. I första hand handlar det om en bedömning av huruvida och när öppen tillgång till forskningsdata via internet kan skapas. Detta innefattar att ta ställning till om det finns omständigheter som innebär att det inte är möjligt att publicera data. Det kan till exempel vara att data omfattas av sekretess eller att en publicering skulle innebära en otillåten personuppgiftsbehandling.

I andra hand handlar det om bedömningar utifrån andra faktorer som praktiska och tekniska aspekter samt tillgängliga resurser.

2. En samordnad öppen tillgång till forskningsdata blir en naturlig del i arbetssättet

Strategiska, stödjande och tekniska åtgärder för att principerna om öppen tillgång till forskningsdata ska kunna efterlevas bör etableras på organisationsnivå och ingå i den strategiska inriktningen samt i konkreta processer och rutiner. Vid implementering bör det också tas i beaktande om det finns gemensamma, etablerade, tekniska lösningar eller infrastrukturer som kan användas i detta syfte.

Forskningsutförande och forskningsfinansierande organisationer bör utforma och implementera incitamentssystem som främjar öppen tillgång till forskningsdata.

Öppen tillgång till forskningsdata behöver inkluderas på ett samordnat sätt i berörda organisationers strategiska dokument och processer samt förankras på ledningsnivå. Forskare bör erbjudas nödvändigt stöd för att möjliggöra praktiskt genomförande.

3. Användbarhet av öppet tillgängliga forskningsdata är i fokus
vid tillgängliggörandet

De forskningsdata som görs öppet tillgängliga samt information som behövs för dess användning, exempelvis dokumentation av mjukvara, hanteras och dokumenteras på ett sådant sätt att de blir så användbara som möjligt och lätta att hitta och förstå.

För att främja användbarheten av forskningsdata som görs öppet tillgängliga bör datahantering följa FAIR principerna. Uppfyllnad av principen behöver vägas mot de insatser som krävs, användningspotentialen för data samt förutsättningarna som finns för att uppnå den.

Ladda ner Vetenskapsrådets vision och vägledande principer för öppen tillgång till forskningsdata Pdf, 127 kB.

Vetenskapsrådets rekommendationer

Vägledande dokument

Här har vi samlat relevanta vägledande dokument, från Vetenskapsrådet och andra aktörer, som kan användas som praktiskt stöd till principerna och rekommendationerna. Stödet riktar sig främst till de funktioner som stödjer forskarnas arbete med öppen tillgång men kan också användas av forskare för att skapa en bättre förståelse kring öppen tillgång.

Handbok om öppen tillgång till forskninsdata: Lär dig mer om öppen tillgång

Kriterier för FAIR forskningsdata

Vägledning för implementering av kriterier för FAIR forskningsdata

Vägledning till mallen för användning av dathanteringsplaner

Indikatorer för att kunna följa utvecklingen och effekterna av arbetet med öppen tillgång till forskningsdata Pdf, 162.7 kB.

Vägledande dokument från andra aktörer

Sveriges universitets- och högskoleförbunds färdplan för öppen vetenskap Länk till annan webbplats.

Sveriges universitets- och högskoleförbunds vägledning för implementering av färdplan för öppen vetenskap Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

  Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

 2. Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

  Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

 3. Nationellt EOSC-event

  Hur bidrar Sverige bäst till EOSC:s utveckling och vad vill vi i Sverige få ut av EOSC? Inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och främja Sveriges engagemang i Europeiska öppna forskningsmolnet (European Open Science Cloud, EOSC) arrang...

Till toppen