Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhället.

Om Sverige ska fortsätta vara en stark forskningsnation och kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför, krävs både kraftfulla investeringar och bättre förutsättningar för forskningen och forskarna.

– Forskning är en komplex process och i regel tar det lång tid innan resultateten blir tydliga, oavsett om det handlar om vetenskapliga genombrott eller att resultaten kan omsättas till nytta för samhället. Därför är det viktigt att forskningspolitiken och forskningsfinansieringen är långsiktig. Då vågar forskarna ta större risker och satsa på projekt som är mer osäkra men där det potentiella utfallet kan vara banbrytande, säger Katarina Bjelke, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Kvalitet måste genomsyra hela forskningssystemet. Det är forskningen med högst kvalitet som har potential att driva den vetenskapliga utvecklingen framåt och ge oss den kunskapsbas vi behöver. Med satsningar på starka och attraktiva forskningsmiljöer kan vi rekrytera och behålla de främsta forskarna.

Vetenskapsrådet rekommenderar insatser inom följande områden:

 • Excellens och fri forskarinitierad forskning, samt kompletterande riktade satsningar inom life science, klimat och miljö, ett resilient samhälle och digitalisering.
 • Internationalisering och inflytande i EU:s institutioner
 • Forskningsinfrastruktur

Läs Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Vi har också tagit fram ett gemensamt inspel tillsammans med de andra statliga forskningsfinansiärerna: Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023/2024

  Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de 70 förslag som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 19 av områdena har placerats i kategori A1, som innebär att de är högt prioriterade och kan komma att inklude...

 2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...

 3. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

  EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...