Ämnesrådet för medicin och hälsa

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom medicin, odontologi, farmaci och vårdvetenskap. I ämnesrådet sitter elva ledamöter varav nio har valts ut av forskare vid svenska lärosäten.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Ämnesrådet för medicin och hälsa beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom medicin, odontologi, farmaci och vårdvetenskap. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de 20 beredningsgrupper med cirka 160 ledamöter som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer till Vetenskapsrådet, innan ämnesrådet fattar beslut. Det är ämnesrådet som utser ledamöter till beredningsgrupperna.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Ämnesrådet följer upp, utvärderar och tar fram strategier för området, till exempel genom forskningsöversikter. Rådet finansierar svenskt deltagande i flera internationella samarbeten och för en regelbunden dialog med lärosätena genom en referensgrupp med representanter (dekaner och prodekaner) från landets farmaceutiska och medicinska fakulteter.

Om medicin och hälsa

Inom medicin och hälsa ingår forskning om allt ifrån pyttesmå celler till epidemiologiska studier av stora grupper människor. Den gemensamma nämnaren är sökandet efter ny kunskap om människokroppen och om hur olika sjukdomar uppkommer, förebyggs och behandlas.

Se exempel på forskning vi finansierar inom medicin och hälsa

Ämnesrådets sammansättning

I ämnesrådet för medicin och hälsa sitter elva ledamöter. Nio av ledamöterna är aktiva forskare och valda av forskare vid svenska lärosäten. Regeringen utser de övriga två ledamöterna, en från vårdsektorn och en från läkemedelsindustrin eller den biotekniska industrin. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Ämnesrådet sammanträder sex gånger per år.

Så utses ledamöter till styrelsen och ämnesråden

Ledamöter 2022–2024
Namn

Titel

Organisation

Mikael Sigvardsson (ordförande)

Professor i medicinsk molekylärbiologi

Avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Elias Arnér

Professor i biokemi

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet, KI

Elisabeth Björk

Global forskningschef kardiovaskulära sjukdomar

AstraZeneca

Johannes Blom

Överläkare och senior medicinsk rådgivare

Södersjukhuset

David Engblom

Professor i neurobiologi

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Ann Hellström

Professor i barnoftalmologi

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
Charlotte Häger

Professor i fysioterapi

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet

Jörgen Johansson

Professor i mikrobiologi

Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet

Anna Karlsson

Professor och specialistläkare

Karolinska institutet

Diana Karpman

Professor i pediatrik

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Inger Sundström Poromaa

Professor i obstetrik och gynekologi

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

  3. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

Till toppen