Ämnesrådet för medicin och hälsa

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom medicin, odontologi, farmaci och vårdvetenskap. I ämnesrådet sitter elva ledamöter varav nio har valts ut av forskare vid svenska lärosäten.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Ämnesrådet för medicin och hälsa beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom medicin, odontologi, farmaci och vårdvetenskap. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de 20 beredningsgrupper med cirka 160 ledamöter som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer till Vetenskapsrådet, innan ämnesrådet fattar beslut. Det är ämnesrådet som utser ledamöter till beredningsgrupperna.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Ämnesrådet följer upp, utvärderar och tar fram strategier för området, till exempel genom forskningsöversikter. Rådet finansierar svenskt deltagande i flera internationella samarbeten och för en regelbunden dialog med lärosätena genom en referensgrupp med representanter (dekaner och prodekaner) från landets farmaceutiska och medicinska fakulteter.

Om medicin och hälsa

Medicinsk forskning ger kunskap om hur människokroppen fungerar och hur sjukdomar förebyggs, uppkommer och behandlas. Vetenskapsrådet stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär-och cellnivå och forskning som involverar försöksdjur och patienter, till epidemiologiska studier på grupper av människor.

Ämnesrådets sammansättning

I ämnesrådet för medicin och hälsa sitter elva ledamöter. Nio av ledamöterna är aktiva forskare och valda av forskare vid svenska lärosäten. Regeringen utser de övriga två ledamöterna, en från vårdsektorn och en från läkemedelsindustrin eller den biotekniska industrin. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Ämnesrådet sammanträder sex gånger per år.

Ledamöter 2022–2024
Namn

Titel

Organisation

Mikael Sigvardsson (ordförande)

Professor i medicinsk molekylärbiologi

Avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Elias Arnér

Professor i biokemi

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet, KI

Elisabeth Björk

Forskningschef

AstraZeneca

Johannes Blom

Verksamhetsområdeschef

Södersjukhuset

David Engblom

Professor i neurobiologi

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Ann Hellström

Professor i barnoftalmologi

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
Charlotte Häger

Professor i fysioterapi

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet

Anna Karlsson

Professor och specialistläkare

Karolinska institutet

Diana Karpman

Professor i pediatrik

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Inger Sundström Poromaa

Professor i obstetrik och gynekologi

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Staffan Svärd

Professor i eukaryot mikrobiologi

Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  2. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  3. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.