Obs!

 

  • Den 14 augusti uppdaterades utlysningen med bedömningskriterier, se under "Så bedöms din ansökan"
  • Den 6 augusti och 12 juli uppdaterades utlysningen med information om Stödbrev för infrastrukturen, se under "Vad ska ansökan innehålla"
  • Den 29 juni uppdaterades utlysningen med information om "Budgetram för utlysningen". Se sammanfattningen nedan.

Stängd utlysning

07 juni - 21 augusti 2018

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Typ av bidrag

Infrastrukturstöd

Ämnesområde

Forskningsinfrastruktur 

Inriktning

Tillgängliggörande av infrastruktur

Söks av

Enskild forskare eller organisation 

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

1-4 år

Budgetram för utlysningen

Totalt cirka 80 miljoner kronor har avsatts för utlysningen, vilket innebär att minst åtta bidrag kan komma att finansieras

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2018

Bidragsperioden startar

 2019

Hela utlysningstexten

Utlysningen utgörs av två delar med olika syften, och ansökan om stöd ska gälla en av dem.

  • Medel till verksamhet som underlättar och ökar näringslivets och den offentliga sek-torns deltagande i och användning av forskningsinfrastrukturerna SciLifeLab, Max IV och ESS. Medlen ska användas för att utveckla kompetensen och kapaciteten vid infrastrukturen för att vägleda och stödja användare från näringsliv och offentlig sektor, samt attrahera nya användare. Syftet är att öka externa aktörers deltagande i och användande av forskningsinfrastruktur.
  • Medel för utveckling av tekniskt avancerade metoder, tekniker och komponenter. Syftet är att främja svensk medverkan vid utveckling och uppgradering av forskningsinfrastrukturer av stort strategiskt värde för svenska forskare och svenskt näringsliv, som till exempel SciLifeLab, Max IV och ESS.