På grund av driftstörningar i helgen förlänger vi ansökningstiden för denna utlysning med 24 timmar till 20 mars kl. 14.00.

Stängd utlysning

07 januari - 20 mars 2019

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin för neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Neurodegenerative diseases (JPND) för forskning om individanpassad medicin inom neurodegenerativa sjukdomar. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 25 länder som deltar i JPND-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform

Projektstöd

Område

Medicin och hälsa 

Inriktning

JPND: Individanpassad medicin för neurodegenerativa sjukdomar

Söks av

Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Utlysningen stänger

Skissansökan: För konsortieansökan till JPND: 12 mars 2019 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 20 mars 2019 (kl 14.00)

Fullständig ansökan: För konsortieansökan till JPND: 25 juni 2019 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 27 juni 2019 (kl 14.00)

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Max totalt 3 750 000 kronor för svenskt deltagande

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av november 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Hela utlysningstexten

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom JPND görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Ansökan till JPND konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator i JPNDs ansökningssystem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Notera att parallellutlysningen i Prisma för dig som är svensk partner av praktiska skäl stänger några dagar efter JPIAMRs ansökningssystem. Detta gäller både för skissansökan och den fullständiga ansökan.

Till ansökningsformuläret i Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår ”Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster.”.

JPND fattar beslut om skissansökningarna i maj 2019. Beslutet meddelas koordinator för konsortiet med yttrande i form av skriftlig kommentar.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till JPND. Du kommer därefter att behöva uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till JPND, samt komplettera med ett avsnitt om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet ”Vad ska ansökan innehålla” nedan.

De som går vidare och får lämna in en fullständig ansökan ska göra detta senast i 27 juni 2019. Exakt datum meddelas svenska partners i de konsortier som inbjuds att skicka in en fullständig ansökan till JPND.

JPND fattar beslut om vilka konsortier som rekommenderas finansiering av respektive nationell forskningsfinansiär. Beslutet meddelas koordinator för konsortiet med yttrande i form av skriftlig kommentar. Vetenskapsrådet fattar bidragsbeslut för svenska deltagare. Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken ”Ansökningar och bidrag”.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig och överensstämmer med ansökan i JPNDs ansökningssystem, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.